Fàilte


Fàilte do làrach-lìn a' Chomainn Cheiltich Oilthigh Obar Dheathain. 


Bha an Comann air a stèidheachadh ann an 1853 le luchd-labhairt na Gàidhlig airson àite comannach a chruthachadh far a bhruidhear an cànan agus àire a thoirt don chultar is ceòl nan Gàidheal. 

Al là and diugh cuiridh sinn fàilte air dhaoine à àite sam bith aig a bheil ùidh air chùisean Gàidhlig. An seo, gheòbh sibh fiosrachadh air ar dèanadas is air na daoine air a bheil urram an Comann a ruith.


             

 
 

  
 
 

 
 

Comments