Wedstrijdregels

Wedstrijdbepalingen Combi-Zuid 2016


Toelichting

Deze wedstrijdbepalingen zijn zo veel mogelijk in overeenstemming gebracht met de
standaardwedstrijdbepalingen van het KNWV.
Het streven is om voor alle Combi-Zuid wedstrijden zo veel mogelijk dezelfde wedstrijdbepalingen te gebruiken, zodat de zeilers niet gedwongen worden om 6 keer verschillende Lokale
Wedstrijdbepalingen te bestuderen.


De organiserende vereniging kan de Lokale Wedstrijdbepalingen nu beperken tot de onderdelen A

t/m D:

A: wedstrijdgebied (zie regel 7)

B: baan en merktekens (zie regels 8 en 9)

C: klasseseinen (zie regel 6) en programma van wedstrijden (zie Aankondiging)

D: deelnemerslijst (desgewenst).


Deel I wedstrijdregels

1. Regels.
De wedstrijden zijn onderworpen aan de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW) 2013-2016 inclusief
alle wijzigingen en de bepalingen van het KNWV daarbij, de klassenvoorschriften van de
betreffende klassen, deze Wedstrijdbepalingen Combi-Zuid, de Aankondiging en de Lokale
Wedstrijdbepalingen inclusief de daarbij horende bijlagen.

Voor de wedstrijden van de Optimist C klasse gelden de regels van het Jeugdreglement, dat achter
deze Wedstrijdbepalingen Combi-Zuid is vermeld. De Wedstrijdbepalingen Combi-Zuid en de
Lokale Wedstrijd-bepalingen blijven wel van toepassing, behalve waar deze door het
Jeugdreglement worden gewijzigd.


2. Mededelingen aan deelnemers
Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord, dat
geplaatst is bij de Infopost.


3. Wijzigingen van de wedstrijdbepalingen
Iedere wijziging in de wedstrijdbepalingen zal niet later dan 30 minuten voor de aanvang van de
wedstrijd waar deze van kracht wordt, bekend gemaakt worden.


4. Seinen op de wal
 • Seinen op de wal zullen worden getoond aan een vlaggenmast in de nabijheid van de Infopost.
 • Wanneer vlag “OW” met twee geluidsseinen (één geluidssein bij het wegnemen) wordt getoond op de wal, dan betekent dit: “De wedstrijd is uitgesteld. In afwijking van de Wedstrijdseinen (RvW) zal het waarschuwingssein niet eerder dan 10 minuten nadat “OW” is weggenomen worden gegeven”.


5. Programma van de wedstrijden

Het programma van de wedstrijden en de starttijden zijn weergegeven in de Aankondiging. Normaliter kan je terecht op de zeillocatie na 8:30. Inschrijfbalie is van 09:00-10:00 uur. Palaver om 10:10 en de eerste start vanaf 10:30. Wanneer de Lokale Wedstrijdbepalingen (in bijlage C) een ander programma of andere starttijden vermelden, dan gelden deze.


6. Klassenseinen

De klassenseinen voor de verschillende groepen worden in het palaver per club aangegeven De te gebruiken borden of vlaggen worden beschreven in bijlage C van de Lokale Wedstrijdbepalingen.


7. Wedstrijdgebied

Het wedstrijdgebied is aangegeven in bijlage A van de Lokale Wedstrijdbepalingen en/of op het mededelingenbord.


8. Baan.

 • De te zeilen banen, alsmede de volgorde waarin de merktekens moeten worden gerond en de wijze waarop de baan op het startschip wordt aangegeven, zijn beschreven in de banenkaart (bijlage B van Lokale Wedstrijdbepalingen) en/of op het mededelingenbord.
 • In aanvulling op de redenen genoemd in regel 32-RvW kan de baan worden afgekort om het voltooien van het programma van de wedstrijden mogelijk te maken, dit ter beoordeling van het wedstrijdcomité.
 • Wanneer de baan wordt afgekort bij een merkteken zal een comitéboot in de nabijheid vlag “S” tonen. De finishlijn ligt dan tussen vlag “S” en het nabijgelegen merkteken van de baan. Door middel van het klassensein wordt aangegeven voor welke klasse de baankorting geldt.
 • Bij afkorten van de wedstrijden zijn clubs gerechtigd dit om te roepen. Zie voor de bijzonderheden ook regel C van de lokale regelgeving.


