Incoterms2000-DAF 

Giao tại biên giới


Home       Tài liệu tham khảo   Thủ tục Xuất Nhập Khẩu      Links     Tiếng Anh

DAF Giao tại biên giới (...địa điểm quy định)

Điều kiện DAF (viết tắt của thuật ngữ tiếng Anh "Delivered At Frontier" dịch ra tiếng Việt là "Giao tại biên giới") có nghĩa là người bán giao hàng khi hàng hóa được đặt dưới quyền định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải chở đến, chưa dỡ ra, đã hoàn thành thủ tục thông quan xuất khẩu nhưng chưa làm thủ tục thông quan nhập khẩu ở địa điểm và nơi quy định tại biên giới, nhưng chưa qua biên giới hải quan của nước liền kề.

Thuật ngữ "biên giới" có thể được sử dụng cho bất kỳ đường biên giới nào kể cả biên giới của nước xuất khẩu. Do đó, điều đặc biệt quan trọng là đường biên giới cần phải được xác định một cách chính xác bằng cách luôn luôn phải quy định điểm đến và nơi đến trong điều kiện này.

Tuy nhiên, nếu các bên muốn người bán chịu trách nhiệm về việc dỡ hàng hóa từ phương tiện vận tải chở đến và chịu mọi rủi ro và phí tổn về dỡ hàng, điều này cần được quy định rõ ràng bằng cách bổ sung từ ngữ cụ thể trong hợp đồng mua bán (xem dẫn giải mục 11).

Điều kiện này có thể được sử dụng cho mọi phương thức vận tải khi hàng hóa được giao tại biên giới trên đất liền. Nếu việc giao hàng diễn ra ở cảng đến, trên boong tàu hoặc trên cầu cảng thì nên sử dụng các điều kiện DES hoặc DEQ.

A.NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN B.NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI MUA
A1. Cung cấp hàng theo đúng hợp đồng B1. Trả tiền hàng

Người bán phải cung cấp hàng hóa và hóa đơn thương mại hoặc thông điệp điện tử tương đương, theo đúng hợp đồng mua bán và cung cấp mọi bằng chứng về việc đó nếu hợp đồng yêu cầu.

Người mua phải trả tiền hàng như quy định trong hợp đồng mua bán.

A2 Licences, authorisations and formalities B2. Giấy phép, cho phép và thủ tục

The seller must obtain at his own risk and expense any export licence or other official authorisation or other document necessary for placing the goods at the buyer's disposal.

The seller must carry out, where applicable (Refer to Introduction paragraph 14). , all customs formalities necessary for the export of the goods to the named place of delivery at the frontier and for their transit through any country.

Người mua phải tự chịu rủi ro và chi phí để lấy giấy phép nhập khẩu hoặc sự cho phép chính thức khác hoặc các chứng từ khác và thực hiện, nếu có quy định (Xem phần dẫn giải mục 14), mọi thủ tục hải quan đối với việc nhập khẩu hàng hóa và vận chuyển tiếp theo.

A3 Contracts of carriage and insurance B3 Contracts of carriage and insurance

a) Contract of carriage

i) The seller must contract at his own expense for the carriage of the goods to the named point, if any, at the place of delivery at the frontier. If a point at the named place of delivery at the frontier is not agreed or is not determined by practice, the seller may select the point at the named place of delivery which best suits his purpose.

ii) However, if requested by the buyer, the seller may agree to contract on usual terms at the buyer's risk and expense for the on-going carriage of the goods beyond the named place at the frontier to the final destination in the country of import named by the buyer. The seller may decline to make the contract and, if he does, shall promptly notify the buyer accordingly.

b) Contract of insurance

No obligation (Refer to Introduction paragraph 10).

a) Contract of carriage

No obligation (Refer to Introduction paragraph 14).

b) Contract of insurance

No obligation (Refer to Introduction paragraph 14).

A4 Delivery B4 Taking delivery

The seller must place the goods at the disposal of the buyer on the arriving means of transport not unloaded at the named place of delivery at the frontier on the date or within the agreed period.

The buyer must take delivery of the goods when they have been delivered in accordance with A4.

