THU TUC HAI QUAN

Các bạn lưu ý trước khi làm thủ tục hải quan, bạn nhớ tra xem mặt hàng của mình có phải làm thủ thục xin giấy phép, hay kiểm tra chất lượng hoặc có cấm nhập không nhé. Các bạn tra theo những văn bản sau:

I.HÀNG HÓA NHẬP KHẨU KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

+Nghị định số: 59/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện
Down load here (http://www.dncustoms.gov.vn/Data/Nghi_dinh/59_nd_cp_12_06_2006.htm)+Nghị định số: 43/2009/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của +Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12/06/2006 hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện
Down load here (http://www.dncustoms.gov.vn/Data/Nghi_dinh/43_2009_ND_CP_07_05_2009.htm)
+Nghị định số: 90/2007/NĐ-CP Quy định về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam
Down load here (http://www.dncustoms.gov.vn/Data/Nghi_dinh/90_ND_CP_31_05_2007.htm)
+Thông tư số: 37/2009/TT-BCT Quy định việc nhập khẩu các mặt hàng thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2010
Down load here (http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=578,33345598&_dad=portal&_schema=PORTAL&docid=92583)
+Công văn số: 275/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải Quan về thời hạn hiệu lực của giấy phép nhập khẩu hàng hóa theo hạn ngạch thuế quan năm 2010
Down load here (http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_TCHQ/275_TCHQ_GSQL_15_01_2010.htm)

QUY ĐỊNH GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO CFS

+Quyết định số: QĐ 10/2010/QĐ-TTg Quy định giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu
Down load here (http://www.dncustoms.gov.vn/Data/Nghi_dinh/10_2010_QD_TTg_10_02_2010.pdf)

GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG

+Thông tư sô: 24/2010/TT-BCT của Bộ Công thương Hướng dẫn thực hiệc việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng
Down load here (http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_BCT/24_2010_TT_BCT_28_05_2010.htm)

+Thông tư số: 31/2010/TT-BCT của Bộ Công thương về việc Bổ sung mặt hàng áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động được quy định tại Thông tư số 22/2010/TT-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép
Down load here (http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_BCT/31_2010_TT_BCT_27_07_2010.htm)

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NHÀ NƯỚC, KIỂM ĐỊNH, VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

+Thông tư liên tịch số: 37/2001/TTLT/BKHCNMT-TCHQ Hướng dẫn thủ tục hải quan và kiểm tra chất lượng đối với hàng hoá xuất nhập khẩu phải kiểm tra nhà nước về chất lượng
Down load here (http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_TCHQ/37_TTLT_TCHQ_BKHCNMT_28_6_2001.htm)

+Quyết định số:50/2006/QĐ-TTG (http://vnexim.com.vn/forum/showthread.php?t=10177) của Thủ tướng Chính Phủ ngày 07 th áng 3 năm 2006 về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hoá phải kiểm tra chất lượng
Down load here (http://vnexim.com.vn/forum/showthread.php?t=10177)
+Quyết định số: 13/2007/QĐ-BKHCN V/V ban hành danh mục phương tiện đo phải kiểm định
Down load here (http://www.tcvn.gov.vn/media/13kcm2007.pdf)


+Quyết định số:03 /2008/QĐ-BGTVT Ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe mô tô, xe gắn máy ba bánh dùng cho người tàn tật
Down load here (http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_nganh_khac/03_QD_GTVT_22_02_2008.htm)

+Công văn số: Số 1762/BGTVT-VT (http://vnexim.com.vn/forum/showthread.php?t=10178) của Bộ GTVT V/v kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới ba bánh
Down load here (http://vnexim.com.vn/forum/showthread.php?t=10178)


+Quyết định số: 23/2007/QĐ-BYT (http://vnexim.com.vn/forum/showthread.php?t=10179) của Bộ Y tế Về việc ban hành "Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu"
Down load here (http://vnexim.com.vn/forum/showthread.php?t=10179)

