หน้าแรกสาขาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน จัดระบบคอมพิวเตอร์ สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาค้นคว้าให้เหมาะสมกับสาขาวิชาทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ พัฒนาบุคคลากรของแผนกคอมพิวเตอร์ในงานสอนและงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ร่วมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

 


 1. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเน้นกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

2. เชิญสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

3. จัดทำและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาค้นคว้า ให้เหมาะสมกับสาขาวิชาทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ

4. เร่งพัฒนาบุคคลากรของแผนกคอมพิวเตอร์ในด้านงานสอนและงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง                                                    5. ร่วมกันจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบอย่างมีประสิทธิภาพ


1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำกิจกรรมที่ศึกษาไปพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

3.เพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาค้นคว้า ให้เหมาะสมกับสาขาวิชา

4. เพื่อพัฒนาบุคคลากรของแผนกคอมพิวเตอร์ให้รองรับงานด้านการสอนและงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง                                        5. เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้มีประสิทธิภาพ


 

Comments