Trao Đổi và Thị Trường

Languages Study       Home       CNQTDN         Import and Export     Tips for Enterprise Management

Trao Đổi và Thị Trường

Tác giả: John Kane
Người dịch: Nguyễn Hương Lan

Trong chương này, chúng ta sẽ xem thị trường quyết định giá cả hàng hoá và số lượng hàng hoá được mua và bán như thế nào. Một thị trường là một tập hợp những dàn xếp trao đổi một hàng hoá hoặc một dịch vụ

Trao đổi (barter) và Thị trường (Market)

Một hệ thống trao đổi là một hệ thống thị trường trong đó hàng hoá và dịch vụ được trực tiếp đổi lấy những hàng hoá hoặc dịch khác. Nếu bạn đồng ý sửa chiếc máy tính của người láng giềng đổi lại anh ta hoặc cô ta giúp bạn quét vôi ngôi nhà, bạn đã tham gia vào một giao dịch trao đổi hàng hoá. Trong khi một hệ thống trao đổi hàng hoá có thể hoạt động hiệu quả trong một nền kinh tế đơn giản trong đó một số lượng hàng hoá được sản xuất chỉ có giới hạn, nó không thể hoạt động tốt trong một nền kinh tế phức tạp sản xuất nhiều loại hàng hoà và dịch vụ. Vấn đề đầu tiên đi cùng với một hệ thống trao đổi hàng hoá là bất kỳ việc trao đổi nào cần có cầu trùng hợp hai lần (double coinciden of wants). Điều này có nghĩa là giao dịch chỉ có thể xảy ra nếu một người muốn những gì mà người khác sẵn sàng trao đổi hoặc sẵn sàng từ bỏ cái mà người khác muốn. Trong một nền kinh tế phát triển trong đó tồn tại một tập hợp đa dạng các loại hàng hoá và dịch vụ được sản xuất, việc tìm ra ai đó sẵn sàng trao đổi những gì bạn mong mốn có thể hoàn toàn khó khăn và tốn kém. Nếu bạn biết sửa ti vi và đang đói, bạn phải tìm ai đó bị hỏng ti vi sẵn sàng trao đổi lương thực để sửa ti vi. Do chi phí dàn xếp một giao dịch như vậy rất tốn kém, các nhà kinh tế ghi nhận là các giao dịch trao đổi hàng hoá có chi phí giao dịch (transaction cost) tương đối cao. (TQ hiệu đính: hệ thống trao đổi là 1 hệ thống thị trường đơn giản).

Giá tương đối và giá thông thường

Chi phí cơ hội của việc cần một hàng hoá hoặc một dịch vụ trong một nền kinh tế trao đổi hàng hoá hay nền kinh tế tiền tệ có thể được tính bằng giá tương đối của hàng hoá. Giá tương đối của một hàng hoá là một cách tính một hàng hoá đắt tới mức nào trong giới hạn những đơn vị hàng hoá và dịch vụ khác. Trong hệ thống trao đổi hàng hoá, giá tương đối không gì khác ngoài tỷ lệ trao đổi giữa bất kỳ hai loại hàng hoá hoặc dịch vụ nào. Ví dụ, nếu một máy in laser được đổi lấy hai máy in mực kim, giá lương đối của máy in laser là hai máy in mực kim. Ngược lại, giá tương đối của một máy in mực kim là nửa máy in laser. Trong nền kinh tế tiền tệ, giá tương đối có thể dễ dàng được tính bằng việc sử dụng tỷ giá của các loại hàng hoá. Ví dụ, nếu một quả bóng có giá 20 đôla và máy nghe nhạc CD xách tay có giá 60 đôla, giá tương đối của máy nghe nhạc CD xách tay là 3 quả bóng. (Và giá tương đối của một quả bóng là 1/3 một máy nghe nhạc CD xách tay). Các nhà kinh tế cho rằng các cá nhân phản ứng lại với những thay đổi giá tương đối do những thay đổi này phản ánh chi phí cơ hội của việc cần một hàng hoá hoặc một dịch vụ

Trong một nền kinh tế thị trường, giá của một hàng hoá và dịch vụ được quyết định thông qua sự tương tác giữa cung và cầu. Để hiểu giá cả thị trường được quyết định ra sao, cần biết những yếu tố quyết định cung và những yếu tố quyết định cầu. Trước tiên hãy bắt đầu xem cầu về một hàng hoá.

