Sơ yếu lí lịch mẫu


CURRICULUM VITAE – Sơ yếu lí lịch

                                                                                                                             Néi Dung ChÝnh ;

 

1. Giíi ThiÖu VÒ B¶n Th©n.

2. Qu¸ tr×nh häc tËp, §µo t¹o.

3. Qu¸ tr×nh lµm viÖc.

- Th¸ng 8 / 96 ®Õn th¸ng 8 / 97 :                     Phô tr¸ch phßng kinh doanh  Hµ Néi Waterman

- Th¸ng 8 / 97 dÕn th¸ng 8 / 2001     :             Gi¸m s¸t m¹i vô c«ng ty Unilever Viet Nam

- Th¸ng 8 /  2001 ®Õn hiÖn t¹i th¸ng 10/06   :   Tr­ëng khu vùc b¸n hµng (Area Sales Manager ) vµ ®¶m nhiÖm 3 vai trß :     

          1.  Tr­ëng khu vùc b¸n hµng ( ASM)

          2.  §¹i diÖn cña MiÒn B¾c ch­¬ng tr×nh Star Club.

        3.  Phô tr¸ch vµ biªn tËp tê b¸o G2 cña chi nh¸nh MiÒn B¾c - Unilever Vietnam

4. KiÕn thøc / Häc vÊn / C¸c kü n¨ng kh¸c

5. Gi¸ trÞ b¶n th©n, phong c¸ch l·nh ®¹o vµ lµm viÖc, së thÝch c¸ nh©n

 

1. Giíi thiÖu b¶n th©n :

 

 Hä vµ tªn

Phan M¹nh Hßa

 

 

 Ngµy Sinh

26 th¸ng 12 n¨m 1973. Quèc tÞch ViÖt Nam

 

 

 Giíi TÝnh

 Nam

 

 

 T×nh tr¹ng b¶n th©n

  §· cã vî vµ 1 con trai 4 tuæi.

 

 

 §Þa chØ th­êng tró

 Phßng 1105 tÇng 11 toµ nhµ c«ng ty cæ phÇn l¾p m¸y ®iÖn n­íc - 198 NguyÔn   Tu©n - Thanh Xu©n -  Hµ Néi.

 

 

 §Þa chØ liªn l¹c

Phßng 1105 tÇng 11 toµ nhµ c«ng ty cæ phÇn l¾p m¸y ®iÖn n­íc - 198 NguyÔn Tu©n - Thanh Xu©n - Hµ Néi.

 

 Sè ®IÖn tho¹i

Di §éng :  091 324 8060 – Nhµ Riªng : 04.2 249 349

 

 §Þa chØ Email:

manhhoa-tb@hn.vnn.vn

 

 

2.  Qu¸ tr×nh häc tËp - ®µo t¹o

 

1990 1995

Häc ViÖn Ng©n Hµng Hµ Néi – Chuyªn ngµnh TÝn Dông

 

 

1987 1990

Chuyªn To¸n Tr­êng phæ th«ng trung häc Chuyªn tØnh Th¸i B×nh.

 

 

1984 1987

Chuyªn To¸n tr­êng phæ th«ng c¬ së Quang Trung Thµnh Phè Th¸i B×nh.

 

 

1979 -1984

Tr­êng phæ th«ng cÊp I T©y S¬n Thµnh phè Th¸i B×nh.

 

 

3. Qu¸ tr×nh lµm viÖc

 

Th¸ng 8-1996 ®Õn  Th¸ng 8-1997

Phô tr¸ch kinh doanh nhµ m¸y n­íc uèng tinh khiÕt Hµ Néi Waterman

 

C«ng viÖc chÝnh

 

Nhµ m¸y s¶n xuÊt vµ ph©n phèi n­íc uèng tinh khiÕt t¹i ViÖt Nam.