9. Merktekens

De merktekens van de baan, alsmede de merktekens van de start- en finishlijn zijn beschreven in de banenkaart (bijlage B Lokale Wedstrijdbepalingen) en/of op het mededelingenbord.


10. Start

 • Het startschip of de starttoren is te herkennen aan de verenigingsvlag van de organiserende vereniging.
 • Het startschip (wanneer van toepassing) bevindt zich aan het stuurboord uiteinde van de startlijn.
 • De startlijn zal liggen tussen twee merktekens van de startlijn. Zie hier voor ook regel B van de lokale regelgeving.
 • Varen door de startlijn nadat geldig is gestart en anders dan om te finishen leidt tot diskwalificatie. Zie hier voor ook regel B van de lokale regelgeving.
 • De wedstrijden zullen worden gestart volgens regel 26RvW:
Minuten voor start Sein Vlag Toeter
 5Waarschuwing Klassenvlag en aantal ronden omhoog 1
 4 VoorbereidingP of i-vlag omhoog 1
 1 1-minuut P of i-vlag omlaag 1 lang
 0 Start Klassenvlag weg.  1

Min. voor start Sein Vlag Geluidssein 5 waarschuwing klassenvlag/bord 1 4 voorbereiding vlag P of I hijsen 1 1 één-minuut vlag P of I strijken 1 lang 0 start klassenvlag/bord weg 1


 • Een boot mag niet later starten dan 4 minuten na zijn startsein.
 • Boten waarvoor het waarschuwingssein nog niet is gegeven moeten het startgebied vermijden.
 • Een individuele terugroep wordt kenbaar gemaakt door vlag “X” te tonen met één geluidssein.
 • Een algemene terugroep wordt kenbaar gemaakt door vlag “eerste vervangwimpel” te tonen met twee geluidsseinen.
 • Uitstel van de start vanaf het startschip of de starttoren wordt kenbaar gemaakt door vlag “OW” te tonen met twee geluidsseinen. Het waarschuwingssein van de start wordt één minuut na het wegnemen van vlag “OW” gegeven.

11 Comité en Rescueboten

 1. Comitéboten zijn herkenbaar. Zie hiervoor de lokale bepalingen.
 2. Op het mededelingenbord is aangegeven waaraan Rescueboten zijn te herkennen.
 3. Deelnemende boten dienen vrij te blijven van comité- en rescueboten.


12 Finish

 1. De finishlijn zal liggen tussen de merktekens van de finishlijn. Zie B van de lokale bepalingen.
 2. Varen door de finishlijn nadat geldig is gestart en anders dan om te finishen leidt tot diskwalificatie. Zie B van de lokale bepalingen.
 3. Bij het passeren van de finishlijn kan een kort geluidssein gegeven worden.

13 Tijdslimiet

Boten die er niet in slagen de finish te bereiken binnen 30 minuten na de finish van de eerste boot in hun klasse krijgen de score DNF (niet gefinisht). Dit wijzigt regel 35 RvW.

14. Protesten

 1. Protesten moeten worden geschreven op formulieren die verkrijgbaar zijn bij de Infopost en daar ingeleverd worden binnen een half uur na de finish van de laatste boot in zijn klasse in die wedstrijd.
 2. Indien er twee of meer wedstrijden achter elkaar gevaren worden, zonder walpauze, dan dient een protest te worden ingediend binnen een half uur na de finish van de laatste boot in de laatste wedstrijd voorafgaand aan de walpauze.
 3. Mededelingen betreffende protesten zullen worden bekendgemaakt binnen 30 minuten na het verstrijken van de protesttijd om de deelnemers te informeren over plaats en tijd van de behandeling van protesten, waarbij zij als partij of getuige zijn betrokken. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers om hiervan kennis te nemen.
 4. In afwijking van regel 65.2 RvW moet een verzoek om een schriftelijke uitspraak schriftelijk worden ingediend binnen één uur na de mondelinge uitspraak.
 5. Regel 66 RvW wordt gewijzigd door het toevoegen van deze zin: “Op de laatste wedstrijddag kan een partij bij een verhoor alleen vragen om een heropening als dat verzoek schriftelijk en met opgave van redenen, ontvangen is binnen één uur na het verkrijgen van de uitspraak.”
 6. Mededelingen conform regel 61.1(b) RvW zullen op het mededelingenbord worden geplaatst. 6. Regel 42 RvW is van toepassing.

