Ý nghĩa của cầu nguyện 

    Nói đơn giản, cầu nguyện là một cuộc đối thoại với Đức Chúa Trời. Cầu nguyện không chỉ là Đức Chúa Trời lắng nghe các “mong muốn và khát khao” của chúng ta mà chúng ta cũng lắng nghe điều Ngài muốn phán cho chúng ta.

I. Tại sao chúng ta cần cầu nguyện?
A. Cầu nguyện là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với chúng ta
“16 Hãy vui mừng mãi mãi 17 cầu nguyện không thôi, 18 phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy.” (Tê-sa-lô-ni-ca I 5:16-18) 

“Cầu nguyện không thôi” có nghĩa là gì? Có một số ý như sau:
- Cứ mỗi 10 hay 15 phút của cuộc đời, chúng ta có thể dành ra 30 đến 60 giây để cầu nguyện
- Luôn luôn ở trong trạng thái cầu nguyện. Nghĩa là, khi có một tình huống phát sinh cần cầu nguyện thì chúng ta hãy cầu nguyện lớn tiếng hay cầu nguyện thầm trong đầu.
- Một ý nữa là, vì cầu nguyện là một cuộc đối thoại nên suốt cả ngày chúng ta phải chú tâm lắng nghe tiếng Chúa. Buổi tối, trước khi đi ngủ, chúng ta nên thưa với Chúa rằng chúng ta đang mong chờ được nhận lấy lời Ngài qua giấc mơ hay được đánh thức dậy (kể cả vào lúc 3 giờ sáng).

B. Chúng ta có thể cầu nguyện xin sự hướng dẫn
    Theo Giăng 15:14-15, Đức Chúa Jesus gọi chúng ta là bạn (nếu chúng ta làm theo lời Ngài bảo). Là bạn, Ngài nói cho chúng ta tất cả những điều Ngài được nghe từ Đức Chúa Cha.

C. Chúng ta trút tất cả những điều quan tâm của chúng ta cho Ngài và trao cho Ngài tất cả các lo lắng của chúng ta.
    Theo Phi-líp 4:6 chúng ta không phải lo lắng hoặc băng khoăn về điều gì. Tuy niên, chúng ta hãy trao cho Ngài mọi điều bằng sự cầu nguyện và tạ ơn. Xem thêm Phi-e-rơ I 5:7.