A5 Transfer of risks B5 Transfer of risks

The seller must, subject to the provisions of B5, bear all risks of loss of or damage to the goods until such time as they have been delivered in accordance with A4.

The buyer must bear all risks of loss of or damage to the goods from the time they have been delivered in accordance with A4.

The buyer must, should he fail to give notice in accordance with B7, bear all risks of loss of or damage to the goods from the agreed date or the expiry date of the agreed period for delivery provided, however, that the goods have been duly appropriated to the contract, that is to say, clearly set aside or otherwise identified as the contract goods.

A6 Division of costs B6 Division of costs

The seller must, subject to the provisions of B6, pay

in addition to the costs resulting from A3 a), all costs relating to the goods until such time as they have been delivered in accordance with A4; and

where applicable (Refer to Introduction paragraph 14)., the costs of customs formalities necessary for export as well as all duties, taxes or other charges payable upon export of the goods and for their transit through any country prior to delivery in accordance with A4.

The buyer must pay

all costs relating to the goods from the time they have been delivered in accordance with A4 including the expenses of unloading necessary to take delivery of the goods from the arriving means of transport at the named place of delivery at the frontier; and

all additional costs incurred if he fails to take delivery of the goods when they have been delivered in accordance with A4, or to give notice in accordance with B7, provided, however, that the goods have been appropriated to the contract, that is to say, clearly set aside or otherwise identified as the contract goods; and

where applicable (Refer to Introduction paragraph 14), the cost of customs formalities as well as all duties, taxes and other charges payable upon import of the goods and for their subsequent transport.

A7 Notice to the buyer B7 Notice to the seller

The seller must give the buyer sufficient notice of the dispatch of the goods to the named place at the frontier as well as any other notice required in order to allow the buyer to take measures which are normally necessary to enable him to take delivery of the goods.

The buyer must, whenever he is entitled to determine the time within an agreed period and/or the point of taking delivery at the named place, give the seller sufficient notice thereof.

A8 Proof of delivery, transport document or equivalent electronic message B8 Proof of delivery, transport document or equivalent electronic message

i) The seller must provide the buyer at the seller's expense with the usual document or other evidence of the delivery of the goods at the named place at the frontier in accordance with A3 a) i).

ii) The seller must, should the parties agree on on-going carriage beyond the frontier in accordance with A3 a)

ii), provide the buyer at the latter's request, risk and expense, with the through document of transport normally obtained in the country of dispatch covering on usual terms the transport of the goods from the point of dispatch in that country to the place of final destination in the country of import named by the buyer.

Where the seller and the buyer have agreed to communicate electronically, the document referred to in the preceding paragraph may be replaced by an equivalent electronic data interchange (EDI) message.

The buyer must accept the transport document and/or other evidence of delivery in accordance with A8.

A9 Checking - packaging - marking B9 Inspection of goods

The seller must pay the costs of those checking operations (such as checking quality, measuring, weighing, counting) which are necessary for the purpose of delivering the goods in accordance with A4.

The seller must provide at his own expense packaging (unless it is agreed or usual for the particular trade to deliver the goods of the contract description unpacked) which is required for the delivery of the goods at the frontier and for the subsequent transport to the extent that the circumstances (for example modalities, destination) are made known to the seller before the contract of sale is concluded. Packaging is to be marked appropriately.

The buyer must pay the costs of any pre-shipment inspection except when such inspection is mandated by the authorities of the country of export.

A10 Other obligations B10 Other obligations

The seller must render the buyer at the latter's request, risk and expense, every assistance in obtaining any documents or equivalent electronic messages (other than those mentioned in A8) issued or transmitted in the country of dispatch and/or origin which the buyer may require for the import of the goods and, where necessary, for their transit through any country.

The seller must provide the buyer, upon request, with the necessary information for procuring insurance.

The buyer must pay all costs and charges incurred in obtaining the documents or equivalent electronic messages mentioned in A10 and reimburse those incurred by the seller in rendering his assistance in accordance therewith.

If necessary, according to A3 a) ii), the buyer must provide the seller at his request and the buyer's risk and expense with the exchange control authorisation, permits, other documents or certified copies thereof, or with the address of the final destination of the goods in the country of import for the purpose of obtaining the through document of transport or any other document contemplated in A8 ii).