Navigation

Hoạt động gần đây của trang web

CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

25 Thái Thịnh    
 
Cục Trưởng (Ông Phạm Quốc Thái) ................................... 5141879  

Mạng + Fax .............................................................................8513238  

Phó Cục Trưởng (Ông Phi Vân Tuấn) .................................8515777  

Mạng + Fax .............................................................................5146163  

Phó Cục Trưởng (Bà Trần Thị Mai Hương) .................. 8515779  

Mạng + Fax ............................................................................5146160  

Phó Cục Trưởng (Ông Nguyễn Văn Mơ) ..........................5147715  

Phó Cục Trưởng (Ông Thái Dũng Tiến) .............................5147716  

Lãnh Đạo    
 

G23+24 Thành Công ............................................................8354946  

Phòng Hành Chính    
 

Trưởng Phòng HC (Bà Nguyễn Thị Phương Lan) ..................8515469  

Văn Thư .............................................................................. 8515469  

Fax .........................................................................................8516033  

Tờ Khai      

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Hải) .............................................8560047  

Phòng Quản Trị Tài Vụ      

Trưởng Phòng (Đ/c Thành) .....................................................5143702  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Minh) .............................................8513130  

Quản Trị ........................................................................... 5142908  

.........................................................................................5148044  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Nga) ............................................8354948  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Phương) + Fax .........................7732040  

Mạng ....................................................................................7732011  

Hội Trường .................................................................... 5146174  

Số Máy Trực Ngoài Giờ ..................................................8512485  

Bảo Vệ G23 - 24 Thành Công .......................................8353573  

Phòng Tổ Chức Cán Bộ    
 
Trưởng Phòng (Đ/c Hùng) ................................................8514322  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Vân) + Fax .....................................8512486  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Phong) .........................................5146508  

Phòng Dự Toán Và Tổng Hợp    
 

Trưởng Phòng (Đ/c Mai) + Fax ...........................................8515468  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Thiện) ............................................5140320  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Yến) ..............................................5141877  

............................................................................................... 5146265  

Phòng Quản Lý Doanh Nghiệp Dân Doanh      

Phụ Trách Chung (Đ/c Hải) ...............................................5141461  

...............................................................................................5141876  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Ngọc) .............................................. 5141462  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Phượng ) ....................................5141787  

Phó Trưỏng Phòng (Đ/c Hiếu) ..............................................5141784  

........................................................................................5142907  

..............................................................................................5141786  

............................................................................................... 5141785  

Phòng Quản Lý Doanh Nghiệp Nhà Nước Số 2    
 
Trưởng Phòng (Đ/c Hà) ..........................................................     5145795  

...............................................................................................     8516036  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Vân) .....................................................     8560048  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Thái) ....................................................     5141788  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Long) ....................................................     8516034  

Phòng Quản Lý Doanh Nghiệp Nhà Nước Số 3    
 

Phụ Trách Chung (Đ/c Oanh) ..........................................................     8560049  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Bình) ....................................................     8516037  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Thu) .....................................................     5141875  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Việt ) .............................................     5141878  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Long) ....................................................    
8516031  

...............................................................................................     5146264  

Phòng Quản Lý Doanh Nghiệp Nhà Nước Số 1    
 
Trưởng Phòng (Đ/c An) ..........................................................     5146172  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Thắng ) ............................................     8560046  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Minh) ....................................................     8516035  

...............................................................................................     5146173  

Phòng Quản Lý Doanh Nghiệp Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài    
 

Phụ Trách Chung (Đ/c Diệp) ....................................................     8513435  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Hảo) ...............................................     5143002  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Hạnh) ..............................................     8560876  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Hùng) ....................................................     5143003  

...............................................................................................     5146937  

...............................................................................................     5146936  

...............................................................................................     5147324  

...............................................................................................     8515778  

Phòng Hỗ Trợ Tuyên Truyền + Fax    
 
Trưởng Phòng (Đ/c Toản) ..................................................     5145169  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Cát) .....................................................     5146087  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Nghị) ..............................................     5146119  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Thuấn) .............................................     8512436  

Phòng Thanh Tra Số 1 + Fax    
 

Trưởng Phòng (Đ/c Hùng) ........................................................     8354949  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Dung) ....................................................     8310985  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Tuấn) ..............................................     8354950  

Fax ............................................................................................     7731932  

Phòng Thanh Tra Số 2    
 
Trưởng Phòng (Đ/c Nhung) .......................................................     5146116  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Hùng) ....................................................     5146117  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Hương) .........................................     5146452  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Hùng) ....................................................     5146120  

...............................................................................................     5146118  

...............................................................................................     5146023  

Phòng Thanh Tra Số 3    
 
Trưởng Phòng (Đ/c Đức) ..............................................     5146112  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Hùng) ....................................................     5146115  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Tú) ......................................................     5142906  

...............................................................................................     5146113  

Phòng Thuế Thu Nhập Cá Nhân    
 

Trưởng Phòng (Đ/c Khuê) ........................................................     8516032  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Hoàng) ...................................................     5142766  

Phòng ấn Chỉ    
 

Trưởng Phòng (Đ/c Phượng) + Fax .....................................     7720551  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Bảo) ...............................................     8314489  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Nga) .....................................................     8314490  

Phó Trưởng Phòng(Đ/c Liên) .....................................................     7733520  

Phòng Lưu Trữ    
 

Trưởng Phòng (Đ/c Tuấn) ..................................................     8354947  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Hùng) ....................................................     8354952  

Phòng Xử Lý Dữ Liệu Và Tin Học    

Trưởng Phòng(Đ/c Giảng) ..................................................     8563815  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Hiệu) ..............................................     8563816  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Yên) .....................................................     5143786  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Hoàn) ....................................................     5141682  

Mạng .....................................................................................     8563814  

Mạng .....................................................................................     5141681  

...............................................................................................     8512274  

...............................................................................................     5143787  

Fax ............................................................................................     5146733  

...............................................................................................     5146734  

...............................................................................................     5146735  

...............................................................................................     5146736  

...............................................................................................     5146737  

...............................................................................................     5146738 

Nguồn: Trang vàng Việt nam năm 2007

-----------------------------------------------------------

Home

Comments