การเขียนอักษรย่อ

การเขียนอักษรย่อ

การเขียนอักษรย่อ คือ การเขียนคำบ้างคำให้สันลง โดยนำอักษรตัวหน้าของพยางค์หรือคำนั้นมาเขียนและใช้เครื่องหมายมหัพภาค  (.) กำกับ เช่น เด็กหญิง อักษรย่อ ด.ญ. เป็นต้น

วิธีการยออักษร มีดังนี้

๑.การย่อคำทังคำหน้าและคำหลังลดรูปสระหมดโดยนำคำที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังมาเป็นอักษรย่อแล้วเติมจุดหลังคำย่อ เช่น มกราคม เป็น ม.ค. กุมภาพันธ์ เป็น ก.พ. ถ้าอักษรย่อซ้ำกันกับคำอื่น จะเพิ่มพยัญชนะตัวที่สองของคำลงไป เช่น พลตำรวจตรี เป็น พล.ต.ต. ตารางเมตร เป็น ตร.ม.

๒.การย่อคำทั้งคำหน้าและคำหลังคงรูปสระตัวแรกไว้ โดยนำคำที่อยู่ด้านหน้าที่ไม่มีสระแต่ไม่มีตัวสะกดใช้เป็นอักษรย่อตัวแรก และพยัญชนะตัวแรกของคำหลังเป็นอักษรย่อ แล้วเติมจุดหลังอักษรย่อนั้น เช่น เมษายน เป็น เม.ย. มิถุนายน เป็น มิ.ย. มีนาคม เป็น มี.ย.

๓.การย่อคำเดียวให้เลือไว้แต่พยัญชนะตัวหน้าโดยนำคำที่มีพยางค์เดียวมาใช้เป็นคำย่อให้เหลือแต่พยัญชนะตัวแรกเท่านั้น เช่น บาท เป็น บ. สลึง เป็น ส. ชั่ง เป็น ช.

ถ้าอักษรย่อนั้นไปซ้ำกับคำอื่นจะย่อให้เหลื่อไว้แต่พยัญชนะตัวหน้ากับพยัญชนะตัวหลัง แล้วเติมจุดที่หลังอักษรย่อตัวที่สอง เช่น ไปรษณีย์ เป็น ปณ. สตางค์ เป็น สต. ชั่งโมง เป็น ชม.
 
Comments