Các phương thức thuê tầu chuyên chở hàng hoá

Các phương thức thuê tầu chuyên chở hàng hoá.

   I. Phương thức thuê tàu chợ
         1. Khái niệm và đặc điểm của tầu chợ
         2. Phương thức thuê tầu chợ
         3. Vận đơn đường biển (Ocean Bill of Lading - B/L)
   II. Phương thức thuê tầu chuyến
         1. Khái niệm và đặc điểm của tầu chuyến
         2. Phương thức thuê tầu chuyến
         3. Hợp đồng thuê tầu chuyến 

Trong hàng hải quốc tế có hai hình thức thuê tầu phổ biến.

+ Phương thức thuê tầu chợ (liner charter)

+ Phương thức thuê tầu chuyến (voyage charter). 

********************************************************************************************************************** 

  1. Khái quát chung về vận tải đường biển    
  2. Các phương thức thuê tầu chuyên chở hàng hoá.    
  3. Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển    
  4. Các loại chứng từ có liên quan đến giao nhận, vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển 

 B.W

michaelhoan
Comments