Quy trình nhập tờ khai

4.1. Đăng nhập hệ thống.


 
Khi bắt đầu chạy chương trình bạn phải thực hiện chức năng đăng nhập(LOGIN). Bạn hãy nhập thông số truy cập đầy đủ:
    +Tên truy cập: sa
    +Mã truy cập: mật khẩu của bạn để truy cập chương trình.
    +Tên CSDL: ECUSKD
    +Tên máy chủ: Tên của máy chủ chứa cơ sở dữ liệu MS SQL Server thông thường là tên máy tính chạy chương trình.
    + ĐV Hải quan: tên đơn vị Hải quan tiếp nhận tờ khai.
Khi đã nhập đầy đủ các thông tin bạn chọn nút “Đăng nhập”. Nếu không đăng nhập được bạn hãy kiểm tra lại tất cả thông số đã nhập và đăng nhập lại.
Nếu lần đầu tiên bạn chạy chương trình, chương trình sẽ hỏi bạn chọn đơn vị Hải quan, tùy theo tờ khai của bạn khai báo đến chi cục Hải quan nào bạn chọn đơn vị hải quan đó:

4.2. Nhập tờ khai nhập khẩu mới:
 

Để nhập tờ khai nhập khẩu mới bạn thực hiện theo các bước sau đây:

-    Bước1: Vào menu của chương trình và chọn chức năng: “Tờ khai/Đăng ký mới tờ khai nhập khẩu” như hình ảnh sau đây.

    

-    Khi đó màn hình xuất hiện chức năng nhập tờ khai nhập khẩu mới như sau:
 


Lưu ý: Khi nhập thông tin trong chương trình, nếu trường nào có danh mục sổ xuống thì bạn phải chọn trong danh mục thay vì bạn phải gõ vào (hoặc bạn có thể nhập ô mã ở phía trên mỗi danh mục sổ xuống để tăng nhanh thao tác nhập)

-    Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin trên màn hình, nhập tờ khai giống như trên tờ khai giấy sau đó chọn nút “Ghi”. Lưu ý những trường nào có màu xám như “số TK”, “ngày ĐK”.. chúng ta không nhập mà những trường này Hải quan sẽ trả về khi đăng ký tờ khai thành công và chúng ta đã đến hải quan làm thủ tục cho tờ khai.

- Lưu ý: Mục (2) người xuất nhập khẩu bạn có thể chọn từ danh mục các đối tác của doanh nghiệp, để không phải đánh lại tên người xuất khẩu:
Chọn nút “…” khi đó danh mục đối tác của doanh nghiệp hiện ra, tại đây bạn có thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa danh mục đối tác.
 
Chọn con trỏ đến đối tác cần chọn sau đó nhấn nút “Chọn”.

-    Bước 3: Nhập danh sách mặt hàng xuất khẩu: chọn TAB “danh sách hàng tờ khai”:

 
- Trường "Mã hàng" bạn có thể nhập hoặc để trống, nếu bạn nhập trường này khi nhập xong mã hàng chương trình sẽ tự động đọc tên hàng trong danh mục chuẩn(Danh mục hàng nhập khẩu, Danh mục hàng xuất khẩu) tương ứng với mã hàng bạn nhập để nhập vào dòng hàng đó. Trường hợp mã hàng bạn nhập không có trong danh mục chuẩn chương trình sẽ để trống.
-    Copy một dòng hàng. Để copy một dòng hàng tương tự như dòng hàng nào bạn chọn dòng hàng đó sau đó nhấn phím F5
-    Để đặt thông tin ngầm định cho dòng hàng khi tạo mới dòng hàng bạn nhấn phím F4
 
Nhập tên hàng ngầm định sau đó chọn nút “Đặt”, muốn bỏ đặt tên hàng ngầm định bạn xóa trắng sau đó chọn nút “Đặt”
-    Điền đầy đủ các thông tin về mặt hàng mà bạn muốn nhập khẩu, tên hàng khai báo cần điền đầy đủ, rõ ràng thể hiện những đặc trưng cơ bản nhất của hàng hóa, đảm bảo tên hàng đã khai báo có đủ điều kiện để phân loại vào mã số thuế của ô mã HS. Khi nhập đầy đủ các thông tin chọn nút “Ghi”.

