THÔNG BÁO V/v: BÁN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

TÊN DN:
Số :......
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh Phúc
TPHCM, ngày 15 tháng 4 năm 2000


THÔNG BÁO

(V/v: BÁN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN)

 Kính gởi: Phòng Ðăng ký Kinh doanh


- Tôi tên:

- Sinh ngày:

- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam             Giới tính:

- Ðịa chỉ thường trú: .

- CMND số: cấp ngày: nơi cấp: Công an TP.HCM.

Hiện là chủ DNTN

- Tên doanh nghiệp:

- Giấy ÐKKD số: ngày cấp: nơi cấp:

- Giấy phép thành lập số: ngày cấp: nơi cấp:

- Trụ sở chính:

- Ðiện thoại: 8552798 Fax:................Email:..............

- Ngành, nghề kinh doanh:
 

THÔNG BÁO V/V BÁN DOANH NGHIỆP:

 

Nay tôi bán                       cho ông:

- Sinh ngày:

- Dân tộc: Quốc tịch: Giới tính:

- Ðịa chỉ thường trú:

- CMND số: cấp ngày: nơi cấp:

Lý do bán:

Tôi xin cam kết ........................................... không nợ khách hàng nào, không nợ bất cứ ngân hàng nào. Nếu có phát sinh về tất cả các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác mà doanh nghiệp chưa thực hiện tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hợp đồng lao động và các hợp đồng khác đã ký trước ngày ra thông báo bán doanh nghiệp mà chưa thực hiện xong của doanh nghiệp, ông (bà)............cam kết xin tiếp tục thực hiện.

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp về việc bán doanh nghiệp và các quy định của pháp luật về lao động và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung bán doanh nghiệp.

 

NGƯỜI BÁN
(Ghi rõ chức danh ký tên và đóng dấu)
NGƯỜI MUA

 

Comments