15. Scoren

 1. Het lage punten scoresysteem, regel A4.1 is van toepassing.
 2. De seriescore van iedere boot voor ieder Combi-Zuid evenement afzonderlijk (“dagprijzen”) is de optelsom van zijn wedstrijdscores (maximaal 3) op die dag zonder aftrek.
 3. De seriescore van iedere boot voor het Combi-Zuid eindklassement is de optelsom van zijn wedstrijdscores met aftrek van zijn slechtste 25% van de scores: - 04 t/m 07 wedstrijdscores: 1 aftrek - 08 t/m 11 wedstrijdscores: 2 aftrek - 12 t/m 15 wedstrijdscores: 3 aftrek - 16 t/m 19 wedstrijdscores: 4 aftrek - 20 t/m 23 wedstrijdscores: 5 aftrek - etc.
 4. Per wedstrijddag kunnen meerdere wedstrijden gezeild worden die meetellen voor de dagprijs. Alleen de eerste 3 gezeilde wedstrijden van die dag worden meegeteld in het algemeen klassement van CombiZuid.

16. Begeleidingsboten

Teamleaders, coaches en andere begeleidende personen mogen zich niet binnen een afstand van 50 meter van een wedstrijdzeilende boot bevinden vanaf het tijdstip van het voorbereidingssein totdat alle boten zijn gefinisht of het wedstrijdcomité het sein heeft gegeven voor uitstel, algemene terugroep of afbreken.


Deel II. Verdere voorschriften en belangrijke aanwijzingen.

NB: Zeilboten kunnen op grond van de voorschriften in dit deel II niet tegen een andere boot protesteren.

1. Veiligheid

 1. De leiding over een boot en de zorg voor de veiligheid aan boord, alsmede het afsluiten van de benodigde verzekering is de onontkoombare verantwoordelijkheid van de eigenaar of van diegene die de boot heeft ingeschreven.
 2. Deelnemers die de wedstrijdbaan verlaten vóór het einde van een wedstrijd moeten het wedstrijdcomité hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en zich direct na terugkeer bij de Infopost te melden.
 3. Ingeschreven boten die niet aan een wedstrijd deelnemen moeten dit zo spoedig mogelijk bij de Infopost te melden.
 4. Indien één van de seinen “N boven H”, “OW boven H” of “OW boven A” op één of meer comitéboten wordt getoond, moeten de boten van de betreffende klasse(n) direct naar de haven terugkeren.
 5. Tijdens het verblijf op het water is het dragen van een deugdelijk zwemvest verplicht. Een rubberpak of droogpak geldt niet als zodanig.
2. Aansprakelijkheid

  De organiserende vereniging noch enige andere bij de organisatie van de wedstrijden betrokken partij, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, welke direct of indirect kan ontstaan vóór, tijdens of na de wedstrijden.

3. Zeilnummers

  Iedere deelnemer is verplicht te zeilen met een duidelijk leesbaar en uniek zeilnummer volgens de meetbrief (niet verplicht, maar wel gewenst voor de Optimist B klasse; niet verplicht voor Optimist C klasse). Het in de eerste wedstrijd gebruikte zeilnummer geldt voor de gehele serie. Heeft een deelnemer (dit kan alleen in de Optimist B of –C klasse) geen zeilnummer dan zal een uniek herkenningsteken tijdelijk in het zeil moeten worden geplakt (tape beschikbaar bij Infopost).

  In de ranglijst voor de combizuid zullen tijdelijke zeilnummers en clubnummers aangegeven worden met de letter van de organiserende club ervoor (P = Pettelaer, O = Oosterplas, B = Berkendonk, Mr = Maas en Roer en Mk = Maaskant) om dubbelingen in de uitslag te voorkomen.

4. Uitslagen

  Na afloop van de laatste wedstrijd op een dag worden de uitslagen bekend gemaakt op het mededelingenbord. Zo mogelijk zijn na de prijsuitreiking afschriften voor elke deelnemer bij de Infopost verkrijgbaar of via de website te downloaden.

5. Weerbericht

  Op elke wedstrijddag kan vóór 09.00 uur een weerbericht op het mededelingenbord worden bekend gemaakt.

6. Wedstrijd- en herkenningstekens.
Er worden geen wedstrijdtekens gevoerd. De Optimist klassen moeten een lint als herkenningsteken voeren:
 • A klasse: groen lint

 • B klasse: rood lint

 • C klasse: blauw lint

De linten dienen duidelijk zichtbaar aan de bovenzijde van de spriet bevestigd te zijn. Linten zijn beschikbaar bij de inschrijfpost.