FR7792E_pt1

“ ШИЙРИЗ СТОУН “   ХХК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Зохиогч:     Ч.Ганхуяг

Т.Ганзориг

                                                                                                            А.Эвийхүү 

                                                                                                    

 

 

 

 

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АЛТАНШИРЭЭ СУМЫН

НУТАГ ДАХЬ 7792Х  ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТАЛБАЙ, ЭРДЭНЭЦОГТЫН  НҮҮРСНИЙ ОРДОД  2009-2010  ОНУУДАД ГҮЙЦЭТГЭСЭН  ХАЙГУУЛЫН АЖЛЫН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

         ( Нөөцийн тооцоо 2010  оны 04-р сарын 15-ны байдлаар)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óлаанбаатар хот

2010 он

 

 

 

ÃÀÐ×ÈÃ

 

   ОÐØÈË                                                                                                                   4

 

II. ÒÀËÁÀÉÍ ÒÓÕÀÉ ÅЪÍÕÈÉ ÌÝÄÝÝËÝЛ                                                     5

            2.1. Ãàçðûí ãàäàðãà, óñàí ñ¿ëæýý                                                                  5

            2.2. Öàã àãààð                                                                                                 5

2.3. Îé, àìüòíû åðòºíö                                                                           5

2.4. Á¿ñ íóòãèéí äýä á¿òýö                                                                             5

2.5. Ãåîëîãèéí ñóäàëãààíû ò¿¿õ                                                                       6

 

III. ÐÀÉÎÍÛ ÃÅÎËÎÃÈÉÍ ÒÎÃÒÎÖ                                                             6

            3.1. Äàâõàðãàç¿é                                                                                            6

            3.2. ÿíèé ÷óëóóëàã                                                                                        10

 

I V.  ÕÀÉÃÓÓËÛÍ ÒÀËÁÀÉÍ ÃEÎËÎÃÈÉÍ ÒÎÃÒÎÖ                              11

4.1. Õºíäèéí á¿òýö                                                                                           11

4.2. Äавхаргазүй                                                                                           11

          4.3.Тектоник                                                                                                  13

4.4. Í¿¿ðñæèëò                                                                                                13

 

V. ÕÀÉÃÓÓËÛÍ ÀÆËÛÍ ÀÐÃÀ×ËÀË,  ïÉÖÝÒÃÝÑÝÍ  ÀÆËÛÍ ÕÝÌÆÝÝ                                                                                                         

5.1. Хийн ¿ëýýëãýò болон баãàíàò  ºðºìäëºã                                     14

5.2. Цооногийн геофизикийн судалгаа                                                      15

5.3. Äýýæëýëò                                                                                                            18

5.4. Топогеодизийн ажил                                                                             19

5.5. Ëàáîðàòîðèéí àæèë                                                                                    19

.

VI. ÑÓÄÀËÃÀÀÍÛ ÒÀËÁÀÉÍ ¯ÍÝËÃÝÝ                                                           19

 

VII. ÎÐÄÛÍ Í¯¯ÐÑÍÈÉ  ×ÀÍÀР                                                                 21

7.1. Í¿¿ðñíèé òåõíèêèéí øèíæ ÷àíàð                                                      21

            7.2. Нүүрсний үнсний элементын агуулга                                                 24

            7.3. Нүүрсний дотоод хяналт                                                                       24

 

VIII. ÒÀËÁÀÉÍ ÃÈÄÐÎÃEÎËÎÃÈÉÍ ÍªÕ֪ˠ                                            25

8.1. Уурхайд орох гүний усны хэмжээ                                                       25

8.2. Гадаргуугаас уурхайд орох усны тооцоо                                            25

 

IX. ÀØÈÃÒ ÌÀËÒÌÀËÛÍ ÎÐÄÛÍ ÍªªÖÈÉÍ ÒÎÎÖÎΠ                        26

9.1. Жишгийн ¿ç¿¿ëýëò                                                                                27

9.2. ͺºö áîäîõ àðãà÷ëàë                                                                                   27

9.3. Áëîêèéí õèë õÿçãààð                                                                                 27

9.4.Давхаргын жинхэнэ зузааны тооцоо                                                    27

9.5. ͺºöèéí çýðýãëýë òîäîðõîéëîëò                                                       27

9.6. ͺºöèéí  ¿ð ä¿í                                                                                           28

 

X.  ÀØÈÃÒ ÌÀËÒÌÀËÛÍ ÎÐÄÛÍ ÓÓË-ÒEÕÍÈÊÈÉÍ ÍªÕÖªË, ÝÄÈÉÍ ÇÀÑÃÈÉÍ ¯ÍÝËÃÝÝ                                                                                 28

