Migraciones y bilingüismo en

 CataluñaUn espacio de reflexión, investigación y propuestas sobre los desplazamientos humanos y la diversidad lingüística

 

TEXTOS DE ALBERT BASTARDAS BOADA, CATEDRÁTICO Y PROFESOR DE SOCIOLINGÜÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA

 

Les polítiques de la llengua i la identitat a l’era ‘glocal’ [Language and identity policies in the ‘glocal’ era]. Barcelona: Institut d’Estudis Autonòmics, Generalitat de Catalunya, 2007.

 

"Les llengües a Catalunya: diversitat sociolingüística i perspectives de futur" [“Languages in Catalonia: Sociolinguistic diversity and future perspectives”], en: Payrató, Lluís, & F.X. Vila (dirs.),Les llengües a Catalunya (Cicle Joan Coromines III)Sabadell: Fundació Caixa de Sabadell, 2004, pp. 175-183.


"Política mundial del lenguaje en la era de la globalización: diversidad e intercomunicación desde la perspectiva de la complejidad”, Dimensión antropológica (México) 28 (mayo-agosto 2003), pp. 15-41. 


“Llengua i noves migracions: les experiències canadenques i la situació a Catalunya”, Revista de llengua i dret  37, pp. 153-190. [Language and new migrations: the Canadian experience and the situation in Catalonia, English abstract], 2002.

 

Ecologia de les llengües. Medi, contactes i dinàmica sociolingüística [Ecology of languages. Context, contacts and sociolinguistic dynamics]. Barcelona: Proa/Enciclopèdia Catalana, 1996.

 

“Catalans et immigrés hispanophones en Catalogne: le changement de la langue des intercommunications”, en: Martel, Pierre, & Jacques Maurais (eds.), Langues et sociétés en contact . Mélanges offerts à Jean-Claude Corbeil. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1994, pp. 327-339.

 

Política lingüística a Catalunya: models i efectes”, en: Perspectives de la llengua catalana, Barcelona: Fundació Rafael Campalans, 1994, pp. 9-15.

 

“Comportament linguistic i canvi social” [“Language behavior and social change”], in: Martí, Joan (ed.), Processos de normalització lingüística. Barcelona: Columna, 1991, pp. 41-63.

 

“Factors i perspectives del procés de bilingüització dels immigrants castellanoparlants” [“Factors and perspectives of the bilingualization process of Spanish-speaking immigrants”] , Actes de II Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Àrea 2: Sociologia de la llengua. Girona, 1991, pp. 86-89.

 

 “El canvi dels comportaments lingüístics dels catalanoparlants: possibilitats i límits” [“The change of Catalan-speakers language behavior: Possibilities and limits”],   Treballs de sociolingüística catalana  8, 1990, pp. 127-130.

 

“Sobre el bilingüisme passiu: canvi i persistència dels comportaments lingüístics” [“On passive bilingualism: Change and persistence of language behavior”], Revista de Catalunya  31, 1989, pp. 43-54.

 

“Autòctons i immigrants a Catalunya: dos processos de co-bilingüització” [“Autochthonous and immigrants in Catalonia: Two co-bilingualization processes”]  , Perspectiva social  24, 1987, pp. 7-37.

 

El canvi dels comportaments lingüístics de dependència no-oficial[“The change of non-official language behavior”], Revista de llengua i dret  10, 1987, pp. 117-124.

 

The Relation Between Linguistic Context, Behaviour and Competence . Quebec: Centre International de Recherche sur le Bilinguisme, Université Laval, 1986.

 

Llengua i immigració. La segona generació immigrant a la Catalunya no-metropolitana [Language and immigration. The immigrant second-generation in non-metropolitan Catalonia]. Barcelona: La Magrana, 1986.

 

 “Bilingüització de la segona generació immigrant: realitat i factors del procés a Vilafranca del Penedès” [“The bilingualization of immigrant second-generation: Process reality and factors in Vilafranca del Penedès”],  Treballs de sociolingüística catalana  6, 1986,  pp. 131-134.

 

“La competència en català de la segona generació d’immigrants castellanoparlants a la Catalunya no-metropolitana” [“The Catalan competence of Spanish-speaking second generation of immigrants in non-metropolitan Catalonia”], Estudis de llengua i literatura catalanes  XIII, 1986, pp. 101-129.

 

La bilingüització de la segona generació immigrant [The bilingualisation of immigrant second-generation] . Barcelona: La Magrana, 1985.

 

“L’assimilació lingüística dels immigrants: l’experiència internacional i el cas de Catalunya” [“The linguistic assimilation of immigrants: International experience and the Catalan case”], Serra d’or  312, 1985, pp. 611-612.

 

“Integració dels immigrants i legislació lingüística a Catalunya” [“Integration of immigrants and language legislation in Catalonia”], Revista de llengua i dret  4, 1984, pp. 59-72.