Luật doanh Nghiệp

Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10.

 

Để xem chi tiết luật xin mời các bạn luat_doanh_nghiep.pdfbản tiếng Việt đính kèm.

 

Tải bản tiếng Anh tại đây The The Enterprise Law

 

 -------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

Comments