Thủ tục Hải Quan điện tử

52/2007/QĐ-BTC.doc

Quyết định số 52/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử

Hướng dẫn sử dụng phần mền khai báo HQ

 Tài liệu Khai báo Hải quan qua mạng

Căn cứ Quyết định số 1447/QĐ-TCHQ.doc ngày 21/08/2007 của Tổng cục trưởng Tổng Cục Hải quan về việc ban hành Quy định tạm thời về định dạng một số chứng từ điện tử khai hải quan từ xa đối với hệ thống thông tin hải quan, Tổng cục Hải quan cung cấp chương trình, tài liệu, các chuẩn khai báo Hải quan từ xa liên quan.

Đường dẫn các file liên quan đến Chương trình khai báo Hải quan từ xa:

1. Các file Template

2. Chương trình khai từ xa

3. Quyết định công bố chuẩn khai từ xa

4. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Chương trình khai từ xa

5. Các vướng mắc thường gặp

Comments