Nội dung để tờ Séc có hiệu lực

Tờ séc muốn có hiệu lực phải có những nội dung sau đây:

1. Tiêu đề SEC. Nếu không có tiêu đề, ngân hàng sẽ từ chối thực hiện lệnh của người phát hành séc.

2. Ngày, tháng, năm và địa điểm phát hành séc.

3. Ngân hàng trả tiền.

4. Tài khoản của người trả tiền.

5. Số tiền. Ghi rõ ràng, đơn giản số tiền của séc bằng số và bằng chữ (phải thống nhất với nhau). Nếu có sự không thống nhất giữa hai cách ghi đó thì căn cứ vào số tiền ghi bằng chữ.

6. Tên và địa chỉ người trả tiền.

7. Tên và chữ ký của người hưởng lợi và tài khoản (nếu có).

8. Chữ ký của người phát hành séc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TỔNG QUAN VỀ SÉC

1 - Khái niệm

Séc là một tờ mệnh lệnh vô điều kiện của người chủ tài khoản, ra lệnh cho ngân hàng trích từ tài khoản của mình để trả cho người có tên trong séc, hoặc trả theo lệnh của người ấy hoặc trả cho người cầm séc một số tiền nhất định, bằng tiền mặt hay bằng chuyển khoản.

Một lệnh trả tiền muốn được coi là séc thì trước tiên phải có tiêu đề SEC ghi trên tờ lệnh đó. Vì séc là lệnh nên khi ngân hàng nhận được séc phải chấp hành lệnh này vô điều kiện, trừ trường hợp tài khoản phát hành séc không có tiền hoặc tờ séc không đủ tính chất pháp lý. Số tiền ghi trên séc phải rõ ràng, phải vừa ghi bằng số và vừa ghi bằng chứ khớp đúng nhau, có ký hiệu tiền tệ. Trên séc phải ghi địa điểm và ngày tháng lập séc, tên địa chỉ của người yêu cầu trích tài khoản, tài khoản được trích trả, ngân hàng trả tiền, tên địa chỉ của người hưởng số tiền trên séc, chữ ký của người phát hành séc. Nếu là tổ chức thì phải có chữ ký của chủ tài khoản, kế toán trưởng và dấu của tổ chức đó.

Đặc điểm của séc là có tính chất thời hạn, tức là tờ séc chỉ có giá trị tiền tệ hoặc thanh toán nếu thời hạn hiệu lực của nó chưa hết đối với séc thương mại. Thời hạn hiệu lực của tờ séc được ghi rõ trên tờ séc. Thời hạn dó tuỳ thuộc vào phạm vi không gian mà séc lưu hành và luật pháp các nước quy định.

2 - Những người liên quan đến séc:

Người phát hành séc để trả nợ gọi là người phát hành séc.Ngân hàng thanh toán là người trả tiền. Người nhận tiền là người hưởng lợi tờ séc. Séc có thể chuyển nhượng cho nhiều người liên tiếp bằng thủ tục ký hậu trong thời hạn hiệu lực của séc.

3 - Các loại séc:

Có thể chia thành các loại sau: séc ghi tên, séc vô danh, séc theo lệnh.

Hoặc căn cứ vào góc độ khác có thể chia ra : séc gạch chéo, séc gạch chéo thường, séc gạch chéo đặc biệt, séc chuyển khoản, séc du lịch, séc xác nhận.
 

VÍ DỤ:

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP SÉC/ CHUYỂN KHOẢN
Ngày.......tháng.......năm .............
Kính gửi : Lãnh đạo Viện Vật lý và Điện tử
Tên tôi là :
Địa chỉ :
Đề nghị cắt séc/ chuyển khoản số tiền :
Viết bằng chữ :
Lý do:
Trả cho:
Số chứng minh thư
Tài khoản:
Ngân hàng:
Thời hạn thanh toán:
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người đề nghị 


đoạn dưới copy từ: http://www8.ttvnol.com/

 

-----------I love you -------------------------

Thanh toán bằng thư tín dụng
Nội dung thư tín dụng
Quy trình rút vốn theo thủ tục thanh toán trực tiếp (hay hình thức chuyển tiền)
Cách thức mở L/C tại Việt Nam
Kiểm tra L/C
Những rủi ro trong thanh toán L/C
Cách giải quyết sai sót trong thanh toán L/C
Kiểm tra chứng từ trước khi chấp thuận thanh toán
Phương thức thanh toán bằng chuyển tiền
Phương thức nhờ thu kèm chứng từ
Phương thức nhờ thu hối phiếu trơn
Điều kiện đảm bảo bằng ngoại hối
Điều kiện đảm bảo bằng vàng
Điều kiện đảm bảo bằng rổ tiền tệ
Nội dung để tờ Séc có hiệu lực
Hối phiếu
Kỳ phiếu 

-------------------------------------------------------------

Understanding and Using Letters of Credit, Part I

Understanding and Using Letters of Credit, Part II

Irrevocable LC

Irrevocable LC sample 2008

Usance LC

*******************************************************************************************

Thanh toán quốc tế              Letter of Credit                      UCP 600

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Any request, pls send msg to YM: michaelhoan
Comments