-    Lưu ý: Nếu đơn giá của dòng hàng chưa bao gồm phí vận chuyển, phí bảo hiểm mà bạn chỉ biết tổng trị giá lệ phí của tờ khai bạn muốn phân bổ lệ phí:  “phí vận chuyển, phí bảo hiểm” vào dòng hàng. Hãy nhập phí vận chuyển và phí bảo hiểm, sau đó đánh dấu chọn “Tự động phân bổ”, khi đó chương trình sẽ phân bổ các lệ phí trên vào trị giá tính thuế cho từng dòng hàng theo tỉ lệ của trị giá nguyên tệ của từng dòng hàng trong tổng lệ phí( khi đó đơn giá nguyên tệ không thay đổi, trị giá tính thuế VNĐ thay đổi và bằng: trị giá VNĐ + giá trị phân bổ VNĐ). Trong trường hợp dòng hàng áp dụng tờ khai trị giá, chương trình sẽ không phân bổ lệ phí cho dòng hàng đó.

-    Nếu bạn muốn xóa một tên hàng, hãy đánh dấu dòng chứa tên hàng đó sau đó nhấn phím “Delete” trên bàn phím hoặc nhấn phím F8.
-    Nếu muốn chọn danh sách hàng từ danh mục hàng nhập khẩu thường xuyên của doanh nghiệp, nhấn phím “F9” trên bàn phím để chọn danh mục hàng. Lưu ý: bạn phải đặt con trỏ vào danh sách hàng trước khi nhấn “F9”.
 

-    Chọn danh sách hàng nhập khẩu bằng nút “>”, “>>”, hoặc bỏ chọn bằng “<”, “<<” sau đó nhấn nút “Đồng ý”. Nếu bạn muốn tìm trong danh sách lựa chọn, nhấn phím “F5” trên bàn phím để chọn nhanh tên hàng.
 

-    Khi đã chọn xong danh sách hàng, bạn trở về màn hình nhập danh sách hàng và  chỉnh sửa lại danh sách hàng cho phù hợp rồi chọn nút “Ghi”.


-    Nếu muốn chọn danh sách hàng từ File EXCEL, bạn nhấn phím “F6” trên bàn phím để chọn danh mục hàng chứa trong File EXCEL đã nhập trước đó. 

+ Tên sheet: tên sheet của bạn trong file EXCEL chứa các dòng hàng (thông thường là sheet1).
+ Hàng đầu: hàng đầu tiên chứa dữ liệu về danh sách hàng trong file EXCEL
Bn tự định nghĩa các cột trong file EXCEL tương ứng với các cột nhập hàng.
Tiếp theo bạn chọn file EXCEL bằng cách chọn nút “Chọn file EXCEL” để chọn file EXCEL chứa hàng của bạn.
Lưu ý: Nếu trong file EXCEL của bạn dùng FONT chữ unicode thì bạn phải chọn đánh dấu “Unicode”.


Khi đã định nghĩa xong các tham số, bạn chọn nút “Ghi”. Khi đó chương trình sẽ đọc toàn bộ danh sách hàng trong file EXCEL của bạn để nhập vào danh sách hàng tờ khai. Tiếp theo bạn hãy kiểm tra lại danh sách hàng trên tờ khai để đảm bảo việc nhập danh sách hàng từ File EXCEL đúng ý của bạn.
Bạn có thể tham khảo mẫu file EXCEL trong thư mục cài đặt:
C:\Program files\TSD\ECUSKD\Template\ImportHangNhapFromEXCEL.xls


-Hỗ trợ nhập danh sách hàng với loại hàng(tên chung).

