HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Theo Thông tư 08/2001/TT-BKH ngày 22/11/2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 02/2000/NĐ-CP ngày 3/2/2000 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh, thì :

 1. Hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn gồm:

a. Đơn đăng ký kinh doanh (theo mẫu);

b. Điều lệ công ty;

c. Danh sách thành viên (theo mẫu);

Xuất trình và nộp các loại giấy tờ sau:

a/ Nếu người nộp hồ sơ là thành viên sáng lập công ty:

- Xuất trình bản chính sổ hộ khẩu hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của thành viên là người nộp hồ sơ.

- Nộp bản chụp sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật, tất cả thành viên sáng lập của công ty và các chức danh quan trọng khác của công ty do Điều lệ công ty quy định.

b/ Nếu người nộp hồ sơ không phải là thành viên sáng lập của công ty:

- Xuất trình bản chính sổ hộ khẩu hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu và giấy uỷ quyền (hoặc hợp đồng) của người nộp hồ sơ thay.

- Nộp bản chụp sổ hộ khẩu hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật, tất cả thành viên sáng lập của công ty và các chức danh quan trọng khác của công ty do

Điều lệ công ty quy định.

2. Hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty cổ phần gồm:

a. Đăng ký kinh doanh (theo mẫu);

b. Điều lệ công ty;

c. Danh sách cổ đông sáng lập (theo mẫu);

Xuất trình và nộp các loại giấy tờ sau:

a/ Nếu người nộp hồ sơ là cổ đông sáng lập công ty:

 - Xuất trình bản chính sổ hộ khẩu hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của cổ đông là người nộp hồ sơ.

 - Xuất trình bản chính sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân (hoặc bản chính hộ chiếu) của người đại diện theo pháp luật; nộp bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu (hoặc bản chính và bản chụp hộ chiếu) của tất cả cổ đông sáng lập của công ty và các chức danh quan trọng khác của công ty do Điều lệ công ty quy định.

b/ Nếu người nộp hồ sơ không phải là cổ đông sáng lập của công ty:

 - Xuất trình bản chính sổ hộ khẩu (hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu) và giấy uỷ quyền (hoặc hợp đồng) của người nộp hồ sơ thay.

- Xuất trình bản chính sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân (hoặc bản chính hộ chiếu) của người đại diện theo pháp luật; nộp bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu (hoặc bản chính và bản chụp hộ chiếu) của tất cả cổ đông sáng lập của công ty và các chức danh quan trọng khác của công ty do Điều lệ công ty quy định.

3. Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định, thì kèm theo hồ sơ đăng ký kinh doanh quy định tại điểm 1 Mục I Thông tư này phải có thêm xác nhận của cơ quan có thẩm quyền xác nhận vốn pháp định được xác định theo quy định của luật, pháp lệnh và nghị định quy định về vốn pháp định hoặc chứng chỉ hợp pháp chứng minh về số vốn của doanh nghiệp.

4. Đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 03/2000/NĐ-CP thì kèm theo hồ sơ đăng ký kinh doanh quy định tại điểm 1 Mục I Thông tư này phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một trong số những thành viên Hội đồng thành viên, hoặc Giám đốc (Tổng giám đốc), hoặc một trong những chức danh quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định.

(Hồ sơ nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư các thành phố và các tỉnh)

 

Comments