10.1. Óóë- òåõíèêèéí íºõöºë                                                                 28

            10.2. Чулуулгийн физик механик шинж чанар                                         30

10.3. Ýäèéí çàñãèéí ¿íýëãýý                                                                30

10.4. Уурхайн өрнөл                                                                                     32

10.5. Mашин механизмын сонголт                                                             32

10.6. Барилга байгууламж                                                                            32

10.7. Уурхайн цахилгаан, дулаан, усан хангамж                                      33

 

XI. ÀØÈÃÒ ÌÀËÒÌÀËÛÍ ÎÐÄÛÍ ÀØÈÃËÀËÒÀÍÄ ÁÝËÒÃÝÃÄÑÝÍ

       БАЙДАЛ                                                                                                                        33

 

XII. ÁÀÉÃÀËÜ ÎÐ×ÍÛ ÃEÎÝÊÎËÎÃÈÉÍ ¯ÍÝËÃÝÝ                                            34

 

       įÃÍÝËÒ                                                                                                           36

      

       АШИГЛАСАН ХЭВЛЭЛ                                                                                 39

 

 

ÒÀÉËÀÍÃÈÉÍ  ÕÀÂÑÐÀËÒ  ХҮСНЭГТ, БИЧВЭРҮҮД

 

1 äүãээр õàâñðàëò хүснэгт. Нүүрсний шинжилгээний үр дүн                        40 2дугаар хавсралт хүснэгт.  Блокийн дундаж зузааны тооцоо                        41

3 дугаар õàâñðàëò хүснэгт. Нөөцийн тооцооны  нэгтгэл                                48

4 äүгээр õàâñðàëò хүснэгт. Цооногийн байрзүйн солбицол                           51

5 дугаар  õàâñðàëò хүснэгт. Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл хорогдлын

                                                 шимтгэлийн зардал                                             52                                                       

6 дугаар хавсралт хүснэгт.  Уурхайн орон тоо, цалингийн сан                               53

7 дугаар  õàâñðàëò хүснэгт. Шатах тослох материалын зардал                     54

8 дугаар хавсралт хүснэгт. Туслах материалын зардал                                  54

9 дүгээр õàâñðàëò хүснэгт. Дугуйн зардал                                                       55

10 дугаар  õàâñðàëò хүснэгт. Сэлбэгийн зардал                                              56

11дүгээр хавсралт хүснэгт. Өөрийн өртгийн тооцоо                                    57

12 дугаар õàâñðàëò хүснэгт  Уурхайн эдийн засгийн үр ашгийн тооцоо     58

13 äуãааð õàâñðàëò  бичвэр  7792Х ëèöåíçèéí õóóëáàð                                 59

14 дүгээр хавсралт. Топографийн ажлын тайлан                                            66

15 дугаар хавсралт. “Инженер геодези” ХХК-ний цооногийн солбицол     69

16 дугаар хавсралт. НХШЛ-ийн шинжилгээний хариу                                  71

                                                                    

 

3.ÒÀÉËÀÍÃÈÉÍ  ÕÀÂÑÐÀËÒ  ÇÓÐÃÓÓÄ

 

 

Çóðàã 1. Баримт материалын дэвсгэр  зураг                                   Масштаб 1:2000

Зураг 2. Районы геологийн зураг                                                    Масштаб 1:25000

Зураг 3. Эрдэнэцогтын ордын ãåîëîãèéí çóðàã                              Ìасштаб 1:2000

Çóðàã 4. Õàéãóóëûí I   øóãàìûí геологийн ç¿ñýëò                        Ìàñøòàá 1:2000

Çóðàã 5. Õàéãóóëûí  II  øóãàìûí геологийн ç¿ñýëò                       Ìàñøòàá 1:2000

Çóðàã 6. Õàéãóóëûí  III  øóãàìûí геологийн ç¿ñýëò                      Ìàñøòàá 1:2000

Çóðàã 7. Õàéãóóëûí IV  øóãàìûí геологийн ç¿ñýëò                       Ìàñøòàá 1:2000

Çóðàã 8. Õàéãóóëûí  VI  øóãàìûí геологийн ç¿ñýëò                      Ìàñøòàá 1:2000

Зураг 9. Хайгуулын YIII шугамын геологийн зүсэлт                     Масштаб 1:2000

Çóðàã 10. Хөндлөн  øóãàìûí геологийн ç¿ñýëò                              Ìàñøòàá 1:2000