+Quyết định số: 818/QĐ-BYT (http://vnexim.com.vn/forum/showthread.php?t=10180) của Bộ Y tế Về việc ban hành Danh mục hàng hoá nhập khẩu phải kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm theo mã số HS
Down load here (http://vnexim.com.vn/forum/showthread.php?t=10180)

+Thông tư số: 01/2009/TT-BKHCN (http://vnexim.com.vn/forum/showthread.php?t=10182&p=12734#post12734) của Bộ Khoa học Công nghệ về Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Down load here (http://vnexim.com.vn/forum/showthread.php?t=10182&p=12734#post12734)
+Công văn số: 3178/TCHQ-GSQL (http://vnexim.com.vn/forum/showthread.php?t=10183) hướng dẫn thông tư 01/2009/TT-BKHCN
Down load here (http://vnexim.com.vn/forum/showthread.php?t=10183)
+Thông tư số: 17/2009/TT-BKHCN (http://vnexim.com.vn/forum/showthread.php?t=10184) về việc Hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Down load here (http://vnexim.com.vn/forum/showthread.php?t=10184)

+Công văn số: 1879/BKHCN-TĐC ngày 03/08/2009 về việc thực hiện thống nhất các quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Down load here (http://www.huecustoms.gov.vn/upload/vanbanbonganh/1879_bkhcn_tdc.tif)
+Thông tư số: 23/2003/TT-BLĐTBXH (http://vnexim.com.vn/forum/showthread.php?t=10185&p=12738#post12738) ngÀY 03/11/2003 V/v: quy định, hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư , các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động - Bộ LĐTBXH.
Down load here (http://vnexim.com.vn/forum/showthread.php?t=10185&p=12738#post12738)

+Thông tư số: 20/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 V/v Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định các loại máy móc, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động của Bộ LĐTBXH.
Down load here (http://vbqppl3.moj.gov.vn/law/vi/2001_to_2010/2009/200902/200902040002)
+Công văn số: 2458/BKHCN -TDC của Bộ Khoa học và Công nghệ V/V: hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng thép xây dựng nhập khẩu
Down load here (http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_nganh_khac/2458_BKHCN_TDC_30_09_2009.PDF)
+Thông tư số 32/2009/TT-BCT của Bộ Công thương quy định tạm thời về giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may
Down load here (http://www.customs.gov.vn/Lists/VanBanPhapLuat/ViewDetails.aspx?List=b83d2062%2D3090%2D

4797%2Daf6 1%2D7498eff47f51&ID=5566)
+Công văn số: 1793/BCt-KHCN về việc thực hiện thông tư số: 32/2009/TT-BCT của Bộ Công thương
Down load here (http://haiquanbinhduong.gov.vn/vanban/1793bct.pdf)
+Công văn số: 159/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải Quan về việc kiểm tra chất lượng sản phẩm dệt may nhập khẩu
Down load here (http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_TCHQ/159_TCHQ_GSQL_12_01_2010.htm)
+Thông tư số: 25/2010/TT-BNNPTNT (http://vnexim.com.vn/forum/showthread.php?t=10384)về việc Hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu
Down load here (http://vnexim.com.vn/forum/showthread.php?t=10384)
+Thông tư số: 14/2010/TT-BXD (http://vnexim.com.vn/forum/showthread.php?t=10383) về việc Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng gạch ốp lát
Down load here (http://vnexim.com.vn/forum/showthread.php?t=10383)
Nguồn: http://vnexim.com.vn (http://vnexim.com.vn/forum/showthread.php?t=880&pagenumber=#ixzz1XZt6Jz4I)

NHẬP KHẨU HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP
+CV số : 2527/BCT-HC - Xác nhận khai báo hoá chất nguy hiểm
+CV số : 2250/TCHQ-GSQL - vướng mắc thực hiện Nghị định số 108/2008/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2009
+Thông tư số : 12/2006/TT-BCN ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương)
+Thông tư số :01/2006/TT-BCN ngày 11/4/2006 hướng dẫn quản lý xnk hóa chất và sản phẩm có hóa chất độc hại, tiền chất ma tuý, hóa chất theo tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp
+Quyết định số: 05-2006-QD-BCN; 06-2006-QD-BCN
+Nghị định số : 100-2005-ND-CP
+Nghị định số : 108/2008/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất
Down load here (http://www.mediafire.com/download.php?qiijkwniijm)