 

 • Qu¶n lý ®éi ngò nh©n viªn b¸n hµng thùc hiÖn chØ tiªu.
 • §µo t¹o vµ h­íng dÉn kü n¨ng b¸n hµng cho nh©n viªn.
 • KiÓm tra vµ ph©n tÝch b¸o c¸o b¸n hµng,  t×m gi¶i ph¸p n©ng cao doanh sè.
 • §Æt hµng dùa trªn nhu cÇu vµ dù b¸o cña thÞ tr­êng phï hîp víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh, n¨ng lùc s¶n xuÊt.
 • Qu¶n lý, c¬ cÊu nh©n viªn v¨n phßng ®Ó hç trî tèi ®a cho viÖc ph¸t triÓn thÞ tr­êng.

 

Khu vùc lµm viÖc

Hµ Néi

 

 

Thµnh tÝch lµm viÖc

 

ü      Giµnh ®­îc 550 ®¬n ®Æt hµng cña c¸c v¨n phßng, c«ng ty, tæ chøc trong vµ ngoµi n­íc …t¹i Hµ Néi.

ü      Tiªn phong ®­a b×nh 19L ( 5 gallons ) vµo thÞ tr­êng.

ü       N©ng cao chÊt l­îng vÒ kü n¨ng b¸n hµng, t¹o m«i tr­êng lµm viÖc chuyªn nghiÖp vµ cã kû luËt cao.

ü       C¬ cÊu l¹i nh©n viªn v¨n phßng vµ ®Þnh ra tiªu chuÈn cho hä.

 

 

 

Th¸ng 8/97 ®Õn th¸ng 8 / 2001

Gi¸m s¸t M¹i Vô - Unilever Vietnam :

 

Vai trß vµ nhiÖm vô chÝnh GSMV

 

 • ThiÕt lËp, duy tr× vµ ph¸t triÓn hÖ thèng ph©n phèi cña Unilever.
 • Gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña nhµ ph©n phèi, chØ ®Þnh khu vùc b¸n hµng, lËp kÕ ho¹ch b¸n hµng, thùc hiÖn c¸c chØ tiªu cña c«ng ty.
 • ThiÕt lËp toµn bé hÖ thèng b¸n hµng trong khu vùc.
 • Gi¸m s¸t Thùc hiÖn  c¸c ch­¬ng tr×nh khuyÕn m¹i, tr­ng bµy, hç trî b¸n hµng vµ  ®iÒu chØnh nÕu cÇn thiÕt cho phï hîp vµ hiÖu qu¶.
 • Më réng ®é bao phñ cña thÞ tr­êng, ®Æc biÖt lµ vïng n«ng th«n.
 • T­ vÊn, hç trî c¸c nhµ ph©n phèi trong viÖc tuyÓn dông, ®µo t¹o, sö dông, qu¶n lý vµ ph¸t triÓn con nguêi.
 • §µo t¹o vµ h­íng dÉn kü n¨ng b¸n hµng, kü n¨ng tr­ng bµy, kü n¨ng giao tiÕp, thuyÕt phôc…cho nh©n viªn.
 • ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hiÖu qu¶ vèn ®Çu t­ (ROI) cña nhµ ph©n phèi, ph©n tÝch vµ t­ vÊn ®Ó nhµ ph©n phèi kinh doanh ®¹t hiÖu suÊt cao nhÊt.
 • LËp kÕ ho¹ch b¸n hµng chi tiÕt theo tõng ngµy, tõng khu vùc cho tõng nh©n viªn b¶o ®¶m ®é bao phñ tèi ®a.

 

 

Khu vùc lµm viÖc

 

    Trong thêi gian lµm  Gi¸m S¸t M¹i Vô t«i ®· lµm viÖc t¹i c¸c tØnh,  thµnh sau :

   H¶i Phßng, Nam §Þnh, Th¸i B×nh, Ninh B×nh, Hµ Nam. 

