ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ เรียงตามลำดับคะแนน

1. วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
2. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
3. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
4. วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
5. วิทยาลัยพณิชยการบางนา

**ส่วนวิทยาลัยที่ไม่ได้ประกาศชื่อหมายถึง ไม่สามารถอัพโหลดขึ้น server ได้ ตามเกณฑ์การแข่งขันข้อที่ 3.2 ข้อย่อยที่ 1.4 (การตรวจให้คะแนนจะตรวจจาก Server เท่านั้น) และในกรณีที่ไม่มีทีมผู้เข้าแข่งขันใดสามารถอัพโหลดขึ้น server ได้ จึงจะตรวจในเครื่องที่ใช้แข่งขัน ซึ่งในครั้งนี้มีทีมเข้าแข่งขันสามารถอัพโหลดขึ้น server ได้จึงตรวจและให้คะแนนเฉพาะทีมผู้เข้าแข่งขันที่สามารถอัพโหลดขึ้น server ได้ เท่านั้น

**หมายเหตุ ลำดับที่ 1 เป็นตัวแทนจังหวัด ไปแข่งต่อในระดับภาค
ประชุมกลุ่มสารสนเทศ
 
นร-นศ-ผู้ปกครอง
ต้องการรู้ ดูตารางเรียน
ขาด ลา มา สาย 
ผลการเรียน
 ง่ายๆ แค่ คลิก
ระบบบริหารงานวิทยาลัยRMS2016
การเข้าใช้งานระบบ
นักเรียน - ศิษย์เก่า
USER:รหัสประจำตัวนักเรียน
P/W:
วัน/เดือน/ปีเกิด
 เช่น 30/12/2540
ผู้ปกครอง
USER:บัตรประชาชนของนักเรียน
P/W:วัน/เดือน/ปีเกิดของนักเรียน
http://182.93.148.179/?p=login
คนหางาน งานหาคน
ต้องที่
การเข้าใช้งานระบบ
USER:บัตรประชาชน
P/W:วัน/เดือน/ปีเกิด
เช่น 22/02/2551

http://www.v-cop.net
http://www.v-cop.net/v-cop/