Tại màn hình danh sách hàng tờ khai của tờ khai nhập bạn nhấn nút "F7" khi đó màn hình hỗ trợ nhập danh sách hàng với tên chung của tên hàng. Trước hết bạn nhập các tên loại hàng sau đó chọn nút ghi để ghi danh sách loại hàng, sau đó nhập danh sách hàng tương ứng với tên loại hàng (giống như nhập danh sách hàng của màn hình hàng tờ khai). Khi nhập xong danh sách hàng chọn nút ghi. Lưu ý đây là màn hình hỗ trợ nhập danh sách hàng, khi nhập xong danh sách hàng chương trình sẽ tự động cộng tên loại hàng với tên hàng thành tên hàng trong danh sách hàng trong màn hình nhập hàng tờ khai vì vậy khi nhập xong bạn hãy kiểm tra lại tên hàng trong màn hình nhập danh sách hàng tờ khai
 
Kết quả: màn hình danh sách hàng tờ khai
 
 
Bước 4: Nhập các chứng từ kèm theo: tờ khai trị giá:
    Chọn TAB “Chứng từ kèm theo”: Tab này có hình ảnh như sau:
 


-    Bước 5: Nhập tờ khai trị giá phương pháp 1 (nếu tờ khai của bạn áp dụng tờ khai trị giá phương pháp 1). Chọn nút “Tờ khai trị giá PP1”:
 
-    Màn hình hiện ra danh sách các mặt hàng áp dụng tờ khai trị giá PP1. Để thêm mới bạn chọn nút “Thêm mới”, để sửa bạn chọn nút “Chi tiết”.
 

-    Điền đầy đủ các thông tin trên màn hình nhập tờ khai trị giá sau đó chọn nút “Ghi”. Tiếp theo bạn chọn nút “Chọn hàng”:
 
Chọn tên hàng bằng cách đưa con trỏ đến tên hàng sau đó chọn nút “Chọn”:
 

-    Nhập các thông tin cho tên hàng này giống như thông tin trên giấy. Khi nhập đầy đủ các thông tin chọn nút “Ghi”.

-    Chọn nhiều dòng hàng: Để chọn nhiều dòng hàng bạn chọn nút “Chọn nhiều hàng”, khi đó bạn có thể chọn nhiều dòng hàng cùng một lúc.

 
Chọn các dòng hàng sau đó chọn nút “Ghi”. Quay về màn hình nhập tờ khai trị giá:
 

+Thiết lập tự động: Trong trường hợp bạn nhập hàng với phương thức thanh toán FOB, khi đó bạn có thể thiết lập tự động tờ khai trị giá. Chương trình sẽ tự động phân bổ phí VC, phí BH vào từng dòng hàng trong tờ khai trị giá theo tỷ lệ trị giá.

 

Khi chọn xong các dòng hàng bạn chọn nút “Ghi”.
Trường hợp tổng trị giá của dòng hàng trong tờ khai trị giá khác với đơn giá nguyên tệ  trên tờ khai, chương trình sẽ hỏi bạn có muốn sửa đổi đơn giá nguyên tệ trên tờ khai bằng với tổng đơn giá nguyên tệ trong tờ khai trị giá không.
 
Nếu bạn trả lời “Yes” chương trình sẽ cập nhật đơn giá nguyên tệ trên tờ khai bằng với tổng trị giá của dòng hàng trong tờ khai trị giá, trái lại chương trình sẽ giữ nguyên đơn giá nguyên tệ trên tờ khai.
Bạn hãy chọn từng dòng hàng bằng cách để con trỏ đến dòng hàng đó và chọn nút “Chi tiết”, sau đó sẽ nhập chi tiết cho dòng hàng đó.
Bước 6: Nhập tờ khai trị giá phương pháp 2 (nếu tờ khai của bạn áp dụng tờ khai trị giá phương pháp 2). Chọn nút “Tờ khai trị giá PP2”
 

-    Màn hình xuất hiện danh sách tên hàng áp dụng phương pháp 2. Để tạo mới bạn chọn nút “Thêm mới”. Màn hình xuất hiện danh sách tên hàng để bạn chọn:
 
- Chọn tên hàng mà bạn muốn áp dụng PP2.
 
