ครูแสนดี

ติดภาพถ่าย

ขนาด ๒ นิ้ว

แบบบันทึกข้อมูลของผู้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี

ประจำปี ๒๕๕๔

*********************************************

ตอนที่ ระวัติส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนตัว

ตำแหน่งที่เสนอขอรับรางวัล                                ครู          ผู้บริหารสถานศึกษา          ศึกษานิเทศก์          ผู้บริหารการศึกษา

เลขที่บัตรประชาชน                       -                                -                                         -                   -    

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

คำนำหน้าชื่อ                       นาย                         นาง                            นางสาว                   อื่นๆ โปรดระบุ...........................

ชื่อ....นายจุฬา  ...............นามสกุล......โหรวิชิต....................................................................

NAME...CHULA ............................SURNAME.........HONWICHIT........................................................

เพศ...........ชาย.................อายุ.............๕๑.............ปี

สถานภาพ               โสด                 สมรส              อื่นๆ.....................................................................................

ตำแหน่งปัจจุบัน.........ครู อันดับ คศ๓ ........................................วิทยะฐานะ......ชำนาญการพิเศษ................................

ระยะเวลาในการประกอบวิชาชีพ.......๒๙............ปี (ระยะเวลาในตำแหน่งที่ขอรับรางวัล)

เฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพครูโปรดระบุกลุ่มสาระที่สอน.....แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ..ระดับชั้น  ป.ว.ส. ..... .......

 

วุฒิการศึกษา  ต่ำกว่าปริญญาตรี   ป .ว.ส.              สถาบัน    วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ  

                                                                                                ปีที่จบการศึกษา  ๒๕๒๕

                       ปริญญาตรี  ดนตรีศึกษา                   สถาบัน  วิทยาลัยครูเพพสัตรี  ปีที่จบการศึกษา   ๒๕๒๘

                       ปริญญาตรี  การบริหารโรงเรียน      สถาบัน  วิทยาลัยครูเพพสัตรี  ปีที่จบการศึกษา   ๒๕๓๑

                       ปริญญาโท   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

                                                                                                ปีที่จบการศึกษา ๒๕๔๔

                       อื่นๆ    ประกาศนียบัตรการสื่อสารภาษาอังกฤษ สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

                                                                                                 ปีที่จบการศึกษา ๒๕๒๗

สถานที่ปฏิบัติงาน.วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา...................................

                                เลขที่.......................หมู่..........................แขวง/ตำบล...........................ถนน....นารายณ์มหาราช................

                                เขต/อำเภอ............เมือง.......................จังหวัด......ลพบุรี.................รหัสไปรษณีย์....๑๕๐๐๐...............

                                โทรศัพท์                .............๐๓๖-๔๑๑๐๘๓...........โทรสาร................๐๓๖-๔๑๑๖๖๖..........................................

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

                                เลขที่....๓๙/๔๖.........หมู่..๖..................แขวง/ตำบล...ป่าตาล............ถนน.........................................

                                เขต/อำเภอ.........เมือง.............................จังหวัด.......ลพบุรี...................รหัสไปรษณีย์......๑๕๐๐๐......

                                โทรศัพท์                ........๐๓๖-๔๑๑๐๘๓ ต่อ ๑๖๗..........................โทรศัพท์เคลื่อนที่.....๐๘๑-๘๒๖๓๕๓๔ .....                 

                               โทรสาร.......๐๓๖-๔๑๑๖๖๖   E-mail..comchula@gmail.com, itchula@hotmail.com.......

ตอนที่ ๒

ประวัติ/ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

๒.๑ ประวัติ/ผลงานของผู้ขอรับรางวัล

(เขียนสรุปโดยย่อไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษเอ ๔)

