Υλικό

Ύλη Α' Γύρου
 • Είσοδος-Έξοδος
 • Δομές Διακλάδωσης (if...else)
 • Δομές Επανάληψης (for, while, do)
 • Πίνακες (Μονοδιάστατοι, Δισδιάστατοι)
 • Δυαδική Αναζήτηση, Ταξινόμηση (Bubble Sort)
 • Συμβολοσειρές (Strings)
Ύλη Β' Γύρου
 • Συναρτήσεις (Functions), Αναδρομή (Recursion)
 • STL (Stacks, Vectors, Queues, Pairs, Maps, Sets)
 • Γράφοι, Διάσχιση γράφων (BFS, DFS)
 • Συντομότερα μονομάτια (Dijkstra, Floyd–Warshall)
 • Ελάχιστα Συνδετικά Δέντρα (Prim, Kruskal)
 • Δυναμικός Προγραμματισμός


 Μάθημα   Παρουσιάσεις   Ασκήσεις   Παραδείγματα   Διαγωνισμοί στο Hackerrank
 1  Είσοδος-Έξοδος  Φύλλο Εργασίας 1   examples1.zip  1. Φύλλο Εργασίας 1 2. Very Easy One 3. Easy Οne 4. Busy One
 2  Δομές Διακλάδωσης  Φύλλο Εργασίας 2   examples2.zip  1. Φύλλο Εργασίας 2 2. Easy Decision 3. Big Decision 4. Time
 3  Δομές Επανάληψης  Φύλλο Εργασίας 3   examples3.zip   1. Φύλλο Εργασίας 3 2. Looping 3. Looping2 4. Looping3
 4  Πίνακες  Φύλλο Εργασίας 4   examples4.zip  1. Φύλλο Εργασίας 4  2. Easy Arrays 3. Array hooray
 5  Δισδιάστατοι Πίνακες  Φύλλο Εργασίας 5   examples5.zip  1. Φύλλο Εργασίας 5 2. Array S 3. Array XL
 6  Συμβολοσειρές  Φύλλο Εργασίας 6   examples6.zip  1. Φύλλο Εργασίας 6 2. Stringers 3. Γ.2 Συμβολοσειρές
 7  Συναρτήσεις  Φύλλο Εργασίας 7   examples7.zip  1. Φύλλο Εργασίας 7 2. Functionalization 3. Γ.4 Συναρτήσεις
 8  Αναδρομή  Φύλλο Εργασίας 8   examples8.zip  1. Recursive
 9  Δυαδική Αναζήτηση  Φύλλο Εργασίας 9   examples9.zip  1. Searching 2. Γ.5 Αναζήτηση
 10  Ταξινόμηση Φυσαλίδας  Φύλλο Εργασίας 10   examples10.zip  1. Φύλλο Εργασίας 10 2. Bubbles-Bubbles 3. Γ.6 Ταξινόμηση
 11  Γρήγορη Ταξινόμηση  Φύλλο Εργασίας 11  examples11.zip  1. Sorting
 12  Στοίβες  Φύλλο Εργασίας 12  examples12.zip  1. Stacking
 13  Vectors  Φύλλο Εργασίας 13  examples13.zip  1. Vectorization
 14  Lists  Φύλλο Εργασίας 14  examples14.zip  
 15  ΓράφοιΔιάσχιση Γράφων  Φύλλο Εργασίας 15  examples15.zip  1. Fundamentals 
 16  Γράφοι2Αλγόριθμοι Γράφων  Φύλλο Εργασίας 16  examples16.zip  1. Basics 2. Traversals
 17  Συντομότερα μονοπάτια  Φύλλο Εργασίας 17  examples17.zip  1. Shortcuts
 18  Ελάχιστα Συνδετικά Δέντρα  Φύλλο Εργασίας 18  examples18.zip  1. MST
 19  Αλγόριθμος του Kruskal  Φύλλο Εργασίας 19  examples19.zip  
 20  Δυναμικός Προγραμματισμός  Φύλλο Εργασίας 20  examples20.zip  1. Φύλλο Εργασίας 20 2. Easy DP 3. Medium DP 4. Advance DP
 21  Ουρές  Φύλλο Εργασίας 21  examples21.zip  1. Queueing
 22  Δυαδικά δέντρα   Φύλλο Εργασίας 22  examples22.zip  
 23 Standard Template Library   1. STL (Standard Template Library)
24 Segment Trees   
25 Binary Indexed Trees   


Διαγωνισμοί στο Hackerrank