II. Nội dung của cầu nguyện là gì?
    Hầu hết các lời cầu nguyện đều bao gồm các nội dung khác nhau. Chúng ta sẽ liệt kê dưới đây. Tuy nhiên, hãy nhớ là có những lời cầu nguyện rất ngắn. Thí dụ, khi Phi-e-rơ bắt đầu bị chìm sau khi bước đi trên mặt nước, ông đã la to lời cầu nguyện ngắn nhất trong lịch sử; “Chúa ơi, xin cứu lấy con” (Ma-thi-ơ 14:30). Chính tôi cũng đã nhiều lần la to trong đầu hay bằng lời, “Đức Chúa Jesus ơi, giúp con với”.
Nội dung cầu nguyện gồm:
A. Ngợi khen và Tạ ơn.
    Khi Đức Chúa Jesus cho chúng ta lời cầu nguyện mẫu (Ma-thi-ơ 6:9-13), Ngài nói về Đức Chúa Cha “Danh Cha được Thánh” Chúng ta ca ngợi Ngài và cảm tạ Ngài vì những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Thí dụ, Thi-thiên 135 là một trong các thi ca ngợi khen của sách Thi thiên.
B. Xưng tội
    Trong mẫu cầu nguyện, Đức Chúa Jesus dạy chúng ta hãy cầu xin Cha “tha tội cho chúng con.” Nghĩa là, tha thứ tội lỗi của chúng ta. Giăng I 1:9 mở rộng hơn: Nếu chúng ta xưng tội của chúng ta, Đức Chúa Trời không chỉ tha tội cho chúng ta mà Ngài còn thanh tẩy tất cả tính ác trong chúng ta! Trong Ê-sai 1:18, điều này cũng có chép rằng, Đức Chúa Trời phán “dù tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng tinh như tuyết.”
C. Thỉnh cầu
    Thỉnh cầu là điều chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời làm cho chính chúng ta. Thực ra có hai loại cầu xin: cầu xin cho những nhu cầu của chúng ta và cầu xin cho những mong muốn, khao khát của chúng ta.
1. Nhu cầu của chúng ta
    Khi Đức Chúa Jesus nói “cho chúng con đồ ăn đủ dùng,” Ngài muốn nói đến các nhu cầu của chúng ta. Trước khi Ngài cho các môn đồ bài cầu nguyện mẫu này. Ngài chỉ trích các nhà lãnh đạo tôn giáo vì cầu nguyện cho các nhu cầu của họ qua dài. Họ làm như nếu cầu nguyện dài họ sẽ thuyết phục được Đức Chúa Trời ban cho họ các nhu cầu của họ. Đức Chúa Jesus nói rằng Đức Chúa Trời đã biết những gì chúng ta cần. Công việc của chúng ta là nói ra các nhu cầu của mình một cách đơn giản và với đức tin rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho những gì chúng ta cần.
2. Các mong muốn hay khao khát của chúng ta
    Trong Lu-ca 18:1-8 Đức Chúa Jesus đưa ra một câu chuyện về một ông quan tòa không thiện ý nhưng cuối cùng phải giải quyết nhu cầu của người đàn bà góa vì bà liên tục đến ông đẻ đòi công lý. Nhưng trước khi Ngài cho chúng ta câu chuyện này thì Kinh Thánh có chép: “Đức Chúa Jêsus phán cùng môn đồ một thí dụ, để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt:” (Lu-ca 18:1) Vậy, chúng ta hãy thường xuyên đến với Chúa và cầu xin những gì chúng ta mong muốn và khát khao. Sự tăng trưởng về các ân tứ thuộc linh có thể là một thí dụ ( xem Cô-rinh-tô I 14:1).
D. Sự cầu thay
    Khi chúng ta cầu nguyện cho người nào đó, chúng ta đang cầu thay cho họ. Nói cách khác là chúng ta “đứng trong chỗ sứt mẻ” dùm họ (xem Ê-xê-chiên 22:30). Khi chúng ta cầu nguyện cho người nào đó, chúng ta đang cầu xin Đức Chúa Trời làm việc trong cuộc đời của họ.
    Tấm gương cao cả nhất về một người đóng vai trò như một người cầu thay cho người khác là bản thân Đức Chúa Jesus. Thứ nhất, Ngài sẵn lòng chịu chết trên thập tự giá để cầu thay cho chúng ta. Ngài “đứng trong chỗ sứt mẻ” vì chúng ta bằng việc chịu sự trừng phạt vì tội lỗi của chúng ta để Đức Chúa Trời ban sự thường xót và ân điển cho chúng ta thay vì sự phán xét mà chúng ta đáng phải chịu. Ngài vẫn đang cầu thay cho chúng ta trên thiên đàng (Rô-ma 8:34, Hê-bơ-rơ 7:25).
Đức Chúa Trời muốn chúng ta cầu thay cho những người khác:
- Chúng ta cầu thay khi chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời dọn lòng cho ai đó để họ đón nhận Tin Lành. Nếu Đức Thánh Linh không làm cho họ nhận thức được tội lỗi của họ (Giăng 16:8), sẽ không có sự tiếp nhận Tin Lành.
- Chúng ta cầu thay khi chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời làm việc trong cuộc đời của bạn bè và gia đình chúng ta. Chúng ta thay họ cầu xin Đức Chúa Trời phục hồi và củng cố các mối quan hệ.
- Chúng ta cầu thay khi chúng ta cầu xin sự chữa lành cho người khác. Trong Gia-cơ 5:16 có chép rằng, “chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau hầu cho chúng ta được lành bệnh.” Điều này không chỉ bao gồm sự chữa lành về mặt thân xác, nhưng cả về mặt cảm xúc và tâm linh nữa.
- Chúng ta cầu thay khi chúng ta cầu nguyện cho đất nước của chúng ta và cho thế giới. Đây chính là tinh thần của Sử ký II 7:14, có chép “và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ.”
- Chúng ta cầu thay khi chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời mở lòng đồng bào chúng ta và những người khác trên thế giới để “họ thay đổi lòng và tâm trí”, quay lưng khỏi các con đường tà và tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời thông qua công việc của Đức Chúa Jesus để họ có thể được giảng hòa với Đức Chúa Trời (Cô-rinh-tô II 5:20).