Cầu

Cầu một hàng hoá hoặc một dịch vụ được định nghĩa là mối quan hệ tồn tại giữa giá của hàng hoá và số lượng hàng hoá cần trong một thời gian cho trước, các yếu tố khác không đổi. Một cách hình dung cầu là thông qua một bảng dự tính cầu như bảng liệt kê dưới đây:

Chú ý là cầu hàng hoá là toàn bộ mối quan hệ được tóm tắt trong bảng này. Mối quan hệ cầu này cũng có thể mô tả bằng một đường cầu (như minh hoạ dưới đây)


Cả bảng dự tính cầu và đường cầu cho biết, với một loại hàng hoá này, tồn tại một mối quan hệ nghịch đảo giữa giá và lượng cầu khi những nhân tố khác giữ nguyên. Mối quan hệ nghịch đảo giữa giá và lượng cầu phổ biến tới nỗi các nhà kinh tế gọi nó là luật cầu:

Một mối quan hệ nghịch đảo giữa giá của một hàng hoá và lượng cầu trong một thời gian cho trước, các yếu tố khác không đổi.

Như được lưu ý ở trên, cầu là toàn bộ mối quan hệ giữa giá hàng hoá và lượng cầu hàng hoá, như được trình bày trong bảng dự tính cầu hoặc một đường cầu. Một sự thay đổi giá của hàng hoá mang lại một sự thay đổi về lượng cầu, nhưng không thay đổi về cầu hàng hoá. Như biểu đồ dưới đây cho thấy, một sự tăng giá từ 2 đôla lên 3 đôla làm giảm lượng cầu hàng hoá từ 80 xuống 60 nhưng không giảm cầu.


Thay đổi về cầu (demand) với thay đổi về lượng cầu (quantity demanded)

Một sự thay đổi về cầu chỉ xảy ra khi mối quan hệ giữa giá và lượng cầu thay đổi. Vị trí của đường cầu thay đổi khi cầu thay đổi. Nếu đường cầu trở nên dốc hơn hoặc thẳng hơn hoặc dịch sang phải hoặc dịch sang trái, chúng ta có thể nói là cầu thay đổi. Biểu đồ dưới đây minh hoạ một sự dịch chuyển về cầu của một hàng hoá (từ D sang D'). Chú ý là một sự dịch chuyển sang phải vị trí của đường cầu cho biết một sự tăng cầu do cần một lượng cầu hàng hoá lớn hơn ở mỗi mức giá.

Cầu thị trường

Cầu thị trường gồm tổng lượng cầu của mỗi cá nhân trong thị trường.Theo khái niệm này, đường cầu thị trường được hình thành bởi việc tính tổng toàn bộ các đường cầu ngang của mỗi cá nhân người tiêu dùng. Biểu đồ dưới đây minh hoạ cho quá trình này. Biểu đồ này minh hoạ một trường hợp đơn giản trong đó chỉ có hai người tiêu dùng là A và B. Chú ý là tổng lượng cầu trên thị trường chỉ là tổng lượng cầu của mỗi các nhân. Trong biểu đồ này, A muốn mua 10 đơn vị hàng hoá này và B muốn mua 15 đơn vị khi giá là 3 đôla. Vì vậy, tại mức giá là 3 đôla, tổng lượng cầu trên thị trường là 25 (= 10 + 15) đơn vị hàng hoá.

Tất nhiên ví dụ này được đơn giản hoá nhiều do có nhiều người mua trong hầu hết các thị trường thế giới thực tế. Áp dụng cùng nguyên tắc cho thấy: đường cầu thị trường bắt nguồn từ tổng lượng cầu của mọi người tiêu dùng tại mỗi mức và tại mọi mức giá có thể.

Các yếu tố quyết định cầu

Hãy kiểm tra một số yếu tố có thể dự tính làm thay đổi cầu với hầu hết mọi hàng hoá và dịch vụ. Những nhân tố đó gồm:

* thị hiếu và sở thích,

* giá của hàng hoá liên quan,

* thu nhập,

* số người tiêu dùng, và

* dự tính giá và thu nhập trong tương lai.