 

 

Thµnh tÝch lµm viÖc  GSMV

 

 • 2 n¨m liÒn kÕt qu¶  ®­îc ®¸nh gi¸ lµ rÊt tèt (Very Good).
 • Lu«n lµ Gi¸m S¸t M¹i Vô chñ lùc, hç trî cho ASM.
 • Lµ 1 gi¸m s¸t m¹i vô giái, ®· qu¶n lý nhiÒu nhµ ph©n phèi, cã kinh nghiÖm ph¸t triÓn thÞ tr­êng ë c¶ thµnh thÞ vµ n«ng th«n v× vËy lu«n  ®­îc ®Ò cö vµo vÞ trÝ Tr­ëng Khu Vùc B¸n Hµng - ASM.
 • Gióp nhµ ph©n phèi kh¾c phôc c¸c ®iÓm yÕu cña hÖ thång vµ con ng­êi ®Ó trë thµnh c¸c nhµ ph©n phèi tiªu chuÈn.
 • ThiÕt lËp, duy tr× vµ ph¸t triÓn rÊt tèt 5 nhµ ph©n phèi lín t¹i tØnh Th¸i B×nh, 3 nhµ ph©n phèilín  t¹i tØnh Nam §Þnh vµ 2 nhµ ph©n phèi lín ë tØnh Ninh B×nh.
 • Lµ mét ng­êi chñ lùc trong viÖc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn kü n¨ng b¸n hµng,  kü n¨ng tr­ng bµy cho nh©n viªn b¸n hµng, nh©n viªn tr­ng bµy Unilever trªn toµn MiÒn B¾c.

 

 

Th¸ng 8-2001 ®Õn Nay Th¸ng10-2006

Tr­ëng Khu Vùc B¸n Hµng ASM - §ång thêi gi÷ thªm 2 vai trß quan träng t¹i Unilever :

 

 1. Tr­ëng Khu Vùc B¸n Hµng ASM ( Tõ th¸ng 8-2001 ®Õn nay)
 2. §¹i diÖn cña MiÒn B¾c vÒ ch­¬ng tr×nh cùc kú quan träng Star Club ( Th¸ng 11-2004 ®Õn nay).
 3. Phô tr¸ch vµ biªn tËp tê b¸o G2 ph¸t hµnh hµng th¸ng cña chi nh¸nh MiÒn B¾c Unilever VN.

 

 

 

 

 

1 - Tr­ëng Khu Vùc B¸n Hµng - Area Sale Manager ( ASM)

 

 

Vai trß chÝnh ASM

 

Tr­ëng khu vùc b¸n hµng - Area Sales Manager:

 

 • L·nh ®¹o, qu¶n lý, h­íng dÉn vµ hç trî cho gi¸m s¸t m¹i vô, nhµ ph©n phèi, nh©n viªn b¸n hµng,…thùc hiÖn thµnh c«ng c¸c chØ tiªu NhËp hµng Primary, B¸n Hµng Secondary, sè cuéc b¸n hµng thµnh c«ng PC, sè m· hµng ph¶i b¸n vµo mét cöa hµng LPPC, ®ång thêi ph¶i ®¶m b¶o tèt vÒ c«ng nî, tån kho còng nh­ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn l©u dµi, bÒn v÷ng cho nhµ ph©n phèi.
 • Ph¸t triÓn c¸c m« h×nh b¸n hµng vµ hÖ thèng qu¶n lý h÷u hiÖu.
 • §µo t¹o, H­íng dÉn ®Ó ph¸t triÓn c¸c gi¸m s¸t m¹i vô.
 • Më réng vµ gia t¨ng vÒ ®é bao phñ vµ tån kho trªn thÞ tr­êng cña tÊt c¶ c¸c SKUs s¶n phÈm thuéc 9 ngµnh hµng cña c«ng ty Unilever.
 • ThiÕt lËp, duy tr× vµ ph¸t triÓn mèi quan hÖ tèt ®Ñp gi÷a thÞ tr­êng vµ c«ng ty,  cñng cè vµ x©y dùng h×nh ¶nh cña c«ng ty ®èi víi thÞ tr­êng vµ ng­êi tiªu dïng.
 • B¸o c¸o ph¶n håi tõ thÞ tr­êng vµ ®­a ra gi¶i ph¸p ®Ò nghÞ gi¸m ®èc chi nh¸nh hç trî nh»m lµm tèt nhÊt mäi ch­¬ng tr×nh km¹i, tr­ng bµy…