Зураг 11. IY  давхаргын нөөцийн тооцооны дэвсгэр зураг            Ìàñøòàá 1:2000

Зураг 12. Y давхаргын нөөцийн тооцооны дэвсгэр зураг              Масштаб 1:2000

Зураг 13. YI давхаргын нөөцийн тооцооны дэвсгэр зураг             Масштаб 1:2000

Зураг 14. YII давхаргын нөөцийн тооцооны дэвсгэр зураг            Масштаб :2000

Зураг 15. YIII давхаргын нөөцийн тооцооны дэвсгэр зураг          Масштаб 1:2000

Зураг 16. Ү давхаргын структурын колонк                                      Масштаб 1:100    

Зураг 17. ҮI давхаргын структурын колонк                                     Масштаб 1:100    

Зураг 18. ҮII давхаргын структурын колонк                                    Масштаб 1:100    

Зураг 19. ҮIII давхаргын структурын колонк                                   Масштаб 1:100    

Зураг 20. IҮ, IX давхаргын структурын колонк                               Масштаб 1:100    

Зураг21. SK-11, 20, 21, 23-р цооногийн геологийн зүсэлт             Масштаб 1:2000

Зураг22. SK 32-р цооногийн геологи-геофизикийн зүсэлт            Ìàñøòàá 1:2000

Зураг23.SK 33-р цооногийн геологи-геофизикийн зүсэлт              Ìàñøòàá 1:200

Зураг24. SK 34-р цооногийн геологи-геофизикийн зүсэлт             Ìàñøòàá 1:200

Зураг25. SK 35-р цооногийн геологи-геофизикийн зүсэлт             Ìàñøòàá 1:200

Зураг26. SK 36-р цооногийн геологи-геофизикийн зүсэлт             Ìàñøòàá 1:200

Зураг27. SK 37-р цооногийн геологи-геофизикийн зүсэлт             Масштаб 1:200

Зураг28.SK 38-р цооногийн геологи-геофизикийн зүсэлт              Ìàñøòàá 1:200

Зураг29. SK 40-р цооногийн геологи-геофизикийн зүсэлт             Ìàñøòàá 1:200

Зураг30. SK 41-р цооногийн геологи-геофизикийн зүсэлт             Ìàñøòàá 1:200

Зураг31. SK 42-р цооногийн геологи-геофизикийн зүсэлт             Ìàñøòàá 1:200

Зураг32. SK 43-р цооногийн геологи-геофизикийн зүсэлт             Масштаб 1:200

Зураг33.SK 44-р цооногийн геологи-геофизикийн зүсэлт              Ìàñøòàá 1:200

Зураг34. SK 45-р цооногийн геологи-геофизикийн зүсэлт             Ìàñøòàá 1:200

Зураг35. SK 46-р цооногийн геологи-геофизикийн зүсэлт             Ìàñøòàá 1:200

Зураг36. SK 48-р цооногийн геологи-геофизикийн зүсэлт             Ìàñøòàá 1:200

Зураг37. SK 49-р цооногийн геологи-геофизикийн зүсэлт             Масштаб 1:200

Зураг38.SK 50-р цооногийн геологи-геофизикийн зүсэлт              Ìàñøòàá 1:200

Зураг39. SK 51-р цооногийн геологи-геофизикийн зүсэлт             Ìàñøòàá 1:200

Зураг40. SK 52-р цооногийн геологи-геофизикийн зүсэлт             Ìàñøòàá 1:200

Зураг41. SK 55-р цооногийн геологи-геофизикийн зүсэлт             Ìàñøòàá 1:200

Зураг42. SK 56-р цооногийн геологи-геофизикийн зүсэлт             Масштаб 1:200

Зураг43. SK 60-р цооногийн геологи-геофизикийн зүсэлт             Ìàñøòàá 1:200

Зураг44. SK 61-р цооногийн геологи-геофизикийн зүсэлт            Ìàñøòàá  1:200

Зураг45. SK 62-р цооногийн геологи-геофизикийн зүсэлт             Ìàñøòàá 1:200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎÐØÈË

 

Ìîíãîë Óëñûí àøèãò ìàëòìàëûí òóõàé õóóëèéí 14-ä¿ãýýð ç¿éëèéã ¿íäýñëýí Àøèãò ìàëòìàëûí õýðýã ýðõëýõ ãàçðûí Ãåîëîãè, óóë óóðõàéí êàäàñòðûí àëáàíààñ Дорноговь àéìãèéí Алтанширээ ñóìûí Эрдэнэцогт íýðòýé ãàçàðò îðøèõ 13462 ãà òàëáàéä Àøèãò ìàëòìàëûí òóõàé õóóëèíä çààñàí íºõöºë, æóðìûí äàãóó àøèãò ìàëòìàëûã õàéõûã çºâøººðñºí 7792Х   òîîò хайгуулын ëèöåíçийг 2008.10.15-ны өдөр Шийриз стоун ХХК нь шилжүүлж авсаны ¿íäñýí äýýð 2009-2010 онуудад ордын нөөц, баялгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор ãåîëîãè  õàéãóóëûí àæëûг  ã¿éöýòãýсэн.