Rõ ràng, bất kỳ sự thay đổi thị hiếu làm tăng sự coi trọng một hàng hoá nào cũng mang lại kết quả tăng cầu của hàng hoá đó (như minh hoạ dưới đây). Những người nhận thấy cầu tăng về ngắn hạn xảy ra với vòng tay, cây cà kheo, áo phông nhiều màu, búp bê, .. có thể hiểu tác động những thay đổi thị hiếu lên cầu. Những mốt nhất thời thường làm tăng cầu của một hàng hoá ít nhất cũng trong một thời gian ngắn.


Cầu sẽ luôn giảm nếu thị hiếu thay đổi theo cách một hàng hoá được tiêu dùng trở nên ít được mong muốn hơn. Khi mốt nhất thời bị phai mờ, cầu của những sản phẩm này giảm xuống (như minh hoạ dưới đây)

Những hàng hoá có liên quan tới việc tiêu dùng là:

* hàng hoá thay thế, hoặc

* hàng hoá bổ sung

Hai loại hàng hóa được gọi là hàng hoá thay thế (substitue goods) cho nhau nếu một sự tăng giá của hàng hoá này đem lại sự tăng cầu của hàng hoá kia. Hàng hoá thay thế là những hàng hoá thường được sử dụng để thế chỗ cho nhau. Ví dụ gà và thịt bò có thể là hàng hoá thay thế. Cà phê và trà cũng có vẻ là hàng hoá thay thế. Biểu đồ dưới đây minh hoạ tác động của một lượng tăng giá cà phê. Một mức giá cà phê cao hơn giảm lượng cầu cà phê nhưng lại làm tăng lượng cầu của trà. Lưu ý điều này liên quan tới một chuyển động dọc đường cầu cà phê do nó liên quan tới một sự thay đổi giá cà phê. (Nên nhớ: một sự thay đổi giá một hàng hoá, các yếu tố khác không đổi, đem lại một sự chuyển động dọc đường cầu; một sự thay đổi về cầu xảy ra khi một số yếu tố trừ giá hàng hoá thay đổi).

Các nhà kinh tế học nói hai hàng hoá là hàng hoá bổ sung (complimentary goods) nếu một lượng tăng giá của hàng hoá này làm giảm cầu của hàng hoá kia. Trong hầu hết mọi trường hợp, hàng hoá bổ sung là những hàng hoá được tiêu thụ cùng nhau. Ví dụ giống như những cặp hàng hoá bổ sung sau:

* xe đạp và phanh xe đạp

* máy quay phim và phim

* đĩa CD và máy nghe nhạc CD

* băng DVD và đầu DVD

Biểu đồ dưới đây minh hoạ tác động một sự tăng giá băng DVD. Lưu ý một sự tăng giá băng DVD sẽ làm giảm cả lượng cầu băng DVD và lượng cầu máy DVD.


Người ta dự tính cầu của hầu hết mọi hàng hoá sẽ tăng khi thu nhập của người tiêu dùng tăng (như minh hoạ dưới). Hãy nghĩ cầu của bạn về đĩa CD, bữa ăn trong nhà hàng, xem phim?vân vân. Có vẻ là bạn sẽ tăng tiêu dùng hầu hết mọi hàng hoá nếu thu nhập của bạn tăng. (Tất nhiên, có thể cầu một số hàng hoá - ví dụ thực phẩm sinh vật hoá, mì gói, và những hàng hoá rẻ tiền tương tự khác - có thể giảm khi thu nhập của bạn tăng. Chúng ta sẽ xem khả năng này một cách chi tiết hơn trong chương 6).

Do đường cầu của thị trường gồm tổng những đường cầu nằm ngang của tất cả người mua trên thị trường, số lượng người mua tăng cũng sẽ khiến cầu tăng (như được minh hoạ dưới đây). Khi dân số tăng, cầu về ô tô, ti vi, thực phẩm và hầu như toàn bộ hàng hoá khác dự tính sẽ tăng. Dân số giảm sẽ làm giảm cầu.