NHẬP KHẨU CÁC CHẤT ẢNH HƯỞNG ĐẾN TẦNG OZON
+Thông tư liên tịch số: 14 /2005/TTLT-BTM-BTNMT về việc Hướng dẫn quản lý nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư¬ Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Thong%20tu%20Lien%20tich/ThongtuLien%20tich/14-2005-TTLT-BTM-BTNMT.htm)

NHẬP KHẨU THUỐC THÚ Y

+Quyết định số: 46/2006/QĐ-BNN, ngày 06 tháng 6 năm 2006 V/v.Công bố Danh mục bổ sung thuốc thú y được lưu hành tại Việt Nam năm 2006
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20nong%20nhgiep%20PTNT/Quyetdinh/46-2006-QD-BNN-06-06-2006.htm)
+Quyết định số: 45/2006/QĐ-BNN, ngày 06 tháng 6 năm 2006 V/v: Công bố Danh mục bổ sung vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam năm 2006.
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20nong%20nhgiep%20PTNT/Quyetdinh/45-2006-QD-BNN-06-06-2006.htm)
+Quyết định số: Số 05/2006/QĐ-BNN, ngày 12 tháng 01 năm 2006 V/v: Công bố danh mục thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y được phép lưu hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2006.
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20nong%20nhgiep%20PTNT/Quyetdinh/05-2006-QD-BNN-12-01-2006.htm)
+Quyết định số: 768/QĐ-BNN-TY về việc Đính chính Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng tại Việt Nam ban hành theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BNN ngày 06/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20nong%20nhgiep%20PTNT/Quyetdinh/768-2007-QD-BNN-21-03-2007.htm)
+Quyết định số: 767 /QĐ-BNN về việc Đính chính Danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành theo Quyết định số 11/2007/QĐ-BNN ngày 06/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20nong%20nhgiep%20PTNT/Quyetdinh/767-QD-BNN-21-03-2007.htm)
+Quyết định số: 50/2007/QĐ-BNN, ngày 31 tháng 5 năm 2007 về việc Công bố Danh mục bổ sung vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam đợt I năm 2007
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20nong%20nhgiep%20PTNT/Quyetdinh/50-2007-QD-BNN-31-05-2007.htm)
+Quyết định số: 51/2007/QĐ-BNN, ngày 31 tháng 05 năm 2007 về việc Công bố Danh mục bổ sung thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam đợt I năm 2007
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20nong%20nhgiep%20PTNT/Quyetdinh/51-2007-QD-BNN-31-05-2007.htm)

+Quyết định số: 91 /2007/QĐ-BNN về việc ban hành Danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam đợt II năm 2007
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20nong%20nhgiep%20PTNT/Quyetdinh/91-2007-QD-BNN-15-11-2007.htm)
+Quyết định số: 06/2008/QĐ-BNN về việc bổ sung, sử đổi danh mục thuốc thú y thuỷ sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phếp lưu hành tại Việt Nam
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20nong%20nhgiep%20PTNT/Quyetdinh/06-2008-QD-BNN-18-01-2008.htm)
+Quy ết đ ịnh s ố: 81/2008/QĐ-BNN về việc ban hành Danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam đợt I năm 2008
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20nong%20nhgiep%20PTNT/Quyetdinh/81-2008-QD-BNN-15-07-2008.doc)
+Thông tư số: 18 /2009/TT-BNN về việc Ban hành danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20nong%20nhgiep%20PTNT/thongtu2009/18-2009-TT-BNN-30-03-2009.htm)
+Thông tư số: 19 /2009 /TT-BNN về việc Ban hành danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20nong%20nhgiep%20PTNT/thongtu2009/19-2009-TT-BNN-30-03-2009.htm)

