Trong điều kiện hiện nay, khi hàm lượng vàng của tiền tệ không còn có ý nghĩ thiết thực đối với việc xác định tỷ giá hối đoái, hệ thống tỷ giá cố định dưới mọi hình thức đã bị tan vỡ, tỷ giá trên thị trường thế giới biến đổi mạnh mẽ, sức mua của tiền tệ của nhiều nước giảm sút nghiêm trọng, người ta phải dựa vào nhiều ngoại tệ của nhiều nước để đảm bảo giá trị thực tế của các khoản thu nhập bằng ngoại tệ trên hợp đồng, gọi là đảm bảo theo rổ ngoại tệ được chọn.

Khi áp dụng đảm bảo hối đoái theo rổ tiền tệ này, các bên phải thống nhất lựa chọn số lượng ngoại tệ đưa vào rổ tiền tệ và cách lấy tỷ giá hối đoái của các ngoại tệ đó so với đồng tiền được đảm bảo vào lúc ký kết hợp đồng và lúc thanh toán để điều chỉnh tổng trị giá hợp đồng đó.

Có hai cách để đảm bảo hối đoái theo rổ tiền tệ:

Cách 1: Tổng trị giá hợp đồng được điều chỉnh căn cứ vào mức bình quân tỷ lệ của tỷ giá hối đoái của cả rổ tiền tệ:

Tên ngoại tệ

Tỷ giá hối đoái
ngày ký hợp đồng

Tỷ giá hối đoái
ngày thanh toán

Tỷ lệ biến động
USD (%)

FRF
4,2700
3,9975
- 6,4
DEM
2,7540
2,4570
- 10,8
BEC
39,2150
34,7858
-11,3
CAD
1,0238
1,0117
-1,2
Cả rổ
47, 2628
42,2520
- 29

Mức bình quân tỷ lệ biến động của tỷ giá hối đoái cả rổ tiền tệ là -29,7: 4 = - 7,43%. Như vậy, tổng trị giá hợp đồng sẽ được điều chỉnh lên 107,43%

Cách 2: Tổng trị giá hợp đồng được điều chỉnh căn cứ vào tỷ lệ biến động của bình quân tỷ giá hối đoái của cả rổ tiền tệ vào lúc thanh toán so với lúc ký kết hợp đồng:

47,2628 : 4 = 11,8157

Sau đó tính bình quân tỷ giá hối đoái của cả rổ tiền tệ vào lúc thanh toán so với lúc ký kết hợp đồng là:

100 - ( 10,5630/ 11,8157 x 100) = 10,60%

Như vậy tổng trị giá hợp đồng được điều chỉnh lên 110,60 %.

-----------I love you -------------------------

Thanh toán bằng thư tín dụng
Nội dung thư tín dụng
Quy trình rút vốn theo thủ tục thanh toán trực tiếp (hay hình thức chuyển tiền)
Cách thức mở L/C tại Việt Nam
Kiểm tra L/C
Những rủi ro trong thanh toán L/C
Cách giải quyết sai sót trong thanh toán L/C
Kiểm tra chứng từ trước khi chấp thuận thanh toán
Phương thức thanh toán bằng chuyển tiền
Phương thức nhờ thu kèm chứng từ
Phương thức nhờ thu hối phiếu trơn
Điều kiện đảm bảo bằng ngoại hối
Điều kiện đảm bảo bằng vàng
Điều kiện đảm bảo bằng rổ tiền tệ
Nội dung để tờ Séc có hiệu lực
Hối phiếu
Kỳ phiếu 

-------------------------------------------------------------

Understanding and Using Letters of Credit, Part I

Understanding and Using Letters of Credit, Part II

Irrevocable LC

Irrevocable LC sample 2008

Usance LC

*******************************************************************************************

Thanh toán quốc tế              Letter of Credit                      UCP 600

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Any request, pls send msg to YM: michaelhoan