                เกิดวันที่ ๕ สิ่งหาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ มีพี่น้อง ๑๓ คน  คุณแม่ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร แม่ดีเด่น ปีพ.ศ. 2552ดูรายละเอียดที่ http://www.oknation.net/blog/itchula ผ่านการอบรมการสร้างองค์ความรู้บนเครื่อข่าย  ผ่านการอบรมการประกันคุณภาพสถานศึกษา ผ่านการอบรมการสร้างสื่อออนไลน์  เรียบเรียงผลงานทางวิชาการ วิชาการโปรแกรมเว็บ๑  สร้างเว็บไซต์เพื่อจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนบนเครือข่าย ชื่อ http://sites.google.com/site/comchula   เป็นคณะกรรมการควบคุมดูแลระบบอินเตอร์เน็ตวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี กรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท ม.สุโขทัยธรรมาธิราช คณะกรรมการสร้าง กรอบมาตรฐานผู้เชี่ยวชาญ ICT” กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการศึกษาวิจัยสมรรถนะกำลังคนกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  บรรยายพิเศษเรื่องการบริการจัดการการตลาดพาณิชอีเล็กทรอนิกส์ ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสัตรี  อาจารย์พิเศษภาควิชาบริการธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศูนย์สระบุรี อาจารย์พิเศษภาควิชาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศูนย์ลพบุรี  อาจารย์พิเศษภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสัตรี ศูนย์เดิมบาง-นางบวช คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับถ้วยรางวัล การประกวดสุนรพจน์ในการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สร้างผู้เรียนให้มีคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ ผู้เรียนสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพทุกคน สอนให้ผู้เรียนสร้างเว็บไซต์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เผยแพร่บนเว็บไซต์และสร้าง Portfolios ของตนเองขึ้นบนเว็บไซต์ พัฒนาผู้เรียนให้เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ  ส่งเสริมผู้เรียนเข้าประกวดจริยธรรมได้รับรางวัลนักศึกษาองค์การวิชาชีพดีเด่นจากงานแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ  สอนให้ผู้เรียนจบการศึกษามีงานทำและศึกษาต่อได้ ๑๐๐ เปอร์เซนต์  นำผู้เรียนเข้ารับวิปัสสนากรรมฐานพัฒนาจิตให้เกิดสุข ณ ยุวพุทธิกสมาคม กรุงเทพฯ ๘ วัน ๗ คืน จำนวน ๒ รุ่น ให้การอบรมคุณธรรมจริยธรรมโครงการธรรมะสัญจร ของยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดลพบุรีร่วมกับสำนักพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี  ให้การอบรมผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดลพบุรีในโครงการยุวกาชาดนอกโรงเรียน และให้การอบรมผู้ต้องขังหญิงพ้นโทษ โครงการ “ต้นไม้แห่งชีวิต” เป็นคณะกรรมการประเมินการให้การอบรมเจ้าหน้าที่ กปน.ประจำหน่วยเลือกตั้งจังหวัดลพบุรี เป็นกรรมการบันทึกคะแนนผลการเลือกตั้ง เขต๑ จังหวัดลพบุรี เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันโฟล์คซองระดับภาค จังหวัดระยองเข้าชมได้ที่ https://sites.google.com/site/rayongcompetition/  ระดับชาติจังหวัดเชียงราย และจังหวัดนครสวรรค์  เป็นวิทยากรให้การอบรมครูผู้สอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจการลูกเสือชาวบ้านดีเด่น และเป็นวิทยาการให้การอบรมลูกเสือโรงเรียน และลูกเสือชาวบ้านจังหวัดลพบุรี

 

 

 

๒.๒คุณสมบัติและเหตุผลที่สมควรได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี

(แต่ละหัวข้อเขียนสรุปโดยย่อไม่เกิน ๗ บรรทัด)

       การครองตน (คุณธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ)

เหตุผล

                การครองตนอย่างมีคุณภาพสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นแม่พิมพ์ที่ดี ต้องมีหลักการ กระผม ใช้กฏและคำปฏิญาณของลูกเสือเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ใช้หลักเศรษฐกิจพ่อเพียงไว้เลี้ยงตน  คนจะดีได้นั้นต้องรักษาศีล๕  ต้องมี อิทธิบาท๔ พรหมวิหาร๔ การอ่อนน้อมถ่อมตน ความกตัญญู และมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูเป็นหลักในการครองตน  การพิจารณาตนเอง แก้ไขตนเองและปรับปรุงตนเองนั้นข้าพเจ้าปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดีของลูกศิษย์และผู้พบเห็น ข้าพเจ้าใช้หลักการครองตนที่กล่าวมาอย่างมีสติ สม่ำเสมอ ด้วยคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการและปฏบัติตามพระบรมราโชวาท ๙ คำพ่อสอน

       การครองคน(คุณลักษณะที่ดีต่อผู้อื่น และสังคม)