 

 

Khu vùc lµm viÖc

 

 • Khu vùc 1 : Th¸i B×nh, Nam §Þnh, Ninh B×nh, Hµ Nam, H­ng Yªn. Doanh sè 14 tû / th¸ng, 18 nhµ ph©n phèi, 09 gi¸m s¸t m¹i vô.
 • Khu vùc 2 : Thanh Ho¸, NghÖ An, Hµ TÜnh. Doanh sè 17 tû / th¸ng,  20 nhµ ph©n phèi, 10 gi¸m s¸t m¹i vô.
 • Khu vùc 3 : Th¸i Nguyªn, VÜnh Phóc, Cao B»ng, B¾c K¹n. Doanh sè 15 tý / th¸ng, 9 nhµ ph©n phèi, 7 gi¸m s¸t m¹i vô – Thêi ®iÓm nµy MiÒn B¾c hiÖn cã 6 khu vùc®­îc  chia l¹i thµnh 10 khu vùc.
 • Khu vùc 4 : VÜnh Phóc, Phó Thä, Yªn B¸i, Lµo Cai, Tuyªn Quang, Hµ Giang. Doanh sè 18 tû / th¸ng, 13 nhµ ph©n phèi, 8 gi¸m s¸t m¹i vô.

 

 

Thµnh tÝch lµm viÖc -  ASM

 

 • Khu vùc 1 : ThiÕt lËp, duy tr× vµ ph¸t triÓn rÊt tèt  5 nhµ ph©n phèi trong ®ã 1 ë thµnh thÞ vµ 4 ë n«ng th«n.
 • Khu vùc 2 : Tr­íc khi tiÕp qu¶n §©y lµ khu vùc duy nhÊt trong sè 6 khu vùc ë  MiÒn B¾c cã t¨ng tr­ëng ©m. Sau khi t«i kÕt thóc nhiÖm kú ®©y lµ khu vùc cã møc t¨ng tr­ëng 22% b»ng víi toµn MiÒn B¾c.
 • Khu vùc 3 : Tr­íc khi tiÕp qu¶n ®©y lµ khu vùc t¨ng tr­ëng rÊt thÊp ®øng thø 9 trong 10 khu vùc cña MiÒn B¾c. Sau khi t«i kÕt thóc nhiÖm kú ®©y lµ khu vùc cã møc t¨ng tr­ëng ®øng thø 2 trong 10 vïng cña MiÒn B¾c.
 • Khu vùc 4 :  Tr­íc khi tiÕp qu¶n ®©y lµ khu vùc t¨ng tr­ëng thÊp nhÊt trong sè 10 khu vùc cña MiÒn B¾c. HiÖn nay mÆc dï ®·  thanh lý 2 nhµ ph©n phèi lín ®Ó x©y dùng l¹i hÖ thèng míi nh­ng khu vùc vÉn cã møc t¨ng tr­ëng  b»ng víi c¶ chi nh¸nh MiÌn B¾c.
 • NhËn ®­îc gi¶i th­ëng vµ  b»ng  khen “ Best Area Sales Manager” hµng quÝ tõ Gi¸m ®èc b¸n hµng Unilever VN.

 

 

Kinh nghiÖm chÝnh trong vai trß ASM

 

Kinh nghiÖm gi¸ trÞ trong lÜnh vùc  Hµng tiªu dïng nhanh FMCG :

 

HÖ Thèng b¸n hµng - Sales system :

 

 •  T×m kiÕm, thiÕt lËp, duy tr× vµ ph¸t triÓn hÖ thèng  nhµ ph©n phèi.
 • N©ng cÊp nhµ ph©n phèi.
 •  Duy tr× vµ ph¸t triÓn nhµ ph©n phèi trë thµnh nhµ ph©n phèi tiªu chuÈn.
 • Ph¸t triÓn con ng­êi ( gi¸m s¸t m¹i vô, nhµ ph©n phèi, nh©n viªn b¸n hµng, nh©n viªn tr­ng bµy…)