Алтанширээ, Дэлгэрэх ñóìäын õýðýãöýýò ò¿ëøийг хангах, өмнөд хөршид суббитүмжсэн нүүрсний эрэлт хэрэгцээ их байгаа нь экспортлох боломжийг бүрдүүлж байна. Äýýðõ àñóóäëûã øèéäâýðëýõ ¿¿äíýýñ ордын  төв õýñэгт тархсан түрүү цэрдийн íàñòàé í¿¿ðñ àãóóëñàí õóðäñûã  өрөмдлөгөөр суäàëæ í¿¿ðñòýé õóðäñûí òàðõàëò, õèë õÿçãààðûã íàðèéâ÷ëàí òîäîòãîæ, улмаар ¿éëäâýðëýëèéí à÷ õîëáîãäîë á¿õèé í¿¿ðñíèé äàâõàðãóóäûã óíàë áîëîí ñóíàëûí äàãóó тусгай зөвшөөрлийн òàëáàéí зүүн хойт хэсэгт ñóäàëæ, íººöèéã íýìýãä¿¿ëýõ çîðèëãîîð õàéãóóëûí àæлыг õèéсэн. Эрдэнэцогтын орд нь түрүү цэрдийн настай Хамар хөөвөр, Тугалгатай зэрэг í¿¿ðñíèé îðäóóäòàé ãàðàë ¿¿ñýë, ëèòîëîãèéí õóвüä èæèë òºñòýé, ба îðäûí ¿éëäâýðëýëèéí à÷ õîëáîãäîë á¿õèé í¿¿ðñíèé äàâõàðãóóäûí çóçààí 2.49 -25.94 м хүртэл байна.        

Èéìд í¿¿ðñíèé îðäûí íººöèéã íýìýãä¿¿ëýõ, èë àðãààð àøèãëàõ òààëàìæòàé òàëáàéã ýðæ õàéõ, í¿¿ðñæèëòèéí õèë çààãèéã òîäîòãîõ, хөхтээг формацад õèð õýìæýýíèé í¿¿ðñæèëò áàéãààã òîäðóóëàõ çîðèëãîîð хайгуулын шугам хоорондын зайг 244-460 ì, цооног хоорондын зайг 184-400м-ээр сонгон цооногийг 44.8-183м гүнтэйгээр нийт 33 öîîíîã буюу 3719.7т/м  ºðºìäөж  õàéãóóëûí àæëûã ã¿éöýòãýñýí байна.

Өðºìäëºãèéí àæëûã “Орд-гео” Еllehcor drilling” ХХКомпаниуд, топогеодизийн ажлыг” Гео сан”, “ Инженер геодизи” компаниуд, цооногийн геофизикийн судалгааг “Монкаротаж” ХХКомпани, нүүрсний дýýæний шинжилгээг Уул уурхайн хүрээлэн, Актлабс Эйшиа,  “Эс Жи Эс”, хàéãóóëûí àæëûã “Шийриз стоун” ХХКомпаний геологич В.М.Королёв, В.А.Назаров нарын удирдлагаар ã¿éöýòãýñýí.

 

 

II. ÕÀÉÃÓÓËÛÍ ÒÀËÁÀÉÍ ÒÓÕÀÉ EЪÍÕÈÉ ÌÝÄÝÝËÝË

 

Эрдэнэцогтын í¿¿ðñíèé îðä íü Ìîíãîë îðíû зүүн ºìíºä õýñýãò Дорноговь аймгийн Алтанширээ ñóìûí íóòàãò õàðúÿàëàãäàíà. Îðä íü Óëààíáààòàð õîòîîñ зүүн óðàãø 465 êì, Сайншанд хотооос 130 êì, Алтан ширээ сумаас хойш 50км, Тойг бригад болон өндөр хүчдэлийн шугмаас зүүн хойш 20км-т, Эрдэнэцогт уулаас зүүн хойш эрдэнэцогтын хоолойн төгсгөлийн хэсэгт áàéðëàíà. Îðä íü õîò, ñóóðèí газар áîëîí Шивээ-Овоогийн уурхайтай   засмал  болон сайжруулсан øîðîîí çàìààð õîëáîãäîíî.