III Có ba câu trả lời cho sự cầu nguyện
A. Được, Đức Chúa Trời tiếp nhận yêu cầu của bạn
    Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện của bạn vì lời cầu nguyện phù hợp với ý muốn và mục đích của Ngài. Đôi khi, câu trả lời “được” này không phản ảnh chính xác lời cầu nguyện của bạn. Đức Chúa Trời biết nên trả lời cho sự cầu nguyện của bạn như thế nào là tốt nhất. Ngài biết điều gì tốt nhất cho chúng ta.
B. Được, nhưng chưa đến lúc.
    Lời cầu nguyện của chúng ta phù hợp với ý muốn của Ngài, nhưng chưa đến thời điểm. Điều này không chỉ bao gồm sự chờ đợi một cách kiên nhẫn mà còn bao gồm sự lớn lên của chúng ta hay sự lớn lên của người được chúng ta cầu thay.
C. Không
Khi Đức Chúa Trời trả lời không, theo Gia-cơ 4:3 thi do chúng ta đang cầu xin “trái lẽ” (bản dịch KJV) hay “với động cơ sai” (NAS). Khi điều này xảy ra nhiều lần, chúng ta phải cầu xin Đức Chúa Trời chúng ta đang cầu xin với động cơ sai như thế nào.
IV Tầm quan trọng của thái độ cầu nguyện
    Khi chúng ta tiếp xúc với Đức Chúa Trời, chúng ta phải có thái độ đúng. Chúng ta phải nhận thức rõ rằng chúng ta đang tiếp xúc với Đấng tạo dựng nên vũ trụ. Chúng ta đúng là con cái của Đức Chúa Trời và cũng là bạn hữu của Ngài. Do đó, chúng ta phải tiếp xúc với Ngài với sự tôn kính. Cũng như một vị hoàng tử hay công chúa sắp tiếp xúc với vị quốc vương đang trị vì. Họ tiếp xúc bằng tất cả sự tôn kính, nhưng họ biết rằng họ đang tiếp xúc với người cha mà rất thương yêu họ. Dưới đây là một số thái độ chúng ta cần có khi tiếp xúc với Vua.
Đức tin
    Hê-bơ-rơ 11:6-8 có chép: “6 Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. 7 Bởi đức tin, Nô-ê được Chúa mach bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình; bởi đó người định tội thế gian, và trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin vậy. 8 Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: người đi mà không biết mình đi đâu.”
B. Động cơ đúng
    Như chúng ta đã thấy ở trên, Đức Chúa Trời có thể đáp “không” cho lời cầu nguyện của chúng ta nếu chúng ta không có động cơ đúng. Một nguyên nhân khả dĩ khác là do tội lỗi đang ảnh hưởng tới cách chúng ta cầu nguyện và lý do của lời cầu nguyện của chúng ta. Theo Giăng I 1:9, giải pháp là cầu xin Đức Chúa Trời chỉ cho chúng ta thấy tội lỗi của chúng ta và cáo trách những tội đã phạm.
C. Cầu nguyện ý Chúa , chứ không phải ý chúng ta, được nên.
    Trong Giăng 15:14, có chép: “Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn của Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta.” Điều quan trọng là chúng ta phải tuân thủ theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Biết được ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ đến cùng với mối quan hệ sâu sắc với Đức Chúa Trời.”
D. Phải bền đỗ
    Khi chúng ta đang nói thay cho người khác hay cầu nguyện cho các mong muốn và khao khát của chúng ta, chúng ta cần bền đỗ giống như người đàn bà góa trước viên quan tòa trong Lu-ca 18:1-8. Chúng ta cần tiếp tục cầu nguyện với niềm tin rằng chúng ta sẽ không bao giờ từ bỏ (trừ phi chúng ta nhận được một câu trả lời “không” rõ ràng.)
V. Những gợi ý để lời cầu nguyện hiệu quả.
A. Cầu nguyện bằng tiếng mới
    Khi chúng ta cầu nguyện bằng tiếng mới (ngôn ngữ cầu nguyện của chúng ta), chúng ta để Đức Thánh Linh cầu nguyện dùm chúng ta và thông qua chúng ta. Trong Rô-ma 8:26-27 có chép: “26 Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khấn thay cho chúng ta. 27 Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy.” Chúng ta thấy cầu nguyện bằng tiếng mới là lời cầu nguyện “an toàn nhất” vì chính Đức Chúa Trời cầu nguyện thông qua chúng ta.”
B. Câu nguyện “Nhân danh Đức Chúa Jesus”
    Đức Chúa Jesus đã được trao cho toàn quyền trên trời và dưới đất (Ma-thi-ơ 28:18). Khi chúng ta cầu nguyện trong danh Ngài, chúng ta đang cầu nguyện bằng uy quyền.
C. Cầu nguyện với sự bền đỗ nhưng cũng với sự tin tưởng.
    Chúng ta cầu nguyện trong sự bền đỗ, nhận thức rằng chúng ta đang đứng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời vĩ đại. Lời của chúng ta đang dâng lên Ngài, chứ không cho bất kỳ ai quanh chúng ta. Nhưng chúng ta cũng cầu nguyện với lòng tin cậy và dũng cảm khi chúng ta tiếp xúc với “ngai ân điển” (Hê-bơ-rơ 4:12).
D. Cầu nguyện bằng ngôn ngữ bình thường, có thể hiểu được
Chúng ta cầu nguyện theo cách bình thường, bằng lời hay chỉ bằng cách suy nghĩ về điều đó.
E. Chúng ta có thể cầu nguyện bất ký lúc nào trong ngày và ở bất kỳ nơi nào.
    Để thực hành, hãy chia thành từng cặp và thực hành cầu thay cho người trong danh sách của bạn. Hãy tiếp tục làm việc này trong suốt tuần với người cùng cặp, như vậy người được chúng ta làm chứng sẽ dễ tiếp nhận Tin Lành hơn.