หน้าหลักช่องทางการร้องเรียน

ความถี่ในการ

ตรวจสอบช่องทาง

ระยะเวลาดำเนินการ

รับเรื่องร้องเรียน/

ร้องทุกข์

ร้องเรียนด้วยตนเอง

   1. ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 หรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 /หรือห้องนิติกร

   2. กล่องรับเรื่องร้องเรียน ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน


ภายใน  1    วันทำการ

ร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ 

เว็บไซด์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

www.secondary29.go.th  

เว็บไซด์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

https://sites.google.com/site/complaintospm29  ทุกวัน


ภายใน  1    วันทำการ

ร้องเรียนทางโทรศัพท์/โทรสาร 

หมายเลขโทรศัพท์  045-422-185   หมายเลขโทรสาร 045-422-186ทุกวัน


ภายใน  1    วันทำการ

ร้องเรียนผ่านจดหมาย/หนังสือราชการ

         จดหมายหรือเอกสารร้องเรียนร้องทุกข์ส่งถึง 

“ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ชั้น 1  เลขที่ 298 หมู่ที่ 9 ถนนเลี่ยงเมืองอุบลราชธานี  ตำบลกุดลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  34000


ทุกวัน

ภายใน  1   วันทำการ

ร้องเรียนทางอีเมล์  complaintospm29@gmail.com


ทุกวัน

ภายใน  1    วันทำการ

ร้องเรียนผ่านช่องทางอื่น ๆเช่น ข่าวโทรทัศน์  ข่าวหนังสือพิมพ์ สังคมออนไลน์เป็นต้น

ทุกวัน

ภายใน  1    วันทำการ

ประกาศ/คำสั่ง

Showing 7 files from page ประกาศ/คำสั่ง.

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สพม.29


Comments