Хайгуул хийсэн талбай  íü ãàçàðç¿éí уртрагийн 110°41¢49'' -  11045'30'', өргөргийн 4557'4.96' - 4558'38.01''- ñîëáèöîëä 7792Х тусгай зөвшөөрлийн талбайн төв хэсэгт байрлана.

 

     2.1. Ãàçðûí ãàäàðãà, óñàí ñ¿ëæýý. Õàéãóóëûí òàëáàé íü  Эрдэнэцогтын хөндийд îðøèõ áà äàëàéí òºâøíýýñ äýýø 1026.4 ì ºðãºãäñºí áàéíà. Òàëáàéí өмнөд  òàëààð 1222.9 ì ºðãºãäñºí Энгэрийн уул,  зүүн òàëààð 1267.5 ì  ºíäºр Бумбатын улаан өндөр, баруун өмнөд талд Эрдэнэ цогт уул, баруун талаар нь Цогтын  тал  ¿ðãýëæèëæ áàéíà.

 

     2.2. Öàã àãààð. Ýõ ãàçðûí ýðñ ýðñ óóð àìüñãàëòàé áà îëîí æèëèéí ñàðûí äóíäàæ òåìïåðàòóðààð 7-ð ñàðä  õàìãèéí äóëààí +28- +309 хэм, 1-ð ñàðä  õàìãèéí õ¿éòýí -24 38 хэмд  õ¿ð÷ áàéíà. Æèëèéí äóíäàæ õóð òóíàäàñ óíàëò 154 ìì-ээс хэтрэхгүй. 10-ð ñàðûí äóíä ¿åýýñ 4-ð ñàð õ¿ðòýë àëàã öîîã öàñàí á¿ðõ¿¿ëòýé, ãàçðûí õºðñ 1.2 ì õ¿ðòýë õºëäºíº.

 

     2.3. Îé, àìüòíû åðòºíö. Òàëáàéí èõýíõè õýñýã áóò, ñîíäóóë, äîâöîã á¿õèé ýëñýðõýã õºðñººð á¿ðõýãäñýí áºãººä õààÿà óóëûí ãóó, æàëãàíä õàéëààñ, çàã, àëòàí ãàãíóóð çýðýã  ìîäëîã óðãàìàë óðãàíà. Òóñ íóòàãò ìàõàí èäýøò àãíóóðûí àìüòäààñ, ¿íýã, чоно, ñ¿¿í òýæýýëòíýýñ цагаан зээр, òóóëàé  øóâóóäààñ  õýðýý, íîãòðóó, ìýðýã÷äýýñ îãòîíî, àëàã äààãà ýëáýã òààðàëääàã.

 

       2.4. Á¿ñ íóòãèéí äýä á¿òýö. Îðä íü Дорнод-Ìîíãîëûí ýäèéí çàñãèéí á¿ñэд õýäèéãýýð õàìðàãäàõ áîëîâ÷ äýä á¿òýö òºäèéëөí ñàéí õºã溺ã¿é áàéíà. Гэхдээ энэхүү орд нь  ìàíàé óëñûí õàìãèéí òîìä òîîöîãäîõ ýð÷èì õ¿÷íèé íàéäâàðòàé ýõ ¿¿ñâýð áîëîõ төлөвтэй байгаа нь ýíý á¿ñ íóòãèéí ýäèéí çàñãèéí õºãæëèéã íýìýãä¿¿ëýõ áîëîìæòîéã  õàðóóëæ áàéíà.

 

    2.5. Ãåîëîãèéí ñóäàëãààíû ò¿¿õ. Ýíý ä¿¿рэгт 1950-1952 онуудад П.А. Блохин, В.И.Линьков нар 1:50000 нар зураглалын ажил, 1981-83, 2003 онуудад  Г.Бөмбөрөө, Ц.Баадай нарын геологчид 1:50000, 1:200000 зураглалын ажлыг гүйцэтгэж энэ талбайн түрүү цэрдийн хөхтээг формац нь нүүрсжилтэй болохыг тэмдэглэсэн. Ч.Ганхуяг, Д.Цэнд нарын геологчид 2008 онд энэхүү талбайн баруун өмнөд хэсэгт хайгуулын ажлыг гүйцэтгэж, хэтийн төлөвтэй гэсэн үнэлгээг өгсөн.            


 

Comments