การผันอักษรสามหมู่

การผันอักษรสามหมู่

การผันอักษรสามหมู่ คือ พืนเสยงเป็นเสียงสามัญ ผันใด้ ๕ เสียง คือ สามัญ เอก โท ตรี จัตวา เช่น ปา ป่า ป้า ป๊า ป๋า พืนเสียงเป็นเสียง
เอก ผันใด ๔ เสียง คือ สามัญ โท ตรี จัตวา เช่น จะ จ้ะ จ๊ะ จ๋ะ
Comments