Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006

LUẬT

HÀNG KHễNG DÂN DỤNG VIỆT NAM

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HềA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỐ 66/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xó hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đó được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về hàng không dân dụng.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chương II
TÀU BAY

Chương III
CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

Chương IV
NHÂN VIấN HÀNG KHÔNG

HOẠT ĐỘNG BAY

Chương VI
VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG

Chương VII
TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ

Chương VIII
AN NINH HÀNG KHÔNG

Chương IX
HOẠT ĐỘNG HÀNG KHÔNG CHUNG

Chương X
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

luat hang khong dan dung VN.doc


 -------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

Comments