Incoterms2000-EXW

 Giao tại xưởng


Home       Tài liệu tham khảo   Thủ tục Xuất Nhập Khẩu           Links     Tiếng Anh

EXW Giao tại xưởng (...địa điểm quy định)


Điều kiện EXW (viết tắt của thuật ngữ tiếng Anh "Ex Works" dịch ra tiếng Việt là "Giao dịch tại xưởng" có nghĩa là người bán giao hàng khi đặt hàng hóa dưới quyền định đoạt tại cơ sở của người bán hoặc tại một địa điểm quy định (ví dụ xưởng, nhà máy, kho hàng,...v..v...), hàng hóa chưa được làm thủ tục thông quan xuất khẩu và chưa bốc lên phương tiện tiếp nhận.

Điều kiện này thể hiện nghĩa vụ của người bán ở phạm vi tối thiếu, và người mua phải mọi chịu phí tổn và rủi ro từ khi nhận hàng tại cơ sở của người bán.

Tuy nhiên nếu các bên muốn người bán chịu trách nhiệm bốc hàng lên phương tiện chuyên chở tại điểm đi và chịu rủi ro và các phí tổn về việc bốc hàng đó, thì điều này phải được quy định rõ ràng bằng cách bổ sung thêm từ ngữ cụ thể trong hợp đồng mua bán (xem phần dẫn giải mục 11). Không nên sử dụng điều kiện này khi người mua không thể trực tiếp hoặc gián tiếp làm các thủ tục xuất khẩu. Trong trường hợp như vậy, nên sử dụng điều kiện FCA, với điều kiện người bán đồng ý sẽ bốc hàng và chịu chi phí và rủi ro về việc bốc hàng đó.

A. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁNB.NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI MUA
A1. Cung cấp hàng theo đúng hợp đồng

Người bán phải cung cấp hàng hóa và hóa đơn thương mại hoặc thông điệp điện tử tương đương, theo đúng hợp đồng mua bán và cung cấp mọi bằng chứng về việc đó nếu hợp đồng yêu cầu.
B1. Trả tiền hàng

Người mua phải trả tiền hàng như quy định trong hợp đồng mua bán.
A2. Giấy phép, cho phép và thủ tục

Người bán phải theo yêu cầu của người mua và do người mua chịu chi phí và rủi ro, giúp đỡ người mua lấy giấy phép xuất khẩu hoặc sự cho phép chính thức khác, nếu có quy định (xem dẫn giải mục 14) bắt buộc phải có đối với việc xuất khẩu hàng hóa.
B2. Giấy phép, cho phép và thủ tục

Người mua phải tự chịu rủi ro và chi phí để lấy giấy phép xuất khẩu và nhập khẩu hoặc sự cho phép chính thức khác và thực hiện, nếu có quy định (Xem phần dẫn giải mục 14), mọi thủ tục hải quan đối với việc xuất khẩu hàng hóa.
A3. Hợp đồng vận tải và hợp đồng bảo hiểm

a)Hợp đồng vận tải
Không có nghĩa vụ (xem dẫn giải mục 10)

b)Hợp đồng bảo hiểm
Không có nghĩa vụ (xem dẫn giải mục 10)
B3. Hợp đồng vận tải và hợp đồng bảo hiểm

a)Hợp đồng vận tải
Không có nghĩa vụ (xem dẫn giải mục 10)

b)Hợp đồng bảo hiểm
Không có nghĩa vụ (xem dẫn giải mục 10)
A5. Chuyển rủi ro

Người bán phải đặt hàng hóa dưới quyền định đoạt của người mua tại địa điểm giao hàng quy định, chưa bốc lên phương tiện tiếp nhận, vào ngày hoặc trong thời hạn quy định hoặc nếu như không có quy định về thời gian như vậy, vào thời điểm thông thường cho việc giao số hàng đó. Nếu không có quy định về điểm giao hàng cụ thể và nếu tại địa điểm quy định có một số điểm có thể giao hàng thì người bán có thể chọn địa điểm giao hàng thuận lợi nhất cho mình.
B4. Nhận hàng

Người mua phải nhận hàng khi hàng hóa đã được giao như quy định ở điều A4 và A7/B7.
A5 Transfer of risks

Người bán phải, Theo quy định ở điều B5, chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối với hàng hóa cho đến thời điểm hàng đã được giao như quy định ở điều A4
B5. Chuyển rủi ro

