บทนำ

  บทนำ

          
      พกหลักภาษาไทย ช่วงชันที่ ๑ ได้รวบรวมข้อมูลเนือหาของวิชาภาษาไทยเข้าไว้ในเล่มเดียวเพือให้น้องๆชั่น ป.๑ ป.๒ ป.๓ ได้เรียนรู้ทักษะภาษาไทยอย่างสนุกสนานภายในเล่มประกอบด้วยเนือหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตรงตามหลักสูตร์กลุมสาระการเรีอนรู้วิชาภาษาไทย ช่วงชั่นที่ ๑ (ป.๑. ๒ .๓)พร้อมทังใด้บรรณจุเทคนิคในการจดจำ ไม่ว่าจะเป็นเล็ดลับจำสอบและเกร็ดเด็ดเคล็ดลับแทรกอยู่ทุกบททุกเนือหาที่จะทำให้น้องๆสนุกสนานไปกับบทเรียนแต่ละบท จึงเหมาะกับน้องๆที่จะอานทบทวนหรือทำความเข้ใจระหว่างเรียนและก่อนสอบ
               ชื่อ นายมูฮัมมัดรุสดี ยูโซะ  
               ชั้น ป.ว.ส  1/2  
               แผนกคอมพิวเตอร์ ฯ
  Comments