1. Giới thiệu: 

2. Yêu cầu để tham gia hệ thống khai báo dữ liệu Hải quan điện tử: 

3. Đăng ký sử dụng chương trình   

4. Quy trình nhập tờ khai.

4.1. Đăng nhập hệ thống.   
4.2. Nhập tờ khai nhập khẩu mới: 
4.3. Sửa tờ khai khi đã khai báo.  
4.4. Hủy tờ khai khi đã khai báo.   
4.5. Nhập tờ khai xuất khẩu mới:  
5. Quản lý tờ khai   
5.1. Tìm kiếm tờ khai:   
5.2. Copy tờ khai:   
6. Quản lý hệ thống:  
6.1. Chọn đơn vị Hải quan :   
6.2. Chọn doanh nghiệp xuất nhập khẩu:   
6.3. Thiết lập tham số ngầm định:   
6.4. Truy cập với tên khác:   
6.5. Đổi mật khẩu truy cập:   
6.6. Thiết lập thông số khai báo:   
6.7. Thông tin doanh nghiệp:   
6.8. Sao lưu dữ liệu.   
6.9. Cập nhật phiên bản CSDL   
6.10. INSTALL FONT VIET NAM   
6.11. Khóa chương trình   
7. Danh mục dữ liệu chuẩn:   
8. Danh mục   
9. Báo cáo  
 
1. Báo cáo tờ khai xuất nhập khẩu: 
2. Báo cáo hàng hóa xuất nhập khẩu:  
10. Một số lỗi thường gặp   
1. Chưa kết nối INTERNET.  
2. Không thể đăng nhập được chương trình   
3. Gửi thông báo lỗi tới nhà cung cấp.   
4. Nhập thông tin trên tờ khai chưa chính xác.   
11. Một số câu hỏi thường gặp  
1. Có quá nhiều danh mục chọn trong các ô chọn làm thế nào để chọn nhanh.   
2. Phần mềm ECUSKD có hỗ trợ mạng LAN với nhiều người cùng khai thác không?