 

§éi b¸n hµng - Salse teams:

 

 • RÊt tèt trong viÖc ®µo t¹o, h­íng dÉn cho gi¸m  s¸t m¹i vô, nh©n viªn b¸n hµng, nh©n viªn tr­ng bµy,  tr­ëng nhãm tr­ng bµy ®Ó hä lµm viÖc thùc sù hiÖu qu¶, tù tin, ®éc lËp, ®Æc biÖt lµ t¹o ra m«i tr­êng ®oµn kÕt, ®ång lßng vµ cam kÕt víi c¸c môc tiªu trong tõng giai ®o¹n  cô thÓ.
 • Lµm cho nh©n viªn c¶m thÊy tù hµo, tù tin vµo sù thµnh c«ng trong t­¬ng lai.

 

 

 

2- §¹i diÖn MiÒn B¾c vÒ ch­ong tr×nh SAO tr­ng bµy :

 

 

Vai trß, nhiÖm vô ë vÞ trÝ §¹i diÖn Star Club.

 

§¹i diÖn Star Club cña MiÒn B¾c - Star Club Ambassador:

 

 • Lµ cÇu nèi gi÷a chi nh¸nh b¸n hµng MiÒn B¾c vµ Trade MKT cña V¨n phßng chÝnh t¹i TPHCM.
 • Lµm viÖc víi tÊt c¶ c¸c ASM vµ c¸c Gi¸m s¸t m¹i vô ®Ó cïng nhau thùc hiÖn thµnh c«ng chØ tiªu vÒ chÊt l­îng, sè l­îng cña ch­¬ng tr×nh Star Club.
 • ChÞu tr¸ch nhiÖm t¨ng vÒ chÊt l­îng, sè l­îng cña Star Club qua ®ã chiÕm lÜnh thªm thÞ phÇn, n©ng cao doanh sè b¸n ra, chiÕm lÜnh ®­îc nhiÒu diÖn tÝch tr­ng bÇy trªn thÞ tr­êng.
 • B¶o ®¶m 8300 thµnh viªn c©u l¹c bé SAO cña MiÒn B¾c tr­ng bµy vµ lµm ®óng theo mäi qui ®Þnh tõ ®ã t¨ng s¶n l­îng b¸n ra, t¨ng ®é bao phñ, t¨ng thÞ phÇn.
 • X©y dùng kÕ ho¹ch tr­ng bµy  hµng quý nh»m tËn dông tèi ®a tÝnh chÊt thêi vô cña tõng chñng lo¹i s¶n phÈm tham gia tr­ng bµy.

 

N¬I lµm viÖc

 

      Hµ Néi, H¶i Phßng vµ tÊt c¶ c¸c tØnh,  thµnh MiÒn B¾c.

 

Thµnh tÝch lµm viÖc - Star Club Ambassador

 

 • §­a chi nh¸nh MiÒn B¾c trë thµnh sè 1 ViÖt Nam vÒ sè l­îng, chÊt l­îng cña ch­ong tr×nh c©u l¹c bé SAO tr­ng bµy.
 • Lµm cho tÊt c¶ thÊu hiÓu vµ coi c©u l¹c bé SAO tr­ng bµy lµ ch­¬ng tr×nh träng ®iÓm chiÕn l­îc l©u dµi cña Unilever
 • §ãng gãp s¸ng kiÕn ®Ó c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn  mét ®éi ngò nh©n viªn tr­ng bµy, gi¸m s¸t tr­ng bµy chuyªn nghiÖp ®Çy n¨ng ®éng vµ hiÖu qu¶ nh­ hiÖn nay.