เหตุผล

การไหว้ การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การให้เกียรติในการทำงาน การเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน การผูกใจกัลยามิตรให้รู้สึกสนิทกัน  ไว้วางใจกัน  รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา   เอาใจเราไปใส่ใจเขา  ช่วยเหลือบริการงานทุกอย่าง ทุกครั้งที่มีโอกาส  กระทำด้วยความ เสียสละทั้งเวลา และความคิดเข้าร่วมภาระกิจกับคนทุกหมู่เหล่า ทุกระดับอย่างมีเมตตา  โดยใช้วาจาที่สุภาพ รักษาไมตรีจิต โดยใช้พื้นฐานการคิดว่า “ทุกชีวิตมีคุณค่า ต้องพึ่งพากันและกัน” ดังนั้นบุคคลที่ปฏิบัตงานร่วมกับข้าพเจ้า จึงทำงานด้วยความสุข ด้วยความจริงใจ และประสบผลสำเร็จ

       การครองงาน(การปฏิบัติงาน)

เหตุผล

ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะเสียสละ นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ข้าพเจ้าปฏิบัติงานโดยไม่ลากิจ ลาป่วย และมาปฏิบัติงานก่อน ๐๗.๐๐ น. อย่างสม่ำเสมอ ข้าพเจ้ามี ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา อยู่ในสำนึกการปฏิบติงานตลอดเวลา  ทุกงานที่ทำ  ข้าพเจ้าไตร่ตรอง   วางแผน(PDCA)  โดยศึกษานโยบายและเป้าหมายที่ตั้ง  เมื่อปฏิบัติงานเสร็จข้าพเจ้าใช้หลักการวิจัยทำการประผลการทำงานทุกครั้ง ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ตามที่รับมอบหมายทุกงานและพยายามศึกษางานปฏิบัติทำงานให้ดี รับฟังความคิดเห็นในการทำงาน และใช้หลักธรรมาภิบาลในการทำงาน เช่นงานให้การอบรมผู้เรียนเข้าแถวตอนเช้าข้าพเจ้าค้นคว้าหาความรู้และหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาอบรมผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ งานประชาสัมพันธ์ Fixit Center งานทำดีมีอาชีพ งานต้นกล้าอาชีพ ตลอดจนงานรณรงค์เลือกตั้ง งานหัวหน้าแผนกวิชา

                                                                                                                                                                                

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศฯ ทุกประการ

 

 

(ลงชื่อ)...........................................................ผู้ขอรับรางวัล

            (..........................................................)

                                                                              วันที่ ............./............./................

 

 

 

ตอนที่ ๓

ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาขั้นต้นเกี่ยวกับ

คุณลักษณะ คุณสมบัติ และผลงานที่โดดเด่นของผู้ขอรับรางวัล

 

(เขียนสรุปโดยย่อไม่เกิน ๗ บรรทัด)

                ผู้สมัครเป็นผู้มีความสามารถในการครองตน  ครองคน ครองงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอุตสาหะ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน เป็นผู้มีความเมตตากรุณา ชอบช่วยเหลือสังคมและงานของบุคคลอื่นตลอดจนงานราชการรู้จักวางแผนงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นผู้มีความสามารถในการสอน มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษา รวมทั้งมีความสามารถพิเศษด้านวิชาดนตรี วิชาลูกเสือ สามารถปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับบุคคลอื่นหน่วยงานราชการและองค์กรอื่นๆ อย่างมีคุณภาพ เป็นที่รู้จักรักใคร่ของข้าราชการ นักธุรกิจ ประชาชนทั่วไปตลอดจนนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง

 

          ข้าพเจ้าขอรับรองว่า .........................................................................................................(โปรดระบุชื่อผู้ขอรับรางวัล)

เป็นผู้มีความเหมาะสมแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี

 

 

 

 

       (ลงชื่อ)................................................ ผู้บังคับบัญชา

                 (..........................................................)

            ตำแหน่ง...........................................................

                                                            วันที่.................../..................../....................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ ๓

ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาขั้นต้นเกี่ยวกับ

คุณลักษณะ คุณสมบัติ และผลงานที่โดดเด่นของผู้ขอรับรางวัล

 

(เขียนสรุปโดยย่อไม่เกิน ๗ บรรทัด)

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

          ข้าพเจ้าขอรับรองว่า .........................................................................................................(โปรดระบุชื่อผู้ขอรับรางวัล)

เป็นผู้มีความเหมาะสมแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี

 

 

 

 

       (ลงชื่อ)................................................ ผู้บังคับบัญชา

                 (..........................................................)

            ตำแหน่ง...........................................................

                                                            วันที่.................../..................../....................

 

 

 

 

Comments