NHẬP KHẨU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

+Quyết định số: 23/2007/QĐ-BNN Về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20nong%20nhgiep%20PTNT/Quyetdinh/23-2007-QD-BNN-28-03-2007.htm)
+Quyết định số: 60/2007/QĐ-BNN về việc sửa đổi nội dung một số thuốc trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, ban hành kèm theo Quyết định số 23/2007/QĐ-BNN ngày 28 tháng 3 năm 2007 và đăng ký đặc cách một số thuốc có nguồn gốc sinh học vào danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam.
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20nong%20nhgiep%20PTNT/Quyetdinh/60-2007-qd-bnn-19-06-2007.htm)


+Quyết định số: 55/2007/QĐ-BNN Về việc công bố mã số HS thuốc bảo vệ thực vật xuất khẩu, nhập khẩu ở Việt Nam
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20nong%20nhgiep%20PTNT/Quyetdinh/55-2007-QD-BNN-12-06-2007.htm)
+Quyết định số: 87 /2007/QĐ-BNN Về việc sửa đổi nội dung một số thuốc trong danh mục, ban hành kèm theo Quyết định số 23/2007/QĐ-BNN ngày 28 tháng 3 năm 2007 và Quyết định số 60/2007/QĐ-BNN ngày 19 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20nong%20nhgiep%20PTNT/Quyetdinh/87-2007-QD-BNN-29-10-2007.htm)
+Quyết định số: 94-2007-QD-BNN Về việc bổ sung một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20nong%20nhgiep%20PTNT/Quyetdinh/94-2007-QD-BNN-26-11-2007.htm)
+Quyết định số: 49/2008/QD-BNN Về việc ban hành Danh mục Thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20nong%20nhgiep%20PTNT/Quyetdinh/49-2008-QD-BNN-27-03-2008.doc)
+Quy ết định số: 76/2008/QĐ-BNN Về việc bổ sung một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20nong%20nhgiep%20PTNT/Quyetdinh/76-2008-QD-BNN-25-06-2008.doc)
+Thông tư số : 05/2009/TT-BNN ngày 03/02/2009 V/v Bổ sung một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam
Down load here (http://www.dncustoms.gov.vn/Data/BO_NN_PTNN/05_2009_TT_BNN_03_02_2009.pdf)
+Thông tư số: 09/2009/TT-BNN Về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng cấm sử dụng ở Việt Nam
Down load here (http://www.dncustoms.gov.vn/Data/BO_NN_PTNN/09_2009_TT_BNN_03_03_2009.htm)
+Thông tư số: 20/2009/TT-BNN Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 09/2009/TT-BNN ngày 03 tháng 3 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam.
Down load here (http://www.dncustoms.gov.vn/Data/BO_NN_PTNN/20_2009_TT_BNN_17_04_2009.htm)

NHẬP KHẨU ĐỘNG THỰC VẬT HOANG DÃ

+Nghị định số: 32/2006/NĐ-CP Về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm
Down load here (http://www.dncustoms.gov.vn/Data/Nghi_dinh/32_ND_CP_30_03_2006.htm) hoặc danh mục Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Chinh%20phu/Nghi%20dinh/Danhmuckem-32-2006-ND-CP-30-03-2006.htm)
+Nghị định số: 82/2006/NĐ-CP, ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Chính Phủ Về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm
Down load here (http://www.mediafire.com/download.php?uoajeciymkj)
+Quyết định số: Số 140/2000/Q§-BNN/KL, ngày 21 tháng 12 năm 2000 của Bộ Nông nghiêp và phát triển Nông Thôn Về việc công bố bản danh mục một số loại động vật hoang dã là thiên địch của chuột
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20nong%20nhgiep%20PTNT/Quyetdinh/QD%20140-2000-QD-BNN.htm)
+Quyết định số: 74/2008/QĐ-BNN Ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20nong%20nhgiep%20PTNT/Quyetdinh/74-2008-QD-BNN-20-06-2008.htm)