 

 

Kinh nghiÖm - Star Club ambassador’s Experiences

 

 • HiÓu s©u s¾c ®­îc tÝnh hiÖu qu¶ cña viÖc tr­ng bµy, hiÓu ®­îc vÒ marketing vµ trade maketing.
 • Cã kinh nghiÖm ®­a ra c¸c vËt dông hç trî hiÖu qu¶ cho viÖc tr­ng bµy (POSM).
 • Cã kinh nghiÖm trong qu¶n  lý, ph©n bæ, ®iÒu chØnh vµ sö dông ng©n s¸ch hiÖu qu¶ vµ hîp lý.
 • Linh ho¹t ®èi víi c¸c ch­¬ng tr×nh khuyÕn m¹i, tr­ng bµy, hç trî b¸n hµng t¹o ra hiÒu qu¶ tèi ­u.
 • Kh¶ n¨ng phèi kÕt hîp víi c¸c c¸ nh©n, bé phËn kh¸c tèt ®Ó ®¹t vµ v­ît môc  tiªu ®Ò ra.
 • Kü n¨ng tr×nh bµy, th¶o luËn, th­¬ng thuyÕt hiÖu qu¶ víi ®ång nghiÖp vµ ®èi t¸c.

 

 

4. KiÕn Thøc, häc vÊn, c¸c kü n¨ng kh¸c :

 

 

 

 • T«t nghiÖp Häc ViÖn Ng©n Hµng Hµ Néi n¨m 1995.
 • Chøng chØ ngo¹i ng÷ tr×nh ®é C cña ViÖn §¹i Häc Më Hµ Néi.
 • Tham gia c¸c kho¸ ®µo t¹o sau cña Unilever:

 

 1. Effective Managerial Skills - Kü n¨ng qu¶n lý hiÖu qu¶
 2. Team Development - Kü n¨ng tæ chøc, lµm viÖc vµ ph¸t triÓn theo nhãm
 3. Professional Presentation Skills - Kü n¨ng tr×nh bµy chuyªn nghiÖp
 4. Problem Solving and Decision Making - Kü n¨ng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò vµ ra quyÕt ®Þnh.
 5. Creative Trainer Techniques – Kü thuËt s¸ng t¹o cña ng­êi ®µo t¹o.
 6. Train The Trainer Workshop (I + II) – §µo t¹o ®Ó trë thµnh ng­êi ®µo t¹
 7. Coaching Skills – Kü n¨ng h­íng dÉn, ®µo t¹o.
 8. Basic Selling Skills – Kü n¨ng b¸n hµng c¬ b¶n
 9. Basic Merchandising Procedure – Qui tr×nh tr­ng bµy c¬ b¶n
 10. Leadership forum – DiÔn ®µn vÒ kü n¨ng  l·nh ®¹o
 11. Finance for Non-Financial workshop – HiÓu biÕt vÒ nghiÖp vô tµi chÝnh trong c«ng ty Unilever.

 

 

 

§         M¸y tÝnh : Giái vÒ Word, Excel vµ Power Point ®Ó tr×nh bµy hiÖu qu¶.

§         C¸c kü n¨ng vÒ tiÕng Anh :  Tr×nh ®é C 

 

 

 

5.  Gi¸ trÞ b¶n th©n, phong c¸ch l·nh ®¹o vµ lµm viÖc, së thÝch   c¸ nh©n :

 

Gi¸ tri b¶n th©n

 Trung thùc, th¼ng th¾n, biÕt nh×n ra tr«ng réng, hoµ ®ång vµ ®oµn kÕt.

 

Phong c¸ch l·nh ®¹o

     Phong c¸ch  L·nh ®¹o vµ lµm viÖc m¹nh mÏ.

 

Phng c¸ch lµm viÖc

RÊt cô thÓ, chi tiÕt, c¬ b¶n, cam kÕt vµ cã ®Þnh h­íng, môc tiªu râ rµng.

Së thÝch c¸ nh©n

Kh¸m ph¸, ®äc s¸ch, ham häc hái, thÝch ©m nh¹c vµ ®iÖn ¶nh ViÖt Nam.

 

 

 

 Tải về: CurriculumVitaeVNese-PhanManhHoa.doc

 ------------------------------------------------------------

CV sample Vietnamese 01 

CV sample Vietnamese 02

 mausyll.doc

Comments