Dự tính giá cả và thu nhập trong tương lai cũng là những yếu tố quyết định quan trọng với cầu hiện tại về một hàng hoá. Trước tiên, hãy nói về những tác động xảy ra khi mức giá dự tính sẽ cao hơn trong tương lai. Giả sử bạn đang xem xét mua một chiếc ô tô mới hoặc một chiếc máy vi tính mới. Nếu bạn có những thông tin mới khiến bạn tin là giá của hàng hoá này trong tương lai tăng, bạn có thể sẽ mua nó hôm nay. Vì vậy, một mức giá dự tính tương lai cao hơn sẽ tăng cầu hiện tại. Theo cách tương tự, một mức giá dự tính giảm trong tương lai sẽ làm giảm cầu hiện tại (do bạn muốn hoãn việc mua hàng với dự tính chờ đợi một mức giá thấp hơn trong tương lai).

Nếu thu nhập dự tính trong tương lai tăng, cầu của nhiều hàng hoá hiện tại có vẻ sẽ tăng. Nói cách khác, nếu thu nhập dự tính trong tương lai giảm (có thể do những tin đồn ngừng sản xuất hoặc bắt đầu suy thoái) các cá nhân có thể giảm cầu hiện tại của họ với nhiều hàng hoá để họ có thể tiết kiệm nhiều hơn hiện nay do dự tính thu nhập trong tương lai giảm.

Tác động thế giới

Khi phải tính tới thị trường thế giới, cầu một sản phẩm bao gồm cầu trong nước và cầu nước ngoài. Một yếu tố quyết định quan trọng của cầu một hàng hoá nước ngoài là tỷ giá hối đoái. Tỷ giá hối đoái là tỷ lệ mà với mức tỷ giá đó đồng tiền của một quốc gia này được đổi thành đồng tiền của quốc gia khác. Ví dụ, giả sử một đồng đôla đổi lấy được 5 đồng phrăng Pháp. Trong trường hợp này, giá trị đồng đôla so với một đồng phrăng Pháp là 0,20 đôla. Lưu ý tỷ giá hối đoái giữa đồng đôla và đồng phrăng ngược với tỷ giá hối đoái giữa đồng phrăng và đồng đôla. Nếu giá trị của đồng đôla tăng so với một đồng tiền nước ngoài, giá trị của đồng tiền nước ngoài đó sẽ giảm tương đối so với đồng đôla. Đây hoàn toàn là một kết quả mang tính trực giác. Giá trị của đồng đôla tăng có nghĩa là đồng đôla có giá trị tương đối nhiều hơn so với đồng ngoại tệ. Trong trường hợp này, đồng ngoại tệ phải ít giá trị hơn đồng đôla.

Khi giá trị của đồng nội tệ tăng tương đối so với đồng ngoại tệ, hàng hoá và dịch vụ trong nước sẽ trở nên đắt hơn tại nước ngoài. Vì vậy, giá trị tỷ giá hối đoái của đồng đôla tăng làm giảm cầu hàng hoá và dịch vụ của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cầu về hàng hoá và dịch vụ của Hoa Kỳ sẽ tăng nếu tỷ giá hối đoái của đồng đôla giảm

Cung

Cung là mối quan hệ giữa giá một hàng hoá và lượng cung trong một giai đoạn thời gian cho trước, các yếu tố khác không đổi. Mối quan hệ cung này có thể được trình bày bằng một đường cung:

Do có "luật cầu" thì cũng có "luật cung". Luật cung cho biết:

Một mối quan hệ trực tiếp giữa giá một hàng hoá và lượng cung hàng hoá trong một giai đoạn cho trước, các yếu tố khác không đổi.

Để hiểu luật cung, nên nhớ quy luật chi phí gia tăng. Do chi phí cơ hội cận biên của việc cung cấp một hàng hoá tăng khi nhiều hàng hoá được sản xuât thêm, một mức giá cao hơn thúc đẩy người bán bán nhiều hàng hoá hoặc dịch vụ hơn nữa.

