Adoptie

 

OVERZICHT SCHOLEN ADOPTIE 1989 -1996

1989    Martin Luther Kingschool - De Steeg,Rheder Enkschool - Rheden

1990    Anne Frankschool - Ellecom

Prinses Margrietschool - Spankeren

1991    De Vogelaar - Dieren

Prins Bernhardschool - Velp

1992. 't Schaddeveld- Dieren De Akker - Dieren

1993    Mauritius - Rheden

Klimopschool - De Steeg

1994    Roncallischool - Velp

Kon. Emmaschool - Dieren

1995    Biljoenschool - Velp

De Holtbanck - Rheden St.Joannesschool Dieren - Dieren

1996 De Boomgaard - Dieren Fredericusschool Velp De Elsweiden- Velp

1997    Daalhuizen - Velp

Bloemersschool - Dieren

1998    De Arnhorst - Velp

Julianaschool - Dieren

 
Ons Monument geadopteerd
Ter weerszijden van het oorlogsmonu­ment op het Rozenbos in Rheden hing dinsdagmiddag 25 april de vlag uit, halfstok. Kinderen van de Rheder Enk-school en van de Martin Luther King-school in De Steeg kwamen met bloemstukken en bosjes bloemen om het monument te adopteren. Deze scho­len hebben het spits afgebeten in de lan­ge rij van scholen in de hele gemeente, die gaan meedoen aan het adoptieplan van het 4/5 mei-comité en het gemeente­bestuur.

 Op het Rozenbos werd, na een korte ver­welkoming door voorzitter W. van Giessen, „The Last Post" geblazen door Chris Beumer jr, waarnaar een minuut stilte in acht werd genomen. En het was werkelijk héél stil. Bloemstukken wer­den gelegd door twee leerlingen van eÏk der twee scholen, gevolgd door een bos­je bloemen van iedere deelnèmende leer­ling. Waarschijnlijk zult u deze kinderen op 4 mei weer ontmoeten. Daarna speel­de Chris Beumer „Wenn ich einmal soll scheiden"; vervolgens zongen de kinde­ren het Wilhèlrous.

Op het gemeentehuis werden de scholie­ren hartelijk ontvangen door burge­meester T. J. Koek. Daarna volgden toespraken door de heer J. Ritter van de Stichting' „februari '41" en 4e heer H. R van Langen, initiatiefnemer van het 4/mei-comité. Deze vertelde iets over de geschiedenis van het monument. Reeds in '46; waren er plannen om op het Ro­zenbos een gedenkteken te plaatsen voor alle Nederlandse militairen en burgers, die omkwamen in de Tweede Wereldoor­log. Uiteindelijk zou het door ambtelij­ke bezwaren en overwegingen tot '53 du­ren, eer het geplaatst kon worden.

Ook de financiële kant van de zaak speelde een grote rol. Het werd vervaar» digd door de Arnhemse beeldhouwer John Groskamp. Uit de gemeentelijke archieven kwam de oorspronkelijke in­scriptie weer tevoorschijn, die door de heer van Langen en zijn vrouw, hoewel bijna onleesbaar, tevens is teruggevon­den op het monument zelf.

Deze tekst luidt: „Zij, die achterblijven herdenken de gevallenen en troosten el­kaar". Het monument verzinnebeeldt twee eenzame vrouwen en hun hondje, in onzegbaar verdriet achtergebleven... De 29 leerlingen hebben in de raadszaal precies alle 29 raadszetels bezet en ont­roerend gedeclameerd. Onze bekende dorpsschilder G. Joh. Bosveld, oogstte een daverend applaus voor de geschil­derde wissel-herinneringsborden. Hij voorzag indertijd tevens het overbeken­de „Sta een ogenblik stil" op het monu-ment van een laag bladgoud.

Nadat de kinderen de oorkonden en herinneringsvaantjes in ontvangst had­den genomen constateerde de burge­meester dat door het hele lesuur heen de aandacht gespannen was gebleven en daarna hadden ze best verdiend wat hun toekwam: tractatie op limonade door dé burgemeester zelf!

Voorzitter van Giessen kan nog niet voorspellen welke 2 scholen in 1990 aan de beurt zullen zijn maar reeds nu is de animo zeer groot. En terecht!

M.W.E

198919921994