CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

25 Thái Thịnh    
 
Cục Trưởng (Ông Phạm Quốc Thái) ................................... 5141879  

Mạng + Fax .............................................................................8513238  

Phó Cục Trưởng (Ông Phi Vân Tuấn) .................................8515777  

Mạng + Fax .............................................................................5146163  

Phó Cục Trưởng (Bà Trần Thị Mai Hương) .................. 8515779  

Mạng + Fax ............................................................................5146160  

Phó Cục Trưởng (Ông Nguyễn Văn Mơ) ..........................5147715  

Phó Cục Trưởng (Ông Thái Dũng Tiến) .............................5147716  

Lãnh Đạo    
 

G23+24 Thành Công ............................................................8354946  

Phòng Hành Chính    
 

Trưởng Phòng HC (Bà Nguyễn Thị Phương Lan) ..................8515469  

Văn Thư .............................................................................. 8515469  

Fax .........................................................................................8516033  

Tờ Khai      

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Hải) .............................................8560047  

Phòng Quản Trị Tài Vụ      

Trưởng Phòng (Đ/c Thành) .....................................................5143702  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Minh) .............................................8513130  

Quản Trị ........................................................................... 5142908  

.........................................................................................5148044  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Nga) ............................................8354948  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Phương) + Fax .........................7732040  

Mạng ....................................................................................7732011  

Hội Trường .................................................................... 5146174  

Số Máy Trực Ngoài Giờ ..................................................8512485  

Bảo Vệ G23 - 24 Thành Công .......................................8353573  

Phòng Tổ Chức Cán Bộ    
 
Trưởng Phòng (Đ/c Hùng) ................................................8514322  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Vân) + Fax .....................................8512486  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Phong) .........................................5146508  

Phòng Dự Toán Và Tổng Hợp    
 

Trưởng Phòng (Đ/c Mai) + Fax ...........................................8515468  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Thiện) ............................................5140320  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Yến) ..............................................5141877  

............................................................................................... 5146265  

Phòng Quản Lý Doanh Nghiệp Dân Doanh      

Phụ Trách Chung (Đ/c Hải) ...............................................5141461  

...............................................................................................5141876  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Ngọc) .............................................. 5141462  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Phượng ) ....................................5141787  

Phó Trưỏng Phòng (Đ/c Hiếu) ..............................................5141784  

........................................................................................5142907  

..............................................................................................5141786  

............................................................................................... 5141785  

Phòng Quản Lý Doanh Nghiệp Nhà Nước Số 2    
 
Trưởng Phòng (Đ/c Hà) ..........................................................     5145795  

...............................................................................................     8516036  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Vân) .....................................................     8560048  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Thái) ....................................................     5141788  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Long) ....................................................     8516034  

Phòng Quản Lý Doanh Nghiệp Nhà Nước Số 3    
 

Phụ Trách Chung (Đ/c Oanh) ..........................................................     8560049  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Bình) ....................................................     8516037  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Thu) .....................................................     5141875  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Việt ) .............................................     5141878  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Long) ....................................................    
8516031  

...............................................................................................     5146264  

Phòng Quản Lý Doanh Nghiệp Nhà Nước Số 1    
 
Trưởng Phòng (Đ/c An) ..........................................................     5146172  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Thắng ) ............................................     8560046  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Minh) ....................................................     8516035  

...............................................................................................     5146173  

Phòng Quản Lý Doanh Nghiệp Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài    
 

Phụ Trách Chung (Đ/c Diệp) ....................................................     8513435  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Hảo) ...............................................     5143002  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Hạnh) ..............................................     8560876  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Hùng) ....................................................     5143003  

...............................................................................................     5146937  

...............................................................................................     5146936  

...............................................................................................     5147324  

...............................................................................................     8515778  

Phòng Hỗ Trợ Tuyên Truyền + Fax    
 
Trưởng Phòng (Đ/c Toản) ..................................................     5145169  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Cát) .....................................................     5146087  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Nghị) ..............................................     5146119  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Thuấn) .............................................     8512436  

Phòng Thanh Tra Số 1 + Fax    
 

Trưởng Phòng (Đ/c Hùng) ........................................................     8354949  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Dung) ....................................................     8310985  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Tuấn) ..............................................     8354950  

Fax ............................................................................................     7731932  

Phòng Thanh Tra Số 2    
 
Trưởng Phòng (Đ/c Nhung) .......................................................     5146116  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Hùng) ....................................................     5146117  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Hương) .........................................     5146452  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Hùng) ....................................................     5146120  

...............................................................................................     5146118  

...............................................................................................     5146023  

Phòng Thanh Tra Số 3    
 
Trưởng Phòng (Đ/c Đức) ..............................................     5146112  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Hùng) ....................................................     5146115  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Tú) ......................................................     5142906  

...............................................................................................     5146113  

Phòng Thuế Thu Nhập Cá Nhân    
 

Trưởng Phòng (Đ/c Khuê) ........................................................     8516032  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Hoàng) ...................................................     5142766  

Phòng ấn Chỉ    
 

Trưởng Phòng (Đ/c Phượng) + Fax .....................................     7720551  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Bảo) ...............................................     8314489  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Nga) .....................................................     8314490  

Phó Trưởng Phòng(Đ/c Liên) .....................................................     7733520  

Phòng Lưu Trữ    
 

Trưởng Phòng (Đ/c Tuấn) ..................................................     8354947  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Hùng) ....................................................     8354952  

Phòng Xử Lý Dữ Liệu Và Tin Học    

Trưởng Phòng(Đ/c Giảng) ..................................................     8563815  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Hiệu) ..............................................     8563816  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Yên) .....................................................     5143786  

Phó Trưởng Phòng (Đ/c Hoàn) ....................................................     5141682  

Mạng .....................................................................................     8563814  

Mạng .....................................................................................     5141681  

...............................................................................................     8512274  

...............................................................................................     5143787  

Fax ............................................................................................     5146733  

...............................................................................................     5146734  

...............................................................................................     5146735  

...............................................................................................     5146736  

...............................................................................................     5146737  

...............................................................................................     5146738 

Nguồn: Trang vàng Việt nam năm 2007

-----------------------------------------------------------

Home

Comments