บทนำ

  มารยาทในการเขียน

           มารยาทในการเขียนควรปฏิบัติดังนี้

  ๑.ควรเขียนด้วยตัวบรรจงให้อ่านเข้าใจง่าย

  ๒.ควรเขียนโดยใช้ภาษาที่สุภาพถูกต้องตามหลักภาษาไทย

  ๓.ไม่ควรเขียนว่ารายผู้อื่นให้ได้รับความเสียหาย

  ๔.เมือเขียนผิดควรใช้ยางลบหรือน้ำยาลบคำผิดลบให้สะอาด

  ๕.ไม่ควรขีดเขียนโต๊ะ เก้าอี หรือในที่ที่ห้ามเขียน

  ๖.ควรเขียนในกระดาษที่มีสีขาว สะอาด ไม่ยับ หรือฉีกขาด
   
   
  Comments