คำที่มี รร (ร หัน)

    
รร เรียกว่า ร หัน เมื่อ รร อยู่หลังพยัญชนะและไม่มีตัวสะกดให้อ่านออกเสียง อัน คำที่ใช้ รร ไม่มีตัวสะกด จะอ่านออกเสียง (ไม้หันอาศ) เช่น (กรรนไกร อ่านว่า กัน-ไกร) (กรรเชียง อ่านว่า กัน-เชียง) (กรรโชก อ่านว่า กันโชก) (พรรษา อ่านว่า พัน-สา) (หรรษา อ่านว่า หัน-สา) (บรรจุ อ่านว่า บัน-จุ)
    คำที่ใช้ รร มีตัวสะกด จะอ่านออกเสีนง อะ ตามด้วยตัวสะกด เช่น (พรรคพวก อ่านว่า พัก-พวก) (บรรพ อ่านว่า บัน) (วรรค อ่านว่า วัก) (สรรพ อ่านว่า สับ)
Comments