THỊ TRƯỜNG VÀ CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

1. Thị trường

- Theo nghĩa rộng, thị trường là nơi chuyển giao quyền sở hữu sản phẩm và/ hoặc tiền tệ, nhằm mục đích thoả mãn nhu cầu của hai phía cung và cầu (về một loại sản phẩm nhất định) theo các thông lệ hiện hành, từ đó xác định rõ số lượng và giá cả cần có của sản phẩm.

- Theo nghĩa hẹp, thị trường là tổng thể các khách hàng tiềm ẩn cùng có một yêu cầu cụ thể nhưng chưa được đáp ứng và có khả năng tham gia trao đổi để thoả mãn nhu cầu đó.

2. Cơ chế thị trường

Là tổng thể các nhân tố (cung, cầu, giá cả, thị trường), các quan hệ cơ bản vận động dưới sự chi phối của các quy luật thị trường trong môi trường cạnh tranh nhằm mục tiêu lợi nhuận.

Đặc trưng của cơ chế thị trường:

Các vấn đề có liên quan đến sự phân bố sử dụng các nguồn tài nguyên sản xuất khan hiếm về cơ bản được quyết định bởi các quy luật kinh tế thị trường mà cốt lõi là quy luật cung cầu.

Tất cả các mối quan hệ kinh tế thị trường đều được tiền tệ hoá.

Động lực chính phát triển kinh tế được biểu hiện tập trung ở mức lợi nhuận thu được.

Tự chọn phương án sản xuất kinh doanh và tiêu dùng sản phẩm tử hai phía cung và cầu

Cạnh tranh là môi trường, động lực, phương tiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.

Nhà kinh doanh là nhân vật trung tâm và khách hàng chi phối người bán trên thị trường.

- Có chênh lệch giàu nghèo trong xã hội

- Có những khiếm khuyết cần có sự điều tiết của nhà nước (phá hoại môi trường, khủng hoàng thừa, tệ nạn xã hội v.v…)

- Có xu hướng phát triển kinh tế mang tính hội nhập khu vực và quốc tế

 

Comments