GIẤY XÁC NHẬN ĐẠT CHẤT LƯỢNG NHẬP KHẨU

TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

INSPECTION BODY

 

GIẤY XÁC NHẬN ĐẠT CHẤT LƯỢNG NHẬP KHẨU

CERTIFICATE OF QUALITY CONFORMITY FOR IMPORT GOODS

Người nhập khẩu / Importer

 

Địa chỉ, điện thoại, fax/Address, phone, fax

Số hợp đồng ngoại thương

Contract number/L/C number

Bến đến/ Port of discharge:

Người xuất khẩu / Exporter

Địa chỉ, điện thoại, fax/Address, phone, fax:

Bến đi/Shipment port:

Thời gian xuất/nhập dự kiến Exporting/Importing date

Mô tả hàng hoá nhập khẩu/Description of goods:

Số lượng/khối lượng:

Quantity/volum

Số vận đơn/B/L number: Ngày/Date:

Giá trị/Value:

Kết luận: Lô hàng hoá đạt yêu cầu chất lượng nhập khẩu

Conclusion: The goods are found conformed with quality requirements for import

Giấy xác nhận này có hiệu lực đến ngày:

This certificate is valid until

Đại diện của cơ quan kiểm tra ký tên và đóng dấu

Inspection body representative

(signature, stamp)

Nơi nhận:

- Người nhập khẩu

- Hải quan cửa khẩu:

Địa điểm/Location:

Ngày/Date:

 

Comments