KỲ PHIẾU

Kỳ phiếu là một loại chứng khoán, trong đó người ký phát cam kết sẽ trả một số tiền nhất định vào một ngày nhất định cho người hưởng lợi được chỉ định trên lệnh phiếu hoặc theo lệnh của người hưởng lợi trả cho một người khác.

Nội dung kỳ phiếu:

- Cam kết trả một số tiền nhất định một cách vô điều kiện

- Thời hạn trả tiền

- Ðịa điểm trả tiền

- Tên họ người thụ hưởng

- Ðịa điểm, ngày ký phát hối phiếu

- Chữ ký của người ký phát lệnh phiếu

Promissory note

London, 25th, December 1997

GBP 5543.00
On the 25 th March, 1998 fixed by the Promissory note we promise to pay Food company or order in HoChiMinh city the sum of five thousand five hundred and forty-three pounds Sterling.

For and on behalf of
Sithers Johnson Ltd
Signed

Comments