Bước 7: Nhập tờ khai trị giá phương pháp 3 (nếu tờ khai của bạn áp dụng tờ khai trị giá phương pháp 3). Chọn nút “Tờ khai trị giá PP3”
 

-    Màn hình xuất hiện danh sách tên hàng áp dụng phương pháp 3. Để tạo mới bạn chọn nút “Thêm mới”. Màn hình xuất hiện danh sách tên hàng để bạn chọn:
 

- Chọn tên hàng mà bạn muốn áp dụng PP3.
 -    Điền đầy đủ các thông tin trên sau đó chọn nút “Ghi”.
Bước 8: Nhập chứng tờ gốc (nếu bạn muốn gửi kèm chứng từ gốc)
Chương trình cho phép bạn gửi tờ khai kèm theo chứng từ gốc, các chứng từ gốc như giấy phép, CO, hóa đơn… bạn SCAN vào máy tính dưới dạng file ảnh hoặc lập thành file MS WORD, EXCEL, PDF sau đó nhập vào chương trình bằng cách chọn TAB “chứng từ kem theo” sau đó chọn nút “Chứng từ gốc” để nhập các file chứng từ gốc.
Lưu ý: Khi bạn SCAN các chứng từ gốc bạn phải chọn chế độ nén dưới một số định dạng có dung lượng nhỏ như JPG, GIF, PNG...
Tổng dung lượng các chứng từ kèm theo nên nhỏ hơn 1MB.

 

Tại màn hình nhập chứng từ gốc để thêm mới một chứng từ bạn chọn nút “Thêm” sau đó chọn đến file chứng từ gốc

 
Tiếp theo chọn “Open” để quyết định chọn file chứng từ gốc, bạn có thể nhập nhiều chứng từ gốc cho một tờ khai. Khi nhập xong nhấn nút ghi, để xóa một chứng từ gốc bạn chọn đến chứng từ gốc đó sau đó chọn nút “Xóa”, để sửa chứng từ gốc nào bạn để con trỏ vào chứng từ đó và nhấn nút “Sửa”.

-    Quay trở lại màn hình nhập tờ khai bạn chọn nút “Ghi” .Vậy là bạn đã thực hiện nhập xong tờ khai nhập khẩu.
Bước 9: IN tờ khai
Chọn nút “In TK” trên màn hình nhập tờ khai:
 
Bạn cho tờ khai theo chuẩn của Hải quan quy định để in. Nếu tờ khai của bạn có nhiều hơn 3 dòng hàng chương trình sẽ in ra các phụ lục tờ khai (ở các sheet tiếp theo ).
Lưu ý: Có thể do các máy in khác nhau nên khi in tờ khai có thể không chuẩn theo yêu cầu của bạn, bạn có thể chỉnh sửa file EXCEL in ra cho phù hợp và tiến hành in bình thường.
    -Nếu muốn chỉnh sửa file EXCEL mẫu để tất cả các lần sau in đều chính xác bạn sửa file mẫu tại thư mục
“C:\Program files\TSD\ECUSKD\Template\configTKKDNExcel.xls”
sau đó ghi lại. Chú ý thư mục “C:\Program files\TSD\ECUSKD\Template” chứa tất cả các file mẫu EXCEL của chương trình, bạn không nên chỉnh sửa cấu trúc của các file trong thư mục này bạn chỉ nên căn chỉnh cho phù hợp yêu cầu của bạn

-    Bước 10: Gửi tờ khai đến Hải quan: Để chuẩn bị gửi tờ khai đến Hải quan tử, máy tính của bạn phải được kết nối INTERNET. Nếu bạn dùng chế độ quay số thì hãy thực hiện quay số để kết nối INTERNET trước khi gửi tờ khai đến Hải quan. Nếu bạn dùng ADSL hay LEASED LINE thì đảm bảo trước lúc gửi tờ khai bạn đã kết nối với INTERNET.