Người mua phải chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hại đối với hàng hóa
    *      Từ thời điểm hàng đã được giao như quy định ở điều A4
    *      Từ ngày quy định hoặc ngày cuối cùng của thời hạn quy định cho việc nhận hàng, trường hợp này xẩy ra khi người mua không thông báo như quy định của điều B7. Tuy nhiên với điều kiện là hàng hóa đã được cá biệt hóa rõ ràng là thuộc hợp đồng tức là được tách riêng ra hoặc được xác định bằng cách khác là hàng hóa của hợp đồng.
A6. Phân chia phí tổn

Người bán phải, theo quy định ở điều B6 trả mọi chi phí liên quan đến hàng hóa cho đến thời điểm hàng hóa được giao theo quy định ở điều A4.
Người mua phải trả

    *      Mọi chi phí liên quan tới hàng hóa kể từ thời điểm hàng đã được giao như quy định của điều A4
    *      Mọi chi phí phát sinh thêm do việc người mua không nhận hàng khi hàng hóa đã được đặt dưới quyền định đoạt của người mua hoặc do không thông báo thích hợp như quy định ở điều B7. Tuy nhiên với điều kiện là hàng hóa đã được cá biệt hóa rõ ràng là thuộc hợp đồng tức là được tách riêng ra hoặc được xác định bằng cách khác là hàng hóa của hợp đồng.
    *      Nếu có quy định (Xem phần dẫn giải mục 14) tất cả những loại thuế quan, thuế và lệ phí khác cũng như các chi phí làm thủ tục hải quan phải nộp khi xuất khẩu.

Người mua phải hoàn trả cho người bán mọi chi phí và lệ phí mà người bán phải gánh chịu trong việc giúp đỡ người mua theo quy định điều A2
A7. Thông báo cho người mua

Người bán phải thông báo đầy đủ cho người mua về thời gian và địa điểm mà hàng hóa sẽ được đặt dưới quyền định đoạt của người mua.
B7. Thông báo cho người bán

Người mua phải, trong trường hợp người mua có quyền quyết định thời điểm trong thời hạn quy định và/hoặc địa điểm nhận hàng, thông báo cho người bán đầy đủ về các chi tiết đó.
A8. Bằng chứng của việc giao hàng, chứng từ vận tải hoặc thông điệp điện tử tương đương

Không có nghĩa vụ (xem phần dẫn giải mục 10)
B8. Bằng chứng của việc giao hàng, chứng từ vận tải hoặc thông điệp điện tử tương đương

Người mua phải cung cấp cho người bán bằng chứng thích hợp về việc đã chấp nhận việc giao hàng.
A9. Kiểm tra - bao bì đóng gói - ký mã hiệu

Người bán phải trả phí tổn cho các hoạt động kiểm tra (như kiểm tra chất lượng, đo lường, cân đong, tính, đếm) bắt buộc phải có đối với việc đặt hàng hóa dưới quyền định đoạt của người mua.

Người bán phải,bằng chi phí của mình, đóng gói hàng hóa (trừ khi theo thông lệ của ngành hàng thương mại cụ thể là để hàng hóa không cần bao gói) bắt buộc phải có đối với việc vận chuyển hàng hóa, trong phạm vi các tình huống liên quan tới việc vận chuyển (ví dụ phương thức, nơi đến) đã được người bán biết trước khi ký kết hợp đồng mua bán hàng. Bì đóng hàng phải được ghi ký mã hiệu phù hợp.
B9. Giám định hàng hóa

Người mua phải trả phí tổn cho việc giám định trước khi gửi hàng kể cả việc kiểm tra được tiến hành theo lệnh của các cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu.
A10. Nghĩa vụ khác

Người bán phải, theo yêu cầu của người mua và do người mua chịu rủi ro và chi phí, giúp đỡ người mua lấy các chứng từ hoặc các thông điệp điện tử tương đương được ký phát hoặc truyền đi ở nước gửi hàng và/hoặc nước xuất xứ mà người mua cần có để xuất khẩu và/hoặc nhập khẩu hàng hóa và, nếu cần thiết quá cảnh qua nước khác.

Người bán phải cung cấp cho người mua, theo yêu cầu của người mua, các thông tin cần thiết để mua bảo hiểm cho hàng hóa.
B10. Nghĩa vụ khác

Người mua phải trả mọi phí tổn và lệ phí phát sinh để lấy các chứng từ hoặc thông điệp điện tử tương đương như nêu trong điều A10 và hoàn trả cho người bán những phí tổn mà người bán phải gánh chịu trong việc giúp đỡ người mua như quy định ở điều A10.