รายวิชาปรับพื้นฐาน
Computer and Maintenance         
3200 - 0010 คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา  
Computer and Information in Business 
3200 - 0011 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ                                              
กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
Information Technology for Works
3001 - 2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ                                             
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
Computer Assembling and Software Installation
3204 - 2001 การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งซอฟต์แวร์      
Advanced Using of Office Programs                              
3204 - 2002 โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง    
Data Communication and Computer Network   
3204 - 2003 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  
Database Management System                                             
3204 - 2004 ระบบจัดการฐานข้อมูล    
Website Design and Development                                   
3204 - 2005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์         
System Analysis and Design                                                  
3204 - 2006 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ    
Computer Programming                                 
3204-2007 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                     
กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
Program Design and Development                
3204 - 2101 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม            
Computer Animation                                  
3204 - 2102 เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวคอมพิวเตอร์                                          
Multimedia Package                                        
3204 - 2103 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม        
Statistical Applications for Research               
3204 - 2104 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย  
Management Information System                    
3204 - 2105 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ              
Website Development in Business                  
3204 - 2106 การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ                
E-Commerce System Development                
3204 - 2109 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์    
Project                                                           
3204 - 8501 โครงการ       กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
2001 - 2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ                                          2200 - 1006 พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น                                                                    
2200 - 1007 พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น                                                                

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2204 - 2001 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ                                                              
2204 - 2002 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น                                                               
2204 - 2003 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น                                                        
2204 - 2004 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์                                                              
2204 - 2005 คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา                                                      
2204 - 2006 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์                                             
2204 - 2007 การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด       
                                          
2204 - 2008 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล                                                           
2204 - 2009 การสร้างเว็บไซต์                                                                        

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือ

2204 - 2101 องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์                                           
 
2204 - 2102 ภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                                                  
2204 - 2103 โปรแกรมตารางคำนวณ                                         
                       
2204 - 2104 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์                                                                     
2204 - 2105 โปรแกรมกราฟิก                                                                         
2204 - 2106 โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ                                                   
2204 - 2107 การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด                                     
2204 - 2108 โปรแกรมประมวลผลคำ                                                                 
2204 - 2109 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ                                                             
2204 - 2111 อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ              


                                                 


                                                                                                      
                                                                                        
Comments