2.7 เอกสารที่ใช้ในงานด้านการบัญชี

เอกสารที่ใช้ในงานด้านการบัญชี

เอกสารทางบัญชี หมายถึง เอกสารที่ใช้ประกอบการบันทึกบัญชี ซึ่งอาจจะได้รับจากธุรกิจหรือบุคคลภายนอก เช่น บิลเงินสด ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซื้อ ใบกำกับภาษี เป็นต้น

แบบฟอร์มที่ใช้ในธุรกิจ

1. การซื้อวัตถุดิบและวัสดุต่างๆ แบบฟอร์มที่ใช้บันทึกรายการต่างๆ ได้แก่ ใบสอบถามราคา ใบสั่งซื้อ ใบรับของ รายงานการตรวจสอบคุณภาพและพัสดุที่ส่งคืน

2.การควบคุมสินค้าและพัสดุ แบบฟอร์มที่ใช้บันทึกรายการต่างๆ ได้แก่ บัตรประจำสินค้าและพัสดุ บัญชีคุมสินค้าและพัสดุ รายงานการตรวจนับสินค้าและพัสดุคงเหลือ ใบเสนอซื้อ

3.การผลิตสินค้า แบบฟอร์มที่ใช้บันทึกรายการต่างๆ ได้แก่ ใบสั่งผลิต ใบแสดงรายการพัสดุที่ใช้ในงานผลิต ใบส่งคืนพัสดุ ใบนำส่งสินค้าผลิตสำเร็จจากโรงงาน รายงานสินค้าเสียหาย บัตรจดเวลาทำงาน งบต้นทุนหรือรายงานการผลิต

4.การว่าจ้างพนักงานและจ่ายเงินค่าจ้าง แบบฟอร์มที่ใช้บันทึกรายการต่างๆ ได้แก่ ใบแจ้งการับพนักงานใหม่ บัตรลงเวลาเข้า-ออก จากที่ทำงาน ทะเบียนเงินเดือนและค่าจ้าง ใบคำนวณภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย บัญชีเงินได้พนักงาน ใบแสดงรายละเอียดเงินได้พนักงาน

5.การขายสินค้า แบบฟอร์มที่ใช้บันทึกรายการต่างๆ ได้แก่ ใบส่งของ ใบกำกับภาษีหรือบิลเก็บเงิน บิลขายสด ใบรับคืนสินค้า ใบรับคำสั่งซื้อ ใบลดหนี้ รายงานขาย

6.การรับเงินสด แบบฟอร์มที่ใช้บันทึกรายการต่างๆ ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน รายงานการรับเงินจากเครื่องบันทึกเงินสด รายงานการรับเงินประกัน

7.การจ่ายเงินสด แบบฟอร์มที่ใช้บันทึกรายการต่างๆ ได้แก่ ใบสำคัญสั่งจ่าย ใบสำคัญเงินสดย่อย ทะเบียนคุมเช็คจ่าย ทะเบียนการประกันภัย

8.การควบคุมลูกหนี้ แบบฟอร์มที่ใช้บันทึกรายการต่างๆ ได้แก่ รายงานที่ส่งให้ลูกหนี้ประจำเดือนงบแยกอายุหนี้
ใบกำกับภาษี

การสร้าง ใบกำกับภาษี ด้วย excel - YouTube.MP4


จัดทำงบแสดงฐานะการเงินในExcel - YouTube.MP4


การสร้างใบเสนอราคา ด้วย excel - YouTube.MP4


การจัดทำตารางแสดงการตรวจนับสินค้าคงเหลือ - excel - YouTube.MP4Comments