-    Bạn chọn nút “Khai báo” chương trình sẽ gửi tờ khai của bạn đến Hải quan, nếu không có lỗi xảy ra chuơng trình sẽ trả về số tiếp nhận cho tờ khai của bạn

 

Sau đó bạn in số tiếp nhận và mang hồ sơ đến Hải quan làm thủ tục: chọn nút “in” trên màn hình nhập thông tin chung của tờ khai như sau:
 
Màn hình in số tiếp nhận như sau:
 


Bước 11. Lấy phản hồi từ Hải quan
-    Sau khi bạn bạn đến hải quan làm thủ tục cho tờ khai và tờ khai đã được cấp số bạn chọn tờ khai đó ra và chọn nút  “Lấy phản hồi từ HQ” để nhận thông tin trả về từ phía Hải quan: số tờ khai, Ngày đăng ký

 

4.3. Sửa tờ khai khi đã khai báo.


Sau khi gửi tờ khai đến Hải quan nếu bạn muốn sửa tờ khai bạn làm như sau: Tìm đến tờ khai đó và chọn nút “Hủy KB” chương trình sẽ kết nối đến Hải quan và hủy tờ khai bạn đã khai báo.
 
 

 
Tiếp theo bạn sửa tờ khai cho phù hợp và tiến hành khai báo đến Hải quan như bình thương.
Lưu ý: nếu bạn đã làm thủ tục với hải quan cho tờ khai này và tờ khai đã được cấp số bạn không thể hủy khai báo cho tờ khai này, nếu muốn hủy bạn phải thực hiện thao tác bằng thủ tục của hải quan nằm ngoài chương trình này.

4.4. Hủy tờ khai khi đã khai báo.


Sau khi gửi tờ khai đến Hải quan nếu bạn muốn hủy tờ khai bạn làm như sau: Tìm đến tờ khai đó và chọn nút “Hủy KB” chương trình sẽ kết nối đến Hải quan và hủy tờ khai bạn đã khai báo

 

Lưu ý: nếu bạn đã làm thủ tục với hải quan cho tờ khai này và tờ khai đã được cấp số bạn không thể hủy khai báo cho tờ khai này, nếu muốn hủy bạn phải thực hiện thao tác bằng thủ tục của hải quan nằm ngoài chương trình này.

4.5. Nhập tờ khai xuất khẩu mới:


  Để nhập tờ khai nhập khẩu mới bạn thực hiện theo các bước sau đây:
-    Bước1: Vào menu của chương trình và chọn chức năng: “Tờ khai xuất nhập khẩu/Đăng ký mới tờ khai xuất khẩu” như hình ảnh sau đây:


 

-    Khi đó màn hình xuất hiện chức năng nhập tờ khai xuất khẩu mới như sau:

 
Lưu ý: Các ô có màu xám bạn không phải nhập mà những ô dữ liệu này Hải quan trả về hoặc chương trình thiết lập sẵn.

-Khi nhập thông tin trong chương trình nếu trường nào có danh mục xổ xuống thì bạn chọn trong danh mục thay vì bạn phải gõ vào.
 
 

-    Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin trên màn hình nhập tờ khai giống như trên tờ khai bằng giấy, sau đó chọn nút “Ghi”. Lưu ý những trường nào có màu xám như “Số TK”, “Ngày ĐK”.. chúng ta không nhập mà những trường này Hải quan sẽ trả về khi đăng ký tờ khai thành công và chúng ta đến Hải quan làm thủ tục cho tờ khai.

o    Lưu ý: Mục (2) Người nhập khẩu bạn có thể chọn từ danh mục các đối tác của doanh nghiệp, để không phải đánh lại tên người nhập khẩu:
Chọn nút “…” khi đó danh mục đối tác của doanh nghiệp hiện ra, tại đây bạn có thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa danh mục đối tác.
 
Đưa con trỏ đến đối tác cần chọn sau đó nhấn nút “Chọn”.

