บทร้อยแก้ว

    บทร้อยแก้ว คือ คำหรือข้อความที่เรียบเรียงโดยไม่บังคับสมผัสคล้องจองกัน และไม่บังคับจำนวนคำ เช่น นิทาน เรืองสั้น บทความ เป็ต้น
๑.นิทาน คือ
    เรืองราวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือมีการผูกเรื่องขึ้น มีผู้เล่าสืบต่อกันมา โดยให้ความรู้และความบันเทิงใจ เช่น
 - นิธานปรับปรา        เป็นนิทานเพ้อฝัน
 - ตำนานหรือนิทานท้องถิ่น        เป็นนิทานเกียวกับความเชื่อ ขนบธรรมเนียม
 - นิทานเกียวกับเทพเจ้า        เป็นนิทานที่มีเทวดาน้างฟ้า
 - นิทานเกียวกับสัตว์        เป็นนิทานที่มีสัตว์เป็นตัวเอก(สัตว์พูดได้)
 - นิทานตลกขบขัน        เป็นนิทานเกียวกับเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ เพือสร้างอารมณ์ขัน
๒.บทความ คือ
    เรื่องที่ให้สาระข้อเท็จจริง ความรู้ เสนอความคิดเห็น แตกต่างจากบันเทิงคดี จะมีเนือหาไม่ยาวมากนักเลาถึงเรื่องพืน ๆ ที่รู้ ๆ กันอยู่แล้ว
    ลักษณะของบทความที่ดี
 - เนื้อหาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
 - เน้นยำประเด็นสำคัญที่ต้องการนำเสนอ
 - มีลำดับเรื่องที่สัมพันธ์กัน
 - มีความสมเหตุสมผล
๓.เรื่องสั้น คือ
    เรืองที่แตงขึ้น หรือสมมติขึ้นที่มีขนาดสั้น แต่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments