การผันวรรณยุกต์

การผันวรรณยุกต์

การผันวรรณยุกต์ คือ การเปลียนเสียงวรรณยุกต์ของพยางค์ที่ประกอบด้วยพยัญชนะ และตัวสะกดอย่างเดียวกัน ใสรูปวรรณยุกต์
ต่างกัน ตามที่ปรากฏเป็นพยางต์ในภาสาไทย เช่น ปา ป่า ป้า ป๊า ป๋า  บาง บ่าง บ๊าง บ๋าง
 
Comments