-    Bước 3: Nhập danh sách mặt hàng xuất khẩu: chọn TAB “Danh sách hàng tờ khai”:


 

-    Cột "Mã hàng" bạn có thể nhập hoặc để trống, nếu bạn nhập trường này khi nhập xong mã hàng chương trình sẽ tự động đọc tên hàng trong danh mục chuẩn(Danh mục hàng nhập khẩu, Danh mục hàng xuất khẩu) tương ứng với mã hàng bạn nhập để nhập vào dòng hàng đó. Trường hợp mã hàng bạn nhập không có trong danh mục chuẩn chương trình sẽ để trống.

-    Copy một dòng hàng: Để copy một dòng hàng tương tự như dòng hàng nào bạn chọn dòng hàng đó sau đó nhấn phím F5
-    Để đặt thông tin ngầm định cho dòng hàng khi tạo mới dòng hàng bạn nhấn phím F4
 
Nhập tên hàng ngầm định sau đó chọn nút “Đặt”, muốn bỏ đặt tên hàng ngầm định bạn xóa trắng sau đó chọn nút “Đặt”

-    Điền đầy đủ các thông tin về mặt hàng mà bạn muốn xuất khẩu, tên hàng khai báo cần ghi đầy đủ, rõ ràng thể hiện những đặc trưng cơ bản nhất của hàng hóa, đảm bảo tên hàng đã khai báo có đủ điều kiện để phân loại vào mã số thuế của ô mã HS. Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, chọn nút “Ghi”.

Lưu ý:

-    Nếu bạn muốn xóa một tên hàng hãy đánh dấu dòng chứa tên hàng đó, sau đó nhấn phím “Delete” hoặc F8 trên bàn phím.
-    Nếu muốn chọn danh sách hàng từ danh mục hàng xuất khẩu thường xuyên của doanh nghiệp, nhấn phím “F9” trên bàn phím để chọn danh mục hàng. Lưu ý: bạn phải đặt con trỏ vào danh sách hàng trước khi nhấn “F9”.
 

-    Chọn danh sách hàng xuất khẩu bằng nút “>”, “>>”, hoặc bỏ chọn bằng “<”, “<<” sau đó nhấn nút “Đồng ý”. Nếu bạn muốn tìm trong danh sách lựa chọn nhấn phím “F5” trên bàn phím để chọn nhanh tên hàng
 

-    Khi đã chọn xong danh sách hàng bạn trở về màn hình nhập danh sách hàng, chỉnh sửa lại danh sách hàng cho phù hợp rồi chọn nút “Ghi”


-    Nếu muốn chọn danh sách hàng từ File EXCEL bạn nhấn phím “F6” trên bàn phím để chọn danh mục hàng chứa trong File EXCEL đã nhập trước đó. 

    Tên sheet: tên sheet của bạn trong file EXCEL chứa các dòng hàng thông thường là (sheet1)
Bạn tự định nghĩa các cột trong file EXCEL tương ứng với các cột nhập hàng.
Tiếp theo bạn chọn file EXCEL bằng cách chọn nút “Chọn file EXCEL” để chọn file EXCEL chứa hàng của bạn.
Lưu ý: Nếu trong file EXCEL của bạn dùng FONT chữ unicode thì bạn phải chọn đánh dấu “Unicode”
Khi đã định nghĩa xong các tham số bạn chọn nút “Ghi” khi đó chương trình sẽ đọc toàn bộ danh sách hàng trong file EXCEL của bạn để nhập vào danh sách hàng tờ khai. Tiếp theo bạn hãy kiểm tra lại danh sách hàng trên tờ khai để đảm bảo việc nhập danh sách hàng từ File EXCEL đúng ý của bạn.
Bạn có thể tham khảo mẫu file EXCEL trong thư mục cài đặt:
C:\Program Files\TSD\ECUSKD\Template\ImportHangNhapFromEXCEL.xls
Bước 4: Nhập chứng tờ gốc (nếu bạn muốn gửi kèm chứng từ gốc)
Chương trình cho phép bạn gửi tờ khai kèm theo chứng từ gốc, các chứng từ gốc như giấy phép, CO, hóa đơn… bạn SCAN vào máy tính dưới dạng file ảnh hoặc lập thành file MS WORD, EXCEL, PDF sau đó nhập vào chương trình bằng cách chọn TAB “chứng từ kem theo” sau đó chọn nút “Chứng từ gốc” để nhập các file chứng từ gốc.
Lưu ý: Khi bạn SCAN các chứng từ gốc bạn phải chọn chế độ nén dưới một số định dạng có dung lượng nhỏ như JPG, GIF, PNG...
Tổng dung lượng các chứng từ kèm theo nên nhỏ hơn 1MB.

