มารยาทในการเขียน

         มารยาทในการเขียนควรปฏิบัติดังนี้

๑.ควรเขียนด้วยตัวบรรจงให้อ่านเข้าใจง่าย

๒.ควรเขียนโดยใช้ภาษาที่สุภาพถูกต้องตามหลักภาษาไทย

๓.ไม่ควรเขียนว่ารายผู้อื่นให้ได้รับความเสียหาย

๔.เมือเขียนผิดควรใช้ยางลบหรือน้ำยาลบคำผิดลบให้สะอาด

๕.ไม่ควรขีดเขียนโต๊ะ เก้าอี หรือในที่ที่ห้ามเขียน

๖.ควรเขียนในกระดาษที่มีสีขาว สะอาด ไม่ยับ หรือฉีกขาด
 
 
Comments