THÔNG BÁO TẠM NGỪNG HOẠT ÐỘNG CỦA CHI NHÁNH

Tên DN:
Số:.....
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập -Tự do-Hạnh phúc


TPHCM, ngày.....tháng ....năm..200..

 

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG HOẠT ÐỘNG CỦA CHI NHÁNH

 Kính gởi: Phòng Ðăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Ðầu tư TP.HCM

 

- Tên Doanh nghiệp:......................................................................................

- Giấy ÐKKD số:..................ngày cấp:..........................................................

- Trụ sở chính: ................................................................................................

- Ðiện thoại:......................Fax:........................................................................

- Ngành, nghề đã đăng ký kinh doanh (1):.................................................

- Họ tên người đại diện theo pháp luật:.......................................................

+ Ðịa chỉ thường trú: .....................................................................................

+ Giấy CMND số:..............ngày cấp:.........nơi cấp:.....................................

- Tên Chi nhánh:.............................................................................................

- Giấy ÐKKD số:..................ngày cấp:..........................................................

- Ðịa chỉ: ..........................................................................................................

- Ðiện thoại:......................Fax:........................................................................

- Ngành, nghề đã đăng ký kinh doanh (1):.................................................

- Họ tên người đứng đầu chi nhánh:............................................................

+ Ðịa chỉ thường trú: .....................................................................................

+ Giấy CMND số:..............ngày cấp:.........nơi cấp:.....................................

Thông báo tạm ngừng hoạt động như sau:

Thời gian tạm ngừng:.....................................................................................

Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: ngày.....tháng.....năm.................................

Thời điểm kết thúc: ngày.....tháng.....năm....................................................

Lý do tạm ngừng: ............................................................................................

Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

 

  ÐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

Kèm theo đăng ký thay đổi:

- Bản chính GCN đăng ký hoạt động của chi nhánh và GPTL (nếu có)

- Bản sao có thị thực GCN ÐKKD, GPTL của doanh nghiệp.

Comments