Luật cung cho thấy các đường cung sẽ là là đường xiên đi lên trên (như trong biểu đồ dưới đây)

Thay đổi về lượng cung (supply demanded) và thay đổi về cung (supply)

Như trong trường hợp cầu, cần phân biệt giữa thay đổi về cung và thay đổi về lượng cung. Một sự thay đổi giá một hàng hoá dẫn tới một sự thay đổi lượng hàng hoá được cung cấp. Một sự thay đổi về giá làm thay đổi lượng cung, như được lưu ý trong biểu đồ dưới đây.

Một sự thay đổi cung xảy ra khi đường cung dịch chuyển, như trong biểu đồ dưới đây. Lưu ý một sự dịch chuyển sang phải của đường cung cho biết cung tăng do lượng cung tại mỗi mức giá tăng khi đường cung dịch sang phải. Khi cung giảm, đường cung dịch sang trái.

Cung thị trường.

Đường cung thị trường là tổng các đường cung nằm ngang của mỗi cá nhân. Nguồn gốc của vấn đề này giống như đã minh hoạ giải thích về những đường cầu ở trên.

Các yếu tố quyết định cung

Các yếu tố có thể khiến cung dịch chuyển gồm:

* giá của tài nguyên

* công nghệ và năng suất

* dự tính của người sản xuất

* số lượng người sản xuất và

* giá của hàng hoá và dịch vụ liên quan

Giá của các nguồn tài nguyên tăng làm giảm lợi nhuận của việc sản xuất hàng hoá hoặc dịch vụ. Điều này làm giảm lượng hàng hoá mà các nhà cung cấp sẵn sàng cung ứng tại mỗi mức giá. Vì vậy, một mức giá tăng của lao động, nguyên liệu thô, dụng cụ hoặc nguồn tài nguyên khác sẽ dẫn tới dự tính cung dịch sang trái (như được minh hoạ dưới đây).

Những cải tiến và thay đổi kỹ thuật làm tăng năng suất lao động mang lại một mức chi phí sản xuất thấp hơn và mức lợi nhuận cao hơn. Cung tăng phản ứng với việc tăng lợi nhuận sản xuất (như minh hoạ dưới đây)


Giống như trong trường hợp cầu, dự tính có thể đóng vai trò quan trọng trong những yếu tố quyết định cung. Ví dụ, nếu giá dự tính tương lai của dầu lửa tăng, những người cung cấp có thể quyết định cung cấp ít hơn để họ có thể trữ dầu lửa bán vào hôm sau. Ngược lại, nếu giá dự tính tương lai của một hàng hoá giảm, mức cung hiện tại sẽ tăng để người bán có thể bán nhiều hơn vào ngày hôm nay trước khi giá giảm.

Số lượng người sản xuất tăng dẫn tới tăng (dịch sang phải) đường cung thị trường (như minh hoạ dưới đây)

Do các doanh nghiệp nói chung sản xuất (hoặc ít nhất có thể sản xuất) không chỉ một loại hàng hoá, họ phải quyết định sự cân bằng tối ưu giữa tất cả những hàng hoá và dịch vụ mà họ sản xuất. Quyết định cung một loại hàng hoá cụ thể bị tác động của không chỉ giá của hàng hoá mà còn do giá của những hàng hoá và dịch vụ khác mà doanh nghiệp có thể sản xuất. Ví dụ, giá ngô tăng là giảm cung của sản phẩm khác (lúa mì). Cũng có thể là, dù ít phổ biến hơn, giá của một hàng hoá tăng có thể tăng cung của một hàng hoá khác. Để xem xét về vấn đề này, hãy xem sản xuất của cả thịt bò và da thuộc. Thịt bò tăng giá khiến các chủ trang trại nuôi nhiều bò hơn. Do thị bò và da thuộc là sản phẩm từ con bò, tăng giá thịt bò sẽ dự tính làm tăng cung của da thuộc.

Tác động thế giới

Trong nền kinh tế thế giới đang phát triển của chúng ta, các doanh nghiệp thường nhập khẩu nguyên liệu thô (và đôi khi toàn bộ cả sản phẩm) từ nước ngoài. Chi phí của những sản phẩm nhập khẩu này sẽ biến đổi theo tỷ giá hối đoái. Khi giá trị trao đổi của đồng đôla tăng, giá trong nước của các nhân tố nhập lượng được nhập khẩu sẽ giảm và cung trong nước của các sản phẩm hàng hoá cuối cùng sẽ tăng. Giá trao đổi của đồng đôla giảm sẽ tăng giá các yếu tố nhập lượng được nhập khẩu và giảm cung sản phẩm trong nước được sản xuất bằng các yếu tố nhập lượng đó.