 

Tại màn hình nhập chứng từ gốc để thêm mới một chứng từ bạn chọn nút “Thêm” sau đó chọn đến file chứng từ gốc

 
Tiếp theo chọn “Open” để quyết định chọn file chứng từ gốc, bạn có thể nhập nhiều chứng từ gốc cho một tờ khai. Khi nhập xong nhấn nút ghi, để xóa một chứng từ gốc bạn chọn đến chứng từ gốc đó sau đó chọn nút “Xóa”, để sửa chứng từ gốc nào bạn để con trỏ vào chứng từ đó và nhấn nút “Sửa”.
Bước 5: IN tờ khai
Chọn nút “In TK” trên màn hình nhập tờ khai:
 
Bạn cho tờ khai theo chuẩn của Hải quan quy định để in. Nếu tờ khai của bạn có nhiều hơn 3 dòng hàng chương trình sẽ in ra các phụ lục tờ khai (ở các sheet tiếp theo ).
Lưu ý: Có thể do các máy in khác nhau nhau nên khi in tờ khai có thể không chuẩn theo yêu cầu của bạn, bạn có thể chỉnh sửa file EXCEL in ra cho phù hợp và tiến hành in.
    -Nếu muốn chỉnh sửa file EXCEL mẫu để tất cả các lần sau in đều chính xác bạn sửa file mẫu tại thư mục
“C:\Program files\TSD\ECUSKD\Template\configTKKDNExcel.xls”
sau đó ghi lại. Chú ý thư mục “C:\Program files\TSD\ECUSKD\Template” chứa tất cả các file mẫu EXCEL của chương trình, bạn không nên chỉnh sửa cấu trúc của các file trong thu mục này bạn chỉ nên căn chỉnh cho phù hợp

Bước 6: Gửi tờ khai đến Hải quan: Để chuẩn bị gửi tờ khai đến Hải quan n tử, máy tính của bạn phải được kết nối INTERNET. Nếu bạn dùng chế độ quay số thì hãy thực hiện quay số để kết nối INTERNET trước khi gửi tờ khai đến Hải quan. Nếu bạn dùng ADSL hay LEASED LINE thì đảm bảo trước lúc gửi tờ khai bạn đã kết nối với INTERNET.

-    Bạn chọn nút “Khai báo” chương trình sẽ gửi tờ khai của bạn đến Hải quan, nếu không có lỗi xảy ra chương trình sẽ trả về số tiếp nhận cho tờ khai của bạn

 

Sau đó bạn in số tiếp nhận và mạng hồ sơ đến Hải quan làm thủ tục: chọn nút “in” trên màn hình nhập thông tin chung của tờ khai như sau:
 
Màn hình in số tiếp nhận như sau:
 


Bước 7. Lấy phản hồi từ Hải quan
-    Sau khi bạn bạn đến hải quan làm thủ tục cho tờ khai và tờ khai đã được cấp số bạn chọn tờ khai đó ra và chọn nút  “Lấy phản hồi từ HQ” để nhận thông tin trả về từ phía Hải quan: số tờ khai, Ngày đăng ký

-----------------------------------------------------------------

1. Giới thiệu:
2. Yêu cầu để tham gia hệ thống khai báo dữ liệu Hải quan điện tử:
3. Đăng ký sử dụng chương trình  
4. Quy trình nhập tờ khai.   
5. Quản lý tờ khai  
6. Quản lý hệ thống: 
7. Danh mục dữ liệu chuẩn:  
8. Danh mục  
9. Báo cáo  
10. Một số lỗi thường gặp  
11. Một số câu hỏi thường gặp
Comments