MỘT SỐ MẪU HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG

Một số mẫu hợp đồng tiếng Việt

Hợp đồng chuyển giao công nghệ

Hợp đồng gia công đặt hàng

Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Hợp đồng đại lý

Hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi 

Hợp đồng đại diện

Hợp đồng liên doanh

Hợp đồng giấy báo in

Hợp đồng mua bán gạo 

Hợp đồng phân bón

Các mẫu hợp đồng thư tín

Mẫu hợp đồng Tiếng Anh

---------------------------------------------------------------- 

If you have any request, pls send message to: YM: michaelhoan

Best Regards

Vu Duc Hoan

( Vũ Đức Hoàn)

email: michaelhoan@gmail.com / Google talk: michaelhoan@gmail.com/ SMS: vnexport@hotmail.com

Comments