• Ðiều kiện mở L/C
  • Cách thức mở L/C
  • Ký quĩ mở L/C
  • Thanh toán phí mở L/C

Ðiều kiện mở L/C:

Ðể được mở L/C, Doanh nghiệp phải nộp tại ngân hàng

- Giấy đăng ký kinh doanh

- Tài khoản ngoại tệ tại Ngân hàng ( muốn mở tài khoản phải đóng ít nhất 500 USD vào tài khoản chuẩn bị mở cùng với các giấy tờ sau:

+ Quyết định thành lập Công ty

+ Quyết định bổ nhiệm Giám đốc và Kế toán trưởng

Cách thức mở L/C:

* Các giấy tờ cần nộp khi đến Ngân hàng để mở L/C

- Ðối với L/C at sight:

+ Giấy phép nhập khẩu (nếu hàng hoá được quản lý bằng giấy phép)

+ Quota ( đối với hàng quản lý bằng hạn ngạch)

+ Hợp đồng nhập khẩu ( bản sao)

+ Ðơn xin mở L/C at sight ( theo mẫu in sẵn của Ngân hàng). Cơ sở viết đơn là hợp đồng mua bán ngoại thương đã ký kết.

- Ðối với L/C trả chậm

+ Giấy phép nhập khẩu ( nếu có) hoặc quota nhập

+ Phương án bán hàng để thanh toán nhập khẩu

+ Ðơn xin mở L/C trả chậm (theo mẫu in sẵn của Ngân hàng).Cơ sở viết đơn là hợp đồng mua bán ngoại thương đã ký kết.

+ Ðơn xin bảo lãnh và cam kết trả nợ ( theo mẫu của Ngân hàng)

* Lưu ý khi làm đơn xin mở L/C

- Cơ sở viết đơn là hợp đồng mua bán ngoại thương đã ký kết nhưng nhà nhập khẩu có thể thêm một số nội dung có lợi cho mình.

- Trên đơn phải có chữ ký của Giám đốc và Kế toán trưởng đơn vị nhập khẩu. Nếu thực hiện nhập khẩu uỷ thác thì trên đơn xin mở L/C phải có đầy đủ 4 chữ ký: chữ ký của Giám đốc và Kế toán trưởng đơn vị nhập khẩu uỷ thác và chữ ký của Giám đốc và Kế toán trưởng của đơn vị nhận uỷ thác

- Ðể tránh L/C phải tu chỉnh nhiều lần mất thời gian và tốn kém, nhà nhập khẩu có thể fax đơn xin mở L/C đến nhà xuất khẩu xem trước và xin ý kiến.

- Nhà nhập khẩu nên xem L/C bản gốc và đề nghị tu chỉnh nếu cần để bảo vệ quyền lợi cho mình

Ký quĩ mở L/C:

Hiện nay các ngân hàng quy định tỷ lệ ký qũi ( 100%; dưới 100% hoặc không cần ký quĩ) đối với doanh nghiệp nhập khẩu căn cứ vào:

- Uy tín thanh toán của doanh nghiệp

- Mối quan hệ của doanh nghiệp đối với ngân hàng

- Số dư ngoại tệ trên tài khoản của doanh nghiệp

- Công nợ của doanh nghiệp nhập khẩu

- Tính khả thi trong phương án kinh doanh hàng nhập khẩu của đơn vị nhập khẩu

* Cách thức ký quĩ:

- Nếu số dư tài khoản tiền gửi của khách hàng lớn hơn số tiền ký quĩ, ngân hành sẽ trích từ tài khoản tiền gửi chuyển sang tài khoản ký quĩ. Phòng nhập khẩu trực tiếp làm phiếu chuyển khoản nội dung ký quĩ mở L/C sau đó sẽ chuyển sang Phòng Kế toán để thực hiện

- Nếu số dư tài khoản tiền gửi nhỏ hơn số tiền ký quĩ, giải quyết bằng hai cách sau:

+ Mua ngoại tệ để ký quĩ

+ Vay ngoại tệ để ký quĩ.

Thanh toán phí mở L/C:

Phí mở L/C tùy theo mức nhà nhập khẩu thực hiện ký quỹ:

Ví dụ: Tại Vietcombank

Ký qũi
Phí mở L/C
100% trị giá L/C
0,075% trị giá L/C mở
30 - 50% trị giá L/C
0,1% trị giá L/C mở
Dưới 30% trị giá L/C
0,15% trị giá L/C mở ( min 5 USD và max 200 USD)
Miễn ký quĩ
0,2% trị giá L/C mở ( min 5 USD và max 300 USD )

Khi mở L/C trả chậm: phải có sự bảo lãnh của ngân hàng nên nhà nhập khẩu phải trả thêm 0,2% - 0,5% cho mỗi quý tùy vào từng mặt hàng nhập khẩu. 

-----------I love you -------------------------

Thanh toán bằng thư tín dụng
Nội dung thư tín dụng
Quy trình rút vốn theo thủ tục thanh toán trực tiếp (hay hình thức chuyển tiền)
Cách thức mở L/C tại Việt Nam
Kiểm tra L/C
Những rủi ro trong thanh toán L/C
Cách giải quyết sai sót trong thanh toán L/C
Kiểm tra chứng từ trước khi chấp thuận thanh toán
Phương thức thanh toán bằng chuyển tiền
Phương thức nhờ thu kèm chứng từ
Phương thức nhờ thu hối phiếu trơn
Điều kiện đảm bảo bằng ngoại hối
Điều kiện đảm bảo bằng vàng
Điều kiện đảm bảo bằng rổ tiền tệ
Nội dung để tờ Séc có hiệu lực
Hối phiếu
Kỳ phiếu 

-------------------------------------------------------------

Understanding and Using Letters of Credit, Part I

Understanding and Using Letters of Credit, Part II

Irrevocable LC

Irrevocable LC sample 2008

Usance LC

*******************************************************************************************

Thanh toán quốc tế              Letter of Credit                      UCP 600

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Any request, pls send msg to : YM: michaelhoan