Các kiến thức cơ bản của quản trị kinh doanh

Các quan điểm cơ bản trong kinh doanh 

Quản trị doanh nghiệp là một khoa học 

  • Các quy luật trong kinh doanh 
  • Các nguyên tắc quản trị kinh doanh
  • Môi trường văn hoá trong doanh nghiệp


Quản trị doanh nghiệp là một nghề 

  • Kỹ năng lãnh đạo của giám đốc doanh nghiệp 
  • Tố chất nghề nghiệp của giám đốc doanh nghiệp


Quản trị doanh nghiệp là một nghệ thuật  

  • Nghệ thuật quản trị doanh nghiệp
  • Các mưu kế trong kinh doanh
  • Các mối quan hệ trong kinh doanh
  • Nghệ thuật dùng người của giám đốc

 

 
 
Comments