คำคล้องจอง

    คำคลองจอง คือ คำที่ไช้สระเสียงเคียวกัน และถ้ามีตัวสะกดจะต้องอยู่ในมาตราเดียวกัน ทำไห้เกิดเสียงสัมผัสคล้องจองกัน เฃ่น กรวดน้ำคว่ำขัน      หมายความว่า     ตัดขาดโดยไม่เกียวของกันอีก
Comments