Sarrera / Introducción

Intro:   That´s mathemathics   
Matematika-konpetentzia HeziBerri 2020en

Zer da gaur egungo gizarterako matematikan hiritar konpetenteak izatea? Finkatzen ari den ereduaren arabera arazo-egoera matematikoak bistaratu eta ebazten dituztenak dira; horretarako analizatzen, arrazoitzen eta komunikatzen iaioak izanda testuinguru anitzetan eta ezagutza matematikoak mobilizatuz.


Bide horretan aurrera pausoak jorratzeko zein dira, ordea, arazo-egoerarik egokienak, zein landu beharreko prozesuak eta zein metodorik eraginkorrenak gizarterako hiritar konpetenteak osatzeko?  


Site honetan Matematika-konpetentzia inguruko prestakuntza saio batzuetarako baliabideak bildu nahi izan ditugu, HeziBerri 2020 proiektuaren harira.

Matematika-konpetentzia lantzen hasi aurretik ikastetxeko klaustroak HeziBerri 2020 proposamenaren alderdi orokorrak landu dituela suposatzen dugu bai Marko pedagogikoarekin, bai Proposamen curricularrarekin zerikusia dutenak, batez ere metodologia aktiboarekin zerikusi zuzena duten alderdiak.

Matematika-mintegikideek edota arloa lantzen duten irakasleek bi ordutako bi saioetan erabil zezaketeen balaibide hauek euren prestakuntzarako, honako gidoi honekin:
  1. Matematika-konpetentzia, haren dimentsioak eta zertan den HeziBerri 2020n
  2. Arazo-egoerak Matematika-konpetentziaren ikaskuntza esanguratsuarentzako giltza
Competencia matemática en HeziBerri 2020

En los últimos años se ha vuelto casi una axioma señalar que el objetivo principal de la educación matemática  consiste en desarrollar ciudadanos y ciudadanas competentes, que sean capaces de analizar, razonar y comunicar mientras se plantean, resuelven e interpretan situaciones matemáticas en una variedad de contextos  que implican variados contenidos matemáticos.


Esta reflexión nos lleva inevitablemente a  la siguiente pregunta: ¿ cuáles son las situaciones matemáticos,  los procesos, los métodos más efectivos, los contenidos apropiados… de cara a desarrollar ciudadanos y ciudadanas competentes en la nueva sociedad?


Este site recoge un guión para una posible formación sobre la Competencia Matemática al hilo de la propuesta didáctica que promueve el proyecto HeziBerri 2020.

Suponemos que el claustro del Centro ha trabajado previamente los aspectos generales de HeziBerri relativos tanto al Marco pedagógico como a las especificidades de su Propuesta curricular, especialmente las referidas a su propuesta metodológica activa.

El seminario de Matemáticas, o el grupo de profesoras/es que imparte dicha materia, podría utilizar estos materiales para dos sesiones de formación de unas dos horas cada una con este esquema:
  1. La competencia matemática, sus dimensiones y su presencia en Heziberri 2020

ć
JM López,
22 jun. 2017 4:08