สระไทย

สระไทย แบงออกเป็น ๒ ประเภท คือ สระเสียงยาว และ สระเสียงสั้น

สระเสียงยาว มีดังนี้

๑.สระ-า ใช้เป็นสระ อา เมืออยู่หลังพยัญชนะต้น เช่น กามาตา

๒.สระ-อู ใช้เป็นสระ อู เมืออยู่ใต้พยัญชนะต้น เช่น ดู รู ปู

๓.สระ-อี ใช้เป็นสระ อี เมื่ออยู่เหนือยัญชนะต้น เช่น มีดี รี

๔.สระ-โอ ใช้เป็นสระ โอ เมืออยู่หน้าพยัญชนะต้น เช่น โบ โต โค

๕.สระ-เอ ใช้เป็นสระ เอ เมืออยู่หน้าพยัญชนะต้น เช่น เม เฉ เร

๖สระ-อัว ใช้เป็นสระ อัว เมืออยู่หลังพยัญชนะต้น เช่น ตัว หัว วัว

๗.สระ-ออ ใช้เป็นสระ ออ เมืออยู่หลังพยัญชนะต้น เช่น ขอ ตอ ปอ

๘.สระ-เออ ใช้เป็นสระ เออ เมือพยัญชนะต้นอยู่ตรงกลาง เช่น เจอ เผอ เรอ

๙.สระ-อือ ใช้เป็นสระ อือ เมืออยู่หลังพยัญชนะต้น เช่น คือ ถือ มือ

๑๐.สระ-แอ ใช้เป็นสระ แอ เมืออยู่หน้าพยัญชนะต้น เช่นจ แบ แห

๑๑.สระ-ออ ใช้เป็นสระ ออ เมือพยัญชนะต้นอยู่ตรงกลาง เช่น ขอ ตอ ปอ

๑๒.สระ-เอีย ใช้เป็นสระ เอีย เมือพยัญชนะต้นอยู่ตรงกลาง เช่น เชีย เสย เลีย

สระเสียงสั้น มีดังนี้

๑.สระ-ใอ ใช้เป็นสระ ใอ เมืออยู่หน้าพยัญชนะต้น เช่น ใจ ใด ใน

๒.สระ-ไอ ใช้เป็นสระ ไอ เมืออยู่หน้าพยัญชนะต้น เช่น ไข ไป ไง

๓.สระ-อุ ใช้เป็นสระ อุ เมืออยู่ใต้พยัญชนะต้น เช่น จุ ดุ พุ

๔.สระ-อำ ใช้เป็นสระ อำ เมืออยู่หลังพยัญชนะต้น เช่น ขำ จำ ดำ

๕.สระ-อะ ใช้เป็นสระ อะ เมืออยู่หลังพยัญชนะต้น เช่น กะ จะ นะ

๖.สระ-อิ ใช้เป็นสระ อิ เมืออยู่เหนือพยัญชนะต้น เช่น ติ บิ ปิ

๗.สระ-เอา ใช้เป็นสระ เอา เมือพยัญชนะต้นอยู่ตรงกลาง เช่น เขา เรา เบา

๘.สระ-แอะ ใช้เป็นสระ แอะ เมือพยัญชนะต้นอยู่ตรงกลาง เช่น แกะ แคะ และ

๙.สระ-เออะ ใช้เป็นสระ เออะ เมือพยัญชนะต้นอยู่ตรงกลาง เช่น เจอะ เลอะ เยอะ

๑๐.สระ-เอะใช้เป็นสระ เอะ เมือพยัญชนะต้นอยู่ตรงกลาง เช่น เกะ เตะ เละ

๑๑.สระ-โอะ ใช้เป็นสระ โอะ เมือพยัญชนะต้นอยู่ตรงกลาง เช่น โกะ โละ โปะ

๑๒.สระ-อึ ใช้เป็นสระ อึ เมื่ออยู่เหนือยัญชนะต้น เช่น ขึ จึ รึ

๑๓.สระ-เอาะ ใช้เป็นสระ เอาะ เมือพยัญชนะต้นอยู่ตรงกลาง เช่น เกาะ เคาะ เจาะ

๑๔.สระ-อัวะ ใช้เป็นสระ อัวะ เมืออยู่หลังพยัญชนะต้น เช่น บัวะ ผัวะ ยัวะ

๑๕.สระ-เอียะ ใช้เป็นสระ เอียะ เมือพยัญชนะต้นอยู่ตรงกลาง เช่น เจียะ เผียะ เยียะ

๑๖.สระ-เอือะ ใช้เป็นสระ เอือะ เมือพยัญชนะต้นอยู่ตรงกลาง เช่น เกือะ เลือะ เยือะ

Comments