มารยาทในการฟัง

มารยาทในการฟังที่ดี มีดังนี้

๑.ฟังด้ายความสงบ

๒.ฟังด้วยความตั้งใจ

๓.ปรบมือเมื่อชอบใจ

๔.มองหน้าผู้พูด

๕.เมือมีขอสงสัยควรถาม เมื่อผู้พูดเปิดโอกาสให้ถาม ไม่ควรถามแทรกขณะที่ผู้พูดกำลังพูดอยู่

๖.ไม่สงเสียงรบกานผู้อื่น

๗.ไม่ควรแสดงท่าทางไม่พอใจเมื่อไม่ชอบใจ

๘.ตั้งใจฟังตังแต่ต้นจนจบ

๙.ไม่ควรแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม เช่น โฮร้อง

๑๐.ไม่ควรเดินเข้าเดินออกขณะที่ผู้พูดกำลังพูดหากมีความจำเป็นควรทำความเข้ารพก่อน
 
Comments