NHẬP KHẨU THỨC ĂN CHĂN NUÔI

+Quy ết đ ịnh số: 88/2008/QĐ-BNN Ban hành "Danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu vào Việt Nam theo mã số HS"
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20nong%20nhgiep%20PTNT/Quyetdinh/88-2008-QD-BNN-22-08-2008.doc)
+Quyết định số: 90 /2006/QĐ-BNN Danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào Việt Nam
Down load here (http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_nganh_khac/90_QD_BNN_02_10_2006.htm)
+Quyết định số: 65/2007/QĐ-BNN 03/07/2007 Danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào Việt Nam
Down load here (http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_nganh_khac/65_QD_BNN_03_07_2007.pdf)
Ngoài ra các bạn đọc thêm mấy văn bản về kiệm dịch sản phẩm động thực vật phía dưới nhé

NHẬP KHẨU PHÂN BÓN

+Quyết định số: 40/2004/QĐ-BNN ngày 19 tháng 8 năm 2004 Vv: Công bố Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20nong%20nhgiep%20PTNT/Quyetdinh/40-2004-QD-BNN-19-08-2004.htm)
+Quyết định số: Số 77/2005/QĐ-BNN, ngày 23 tháng 11 năm 2005 Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20nong%20nhgiep%20PTNT/Quyetdinh/77-2005-QD-BNN-23-11-2005.htm)
+Quyết định số: 55/2006/QĐ-BNN, ngày 07 tháng 7 năm 2006 Về việc ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20nong%20nhgiep%20PTNT/Quyetdinh/55-2006-QD-BNN-07-07-2006.htm)
+Quyết định số: Số 10/2007/QĐ-BNN, ngày 06 tháng 02 năm 2007 Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20nong%20nhgiep%20PTNT/Quyetdinh/10-2007-QD-BNN-06-02-2007.htm)
+Quyết định số: 67 /2007/QĐ-BNN Về việc ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20nong%20nhgiep%20PTNT/Quyetdinh/67-2007-QD-BNN-10-07-2007.htm)
+Quyết định số: SỐ 102/2007/QĐ-BNN ngày 11 tháng 12 năm 2007 về việc ban hành danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20nong%20nhgiep%20PTNT/Quyetdinh/102-2007-QD-BNN-11-12-2007.htm)
+Quyết định số: 59 /2008/QĐ-BNN Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20nong%20nhgiep%20PTNT/Quyetdinh/59-2002-QD-BNN-09-05-2008.doc)
+Quyết định số: 79/2008/QĐ-BNN Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20nong%20nhgiep%20PTNT/Quyetdinh/79-2008-QD-BNN-08-07-2008.doc)

NHẬP KHẨU GIỐNG VẬT NUÔI

+Quyết định số: 67/2005/QĐ-BNN, ngày 31 tháng 10 năm 2005 Ban hành Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh.
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20nong%20nhgiep%20PTNT/Quyetdinh/67-2005-QD-BNN-31-10-2005.htm)


+Quyết định số: 124/2008/QĐ-BNN Về việc ban hành danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20nong%20nhgiep%20PTNT/Quyetdinh2008/124-2008-QD-BNN-30-12-2008.htm)

NHẬP KHẨU GIỐNG CÂY TRỒNG

+Quyết định số:74/2004/QĐ-BNN, ngày 16 tháng 12 năm 2004 Về việc Ban hành Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20nong%20nhgiep%20PTNT/Quyetdinh/QD%2074-2004-QD-BNN.htm)
+Quyết định số:40/2006/QĐ-BNN, ngày 22 tháng 5 năm 2006 Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 74/2004/QĐ-BNN ngày 16/12/2004 về việc Ban hành Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20nong%20nhgiep%20PTNT/Quyetdinh/40-2006-QD-BNN-22-05-2006.htm)
+Quyết định số: 47/2007/QĐ-BNN, ngày 29 tháng 05 năm 2007 Về việc ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20nong%20nhgiep%20PTNT/Quyetdinh/47-2007-QD-BNN-29-05-2007.htm)
+Quyết định số: 48/2007/QĐ-BNN V/V Ban hành Quy định về thủ tục cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với các vật thể phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam
Down load here (http://vbqppl.moj.gov.vn/law/vi/2001_to_2010/2007/200705/200705290004)
+Quyết định số: 56/2007/QĐ-BNN Về việc bổ sung 12 loài cây trồng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ và phân công đơn vị thực hiện khảo nghiệm DUS
Down load here (http://www.cuctrongtrot.gov.vn/ctt/vanban/2007621132827.doc)
+Quyết định số: 50/2008/QĐ-BNN Về việc ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doan
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20nong%20nhgiep%20PTNT/Quyetdinh/50-2008-BNN-02-04-2008.htm)
+Thông tư số: 21/2009/TT-BNN Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20nong%20nhgiep%20PTNT/thongtu2009/21-2009-TT-BNN-24-04-2009.htm)
+Thông tư số: 22/2009/TT–BNN Hướng dẫn yêu cầu về giống vật nuôi, kiểm dịch vận chuyển giống vật nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh phát triển chăn nuôi
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20nong%20nhgiep%20PTNT/thongtu2009/22-2009-TT-BNN-28-04-2009.htm)

NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THUỘC QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ THỦY SẢN

+Quy ết định số: 15/2006/QĐ-BTS Về việc ban hành Quy chế quản lý nhập khẩu, xuất khẩu hàng hoá chuyên ngành thuỷ sản
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20thuy%20san/Quyetdinh/15-2006-QD-BTS-08-09-2006.htm)

NHẬP KHẨU MÁY MÓC TBỊ VẬT TƯ ĐỂ MIỄN THUẾ VAT
HOẶC ƯU ĐÃI MIỄN THUẾ NK THEO DỰ ÁN

+Thông tư số: 04/2009/TT-BKH về việc hướng dẫn quy định về thuế Nk và VAT và Ban hành Danh mục thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được; Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được; Danh mục vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được; Danh mục nguyên vật liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàutrong nước đã sản xuất được Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được
Down load here (http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_nganh_khac/04_2009_TT_BKH_23_07_2009.pdf)

NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ, VẮC SIN, SINH PHẨM. MỸ PHẨM, THUỐC
THUỘC QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ
+Thông tư số: 06/2006/ TT-BYT về việc Hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và mỹ phẩm
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20y%20te/Thongtu/06-2006-TT-BYT-16-05-2006.htm)
+Thông tư số: 08/2006/TT-BYT của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm y tế; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế và trang thiết bị y tế
Down load here (http://www.dncustoms.gov.vn/Data/Cv_BYT/08_TT_BYT_13_06_2006.htm)
+Quyết định số: 17/2006/QĐ-BYT Về việc ban hành Quy định tạm thời việc nhập khẩu thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20y%20te/Quyetdinh/17-2006-QD-BYT-19-05-2006.htm)
+Quyết định số: 42/2006/QĐ-BYT Về việc gia hạn thời hạn hiệu lực của Quyết định số 17/2006/QĐ-BYT ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy định tạm thời việc nhập khẩu thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20y%20te/Quyetdinh/42-2006-QD-BYT-28-12-2006.htm)


+Thông tư số: 09/2006/TT-BYT của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Mục IV và Phụ lục 9 của Thông tư số 08/2006/TT-BYT ngày 13/6/2006 của Bộ trưởng bộ Y tế hướng dẫn nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm y tế; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế và trang thiết bị y tế
Down load here (http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_nganh_khac/09_TT_BYT_11_07_2006.htm)


+Quyết định số: 48/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế V ề vi ệc ban h ành Quy chế quản lý mỹ phẩm
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/vbhq/Vanbanphapquy/Bo%20y%20te/Quyetdinh/48-2007-QD-BYT-31-12-2007.htm)
+Thông tư số: 01/2007/TT-BYT Hướng dẫn việc quản lý thuốc chữa bệnh cho người theo đường xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch.
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20y%20te/Thongtu/01-2007-TT-BYT-17-01-2007.htm)
+Quyết định số: 18/2008/QĐ-BYT Về việc ban hành Danh mục hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được phép đăng ký để sử dụng, được phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam năm 2008
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20y%20te/Quyetdinh/18-2008-QD-BYT-06-05-2008.htm)

