นบีอาดัม

              
 

                     กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ก่อนที่โลกนี้จะมีมนุษย์ ในสวนสวรรค์อันเป็นส่วนหนึ่งแห่งอาณาจักรของอัลลอฮมลาอิกะฮได้ถามว่า  พระองค์จะทรงส้รางผู้ก่อความเสี่ยหายและผู้หลังเลื่อดขึ้นมาในหน้าแผนดินกระนั้นหรือทั้งๆที่พวกเราทั้งหลายก็แซ่ซอ้งเสริญและสดุดีความบริสุทธิ์ของพระองค์อยู่ตลอดเวลาแล้วอัลลอฮจึงได้ทรงกลาวว่าฉันรู้ในสิ่งที่พวกเจ้าทั่งหลายไม่รู้หลังจากนั้นอัลลอฮได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาจากดินตามที่พระองค์ได้ทรงกล่าวไว้พระองค์ได้ทรงเป่าวิญญาณของพระองค์เข้าไปในดินที่พระองค์ทรงใช้สร้างมนุษย์เมื่ออาดัมถูกทําให้มีชีวิตขึ้นมาแล้วอัลลอฮได้ทรงสอนอาดัมให้รู้ชื่อของทุกสิ่งทุกอย่างที่จําเป็นต่อการมีชีวิตและต่อการเป็นตัวแทนบนหน้าแผนดินตามที่พระองค์ทรงเจตนาที่นี้พวกเจ้าจงบอกถึงชื่อของสิ่งต่างๆให้เราได้รู้หน่อยซิถ้าหากว่าพวกเจ้าแน่จริงมลาอืก๊ะฮจึงตอบว่า  มหาบริสุท์ยิ่งแด่พระองค์เราไม่มีความรู้ใดๆเว้นแต่เท่าที่พระองค์ทรงสอนพวกเราทั่งนั้นแท้จริงแล้ว ชื่อของสิ่งเหล่านี้ให้แก่พวกเข้าซิและรู้ดีถึงสิ่งที่เจ้าเปิดเผยและที่เจ้าปิดบังหลังจากนั้นอัลลอฮทรงหันไปยังมลาอิก๊ะและมีบัญชาว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงกราบอาดัมยกเว้นอิบลิสซึงไม่ยอมทําตามบัญชาของพระองค์อะไรที่ทําให้สูเจ้าไม่ยอมกราบอาดัมที่ฉันสร้างมากับมื่อทั้งสองของฉันพระองค์ทรงสร้างมาจากไฟแต่พระองค์ทรงสร้างเข้ามาจากดินพระองค์จะให้ฉันกราบผู้ที่ถูกสร้างมาจากดินกระนั้นหรือแท้จริงแล้วเจ้าจะเป็นผู้หนึ่งหมู่ผู้ถูกสาปแช่งและผู้ได้รับความอัปยษ   ฉันจะสาปแช่งเจ้าไปจนกระทั่งวันแห่งการพิพากษาก็ได้ฉันจะผ่อนผันเวลาให้แก่เจ้าจนถึงวันที่ได้ถูกนัดหมายไว้อัลลอฮได้ตอบแก่มันหลอกลวงลูกหลานทั่งหมดของอาดัม   ยกเว้นบ่าวของพระองค์บางคนซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ใจต่อพระองค์เอาเถิด   แต่เจ้าจะไม่มีอํานาจเหนือบ่าวของฉันบางคนที่ฉันจะคุ้มครองเข้า   ไป  เจ้าออกไปจากที่นี้ได้แล้วนรกจะเป็นรางวัลสําหรับเจ้าและผู้ที่ตามเจ้าเพราะในสวนสวรรค์มีสิ่งที่ทําให้เจ้าไม่ต้องหิวโหยเจ้าทั้งสองจะกินอะไรก็ได้ตามใจเจ้าแตจงอย่าเข้าใกล้ต้นนี้    เจ้าจะเป็นผู้หนึ่งในหมู่ผู้ทำผิด ฉันจะนำเจ้าไปยังตันไท่ทำให้ชีวิตเป็นอมตะทั้งสองจึ่ลองเข้าใก้ลต้นที่อัลลอฮได้ทรงสังห้ามไว้และลองลิ้มรสผลไม้ทันใดนั้นสิ่งพึงละอายของคนทั้งสองก็ถูกเปิดเผยต่อกันหลังจากนั้นอัลลอฮได้ทรงเรียกอาดัมและเฮาวาออกมาและทรงเตือนเจ้าทั้งสองว่าม่รร้ายเป็นศัตรูที่ชัดเจนของเจ้ากระนั้นหรือถ้าพระองค์ไม่ทรงให้อภัยแก่เราและทรงเมตตาต่อเราแล้ว เราจะต้องเป็นผู้หายนะอย่างแน่นอน  หลังจากนั้นอัลลอฮได้ทรงกล่าวแก่ทั้งสองว่า  จงลงไปที่นี่เสีย เจ้ากับอิบลีสจะเป็นศัตรูต่อและกันแผ่นดินจะเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับชั่วระยะเวลาหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตเจ้าจะมีชีวิต  และ  ณ  ที่นั้นเจ้าจะตายและ  ณ ที่นั้นอีกเช่นกันที่จะถูกนำออกมาแล้วผู้ใดปฎิบัติตามแนวทางของฉันหลังจากท่ลงมาอยู่บนโลกแห่งนี้แล้วอาดัมและเฮาวาก็มีลูกหลานมากมายแพร่ขยายไปยังทุกส่วนของโลกและตราบใดที่ยังไม่ถึงวันสิ้นโลก ลูกหลานของท่านก็ยังคงถูกอิบสมารร้ายล่ลวงอยู่อัลลอฮจึงได้ส่งนบีต่างๆมายังลูกหลานทุกกลุ่มของอาดัมให้มาบอกถึงวิธีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเพื่อป้องกันตังเองมิให้ถูมารร้ายชัยฎอนล่อลวงไปลงนรก

Comments