มารยาทในการอ่าน

 
 
 
     ๑.ไม่ควรอ่านหนังสือเสียงดังรบกวนผู้อืน

      ๒.หากเห็นหนังสือชีกขาดหรือชำรุด ควนซ่อมแซมให้เรียบร้อย

      ๓.เมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้วควรนำหนังสือเก็บไว้ที่เดิม

      ๔.ไม่ควรพับมุมหรือชีกหนังสือ

      ๕.เมื่อเลิกอ่านหนังสือแล้ว ไมควรเปิดหนังสือกางหรื่อควำหนังสือไว้

 

 

  

Comments