Cân bằng

Hãy kết hợp đường cầu thị trường và đường cung thị trường trên cùng một biểu đồ:

Ta có thể thấy là đường cầu thị trường và đường cung thị trường giao nhau tại điểm mà ở đó mức giá là 3 đôla và số lượng là 60. Sự kết hợp giữa giá và số lượng này biểu thị điểm cân bằng do tại đó số lượng cầu hàng hoá tương đương số lượng cung của hàng hoá. Tại mức giá này, mỗi người mua có thể mua tất cả những gì mà anh ta hoặc cô ta mong muốn và mỗi doanh nghiệp có thể bấn tất cả những gì mà doanh nghiệp muốn bán. Một khi đạt được mức giá này, không có lý do gì để làm tăng hoặc giảm giá (chừng nào đường cầu và đường cung dịch chuyển).

Nếu mức giá ở trên điểm cân bằng, sẽ xuất hiện sự thặng dư (do số lượng cung vượt quá số lượng cầu). Tình huống này được miêu tả trong biểu đồ dưới đây. Sự thặng dư nảy sinh sẽ khiến các doanh nghiệp phải hạ giá cho tới khi sự thặng dư biến mất (điều này xảy ra khi mức giá ở tại điểm cân bằng là 3 đôla).

Nếu mức giá ở dưới mức cân bằng, xuất hiện sự thâm hụt (do số lượng cầu vượt quá số lượng cung). Khả năng này được minh hoạ trong biểu đồ dưới đây. Khi xuất hiện sự thâm hụt, nhà sản xuất sẽ tăng giá. Mức giá sẽ tiếp tục tăng cho tới khi sự thâm hụt biến mất khi mức giá đạt mức giá tại điểm cân bằng là 3 đôla.

Dịch chuyển cầu và cung

Hãy xem xét điều gì sẽ xảy ra khi cầu hoặc cung thay đổi. Trước tiên, hãy xem xét tác động của việc cầu tăng. Như biểu đồ dưới đây cho thấy, cầu tăng làm tăng mức cân bằng ở cả giá và số lượng.

Cầu giảm sẽ làm giảm mức cân bằng ở cả giá và số lượng (như được minh hoạ dưới đây)

Cung tăng làm mức cân bằng về số lượng cao hơn và mức cân bằng về giá cả thấp hơn

Mức cân bằng về số lượng sẽ giảm và mức cân bằng về giá cả sẽ tăng nếu cung giảm (như được minh hoạ ở dưới)

Giá trần và giá sàn

Giá trần (price ceiling) là mức giá cao nhất được quy định theo luật. Mục đích của giá trần là giữ mức giá một hàng hoá dưới mức giá cân bằng trên thị trường. Kiểm soát giá thuê nhà và điều tiết giá xăng dầu trong thời chiến và trong cuộc khủng hoảng năng lượng những năm 1970 là ví dụ về mức giá trần. Như biểu đồ dưới minh hoạ, một mức giá trần có tác dụng mang lại sự khan hiếm về một loại hàng hoá do lượng cầu vượt quá lượng cung khi mức giá của hàng hoá đó được giữ dưới mức giá cân bằng. Điều này giải thích tại sao việc kiểm soát giá cho thuê nhà và điều tiết giá xăng dầu đã dẫn tới sự khan hiếm những loại hàng hoá này.

Giá sàn (price floor) là mức giá thấp nhất được quy định theo luật. Mục đích của giá sàn là giữ mức giá của một hàng hoá trên mức giá cân bằng trên thị thường. Hỗ trợ giá nông sản và quy định về mức lương tối thiểu là ví dụ về giá sàn. Như biểu đồ dưới minh hoạ, một mức giá sàn có tác dụng mang lại một sự thặng dư về hàng hoá đó do lượng cung vượt quá lượng cầu khi mức giá của hàng hoá thấp hơn mức giá cân bằng.