KIỂM DỊCH SẢN PHẨM ĐỘNG THỰC VẬT, THỦY SẢN, THÚ Y

+Quy ết đ ịnh s ố: Số 72/2005/QĐ-BNN, ngày 14 tháng 11 năm 2005 Về việc công bố danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20nong%20nhgiep%20PTNT/Quyetdinh/72-2005-QD-BNN-14-11-2005.htm)
+Quyết định số: 05/2003/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản V/v sửa đổi, bổ sung Phụ lục I (phần Thuỷ sản) của Thông tư liên tịch số 17/2003/TTLT/BTC-BNN-BTS ngày 14/03/2003
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20thuy%20san/Quyetdinh/05_2003_QD-BTS_29-4-03.htm)
+Quyết định số: 45/2005/QĐ-BNN, ngày 25 tháng 07 năm 2005 V/v Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20nong%20nhgiep%20PTNT/Quyetdinh/45-2005-QD-BNN-25-07-2005.htm)
+Quyết định số: 15/2006/QĐ-BNN, ngày 08 tháng 03 năm 2006, Ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y của Bộ NN và PTNT
Down load here (http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_nganh_khac/15_qd_bnn_08_3_2006.htm)
+Quyết định số: 48/2007/QĐ-BNN V/V Ban hành Quy định về thủ tục cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với các vật thể phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam
Down load here (http://vbqppl.moj.gov.vn/law/vi/2001_to_2010/2007/200705/200705290004)
+Nghị định số: 119/2008/NĐ-CP V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh thú y.
Down load here (http://www.haiquanangiang.gov.vn/doc/119-2008-N%C4%90-CP.doc)
+Thông tư số: 11/2009/TT-BNN về việc sửa đổi một số điều của quyết định số: 15/2006/QĐ-BNN
Down load here (http://www.dncustoms.gov.vn/Data/BO_NN_PTNN/11_2009_TT_BNN_04_03_2009.PDF)
+Công văn số: 898 /TY-KD ngày 03 tháng 6 năm 2009. Hướng dẫn tạm thời về việc kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thuỷ sản xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam
Down load here (http://www.customs.gov.vn/Lists/VanBanPhapLuat/ViewDetails.aspx?List=b83d2062%2D3090%2D4797%2Daf6 1%2D7498eff47f51&ID=5490)


+Công văn số 615/TY-KD hướng dẫn thủ tục kiểm dịch nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh động vật, sản phẩm động vật
Down load here (http://www.cucthuy.gov.vn/index.php?option=com_remository&Itemid=72&func=startdown&id=290)


DANH MỤC HÀNG TIÊU DUNG NỘP THUẾ NGAY

+Quyết định số: 27/2008/QĐ-BCT của Bộ Công thương về việc Bổ sung danh mục hàng tiêu dùng phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20cong%20thuong/Quyetdinh/27-2008-QD-BCT-11-08-2008.pdf)
+Quyết định số: 10/2008/QĐ-BCT của Bộ Công thương về việc bổ sung danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20cong%20thuong/Quyetdinh/10-2008-QD-BCT-16-05-2008.htm)
+Quyết định số: 07/2007/QĐ-BTM của Bộ Thương mại Về việc ban hành Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20thuong%20mai/Quyetdinh/07-2007-QD-BTM-28-02-2007.htm)

NHẬP KHẨU VÀ KINH DOANH RƯỢU

+Nghị định số: 40/2008/NĐ-CP ngày 07/04/2008 của Chính Phủ Về sản xuất, Kinh doanh rượu, "xin giấy phép kinh doanh rượu"
Down load here (http://www.mediafire.com/download.php?vn24myotonc)NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA NHNN

+Thông tư số: 04/2006/TT-NHNN của NHNN về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài đối với hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước
Down load here (http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_nganh_khac/04_TT_NHNN_03_07_2006.htm)


NHẬP KHẨU GỖ

+Thông tư số:08/2000/TT-BTM/TM của Bộ Thương mại Hướng dẫn việc cấp giấy phép nhập khẩu gỗ nguyên liệu có nguồn gốc Campuchia
Down load here (http://vbqppl.moj.gov.vn/law/en/1991_to_2000/2000/200004/200004120003)


NHẬP KHẨU THUỐC LÁ

+Thông tư liên tịch số:01/2007/TTLT-BTM-BCN Hướng dẫn việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Thong%20tu%20Lien%20tich/ThongtuLien%20tich/01-2007-TTLT-BTM-BCN-10-01-2007.htm)

HƯỚNG DẪN CẤP CHỨNG CHỈ VÀ XNK KIM CƯƠNG THÔ

+Thông tư LT số: TTLT 14/2009/TTLT-BCT-BTC V/v Hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các qui định của Quy chế Chứng nhận Quy trình Kimberley
Down load here (http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_nganh_khac/14_2009_TTLT_BCT_BTC_23_06_2009.pdf)


NHẬP KHẨU KÍNH XÂY DỰNG

+Thông tư số: 11/2009/TT-BXD V/V quy định công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá kính xây dựng
Down load here (http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_nganh_khac/11_2009_TT_BXD_18_06_2009.htm)

NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CỦA BỘ TTTT

+Nghị định số: 88/2002/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
Down load here (http://www.mediafire.com/download.php?ntytknnmumy)
+Nghị định số: 111/2005/N§-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật xuất bản
Down load here (http://www.chinhphu.vn/vanbanpq/lawdocs/ND111CP.rtf?id=15337)
+Thông tư số:02/2006/TT-BBCVT Hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài đối với hàng hoá thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông
Down load here (http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_BTC/02_TT_BBCVT_24_04_2006.htm)
+Thông tư số: 30/2006/TT-BVHTT của Bộ Văn hóa Thông tin ngày 22 tháng 02 năm 2006 Hướng dẫn thi hành nghị định số: Nghị định số:111/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản
Down load here (http://www.icthanoi.gov.vn/TTHC/BCXB/VBPQ/Thong%20tu%2030%20huong%20dan%20thuc%20hien%20ND%2 0111.doc)

+Thông tư số: 48/2006/TT-BVHTT Hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài.
Down load here (http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_BTC/48_TT_BVHTT_05_05_2006.htm)
+Thông tư số: 95/2006/TT-BVHTT ngày 06/12/2006 của Bộ VHTT V/v bổ sung thông tư số: 48/2006/TT-BVHTT ngày 05/5/2006 V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 12/2006/NĐ-CP ngày 23-01-2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoặt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, mán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài
http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_nganh_khac/95_TT_BVHTT_06_12_2006.htm
+Nghị định số: 105/2007/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2007 về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm
Down load here (http://www.cinet.gov.vn/?ctl=uscLawDocs&rootid=2&LawKindID=5&LawDocID=18538)
+Thông tư số:04/2008/TT-BTTTT Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm
Down load here (http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_nganh_khac/04_TT_BTTTT_09_07_2008.htm)
+Thông tư số:06/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông
Down load here (http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_nganh_khac/06_2009_TT_BTTTT_24_03_2009.htm)
+Thông tư số: 07/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Danh mục sản phẩm chuyên ngành Công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy
Down load here (http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_nganh_khac/07_2009_TT_BTTTT_24_03_2009.htm)
+Thông tư số: 08/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Danh mục sản phẩm chuyên ngành Công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy
Down load here (http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_nganh_khac/08_2009_TT_BTTTT_24_03_2009.pdf)
+Nghị định số: 11/2009/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản
Down load here (http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=33,638900&_dad=portal&_schema=PORTAL&docid=83091)


NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU

+Quyết định số: 12 /2006/QĐ-BTNMT về việc ban hành danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
Down load here (http://dichvuhaiquan.com/VBHQ/Vanbanphapquy/Bo%20Tai%20nguyen%20moi%20truong/Quyetdinh/12-2006-QD-BTNMT-08-09-2006.htm)
+Thông tư liên tịch số: 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT Hướng dẫn thực hiện Điều 43 Luật Bảo vệ Môi trường về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh nhập khẩu phế liệu.
Down load here (http://www.dncustoms.gov.vn/Data/CV_BTM/02_TTLT_BCT_BTNMT_30_08_2007.htm)

 

Comments