Các kiến thức cơ bản trong quản trị kinh doanh

Các kiến thức cơ bản trong quản trị kinh doanh

Các quan điểm cơ bản trong kinh doanh
Quản trị doanh nghiệp là một khoa học
Quản trị doanh nghiệp là một nghề
Quản trị doanh nghiệp là một nghệ thuật  

Phương hướng tác động trong QTKD

Các hoạt động đối nội
Các hoạt động đối ngoại 

Trình tự tác động QTKD

Triết lý, chiến lược, kế hoạch doanh nghiệp
Cơ cấu bộ máy DN
Giám đốc, nhân lực, tài lực và thời cơ
Phương pháp, hình thức, nghệ thuật, công cụ sử dụng để QTKD
Phát triển doanh nghiệp

 

 
 
Comments