บทนำ

  มารยาทในการอ่าน

   
   
   
       ๑.ไม่ควรอ่านหนังสือเสียงดังรบกวนผู้อืน

        ๒.หากเห็นหนังสือชีกขาดหรือชำรุด ควนซ่อมแซมให้เรียบร้อย

        ๓.เมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้วควรนำหนังสือเก็บไว้ที่เดิม

        ๔.ไม่ควรพับมุมหรือชีกหนังสือ

        ๕.เมื่อเลิกอ่านหนังสือแล้ว ไมควรเปิดหนังสือกางหรื่อควำหนังสือไว้

   